Page 7 -
P. 7

'Apostolat socia                                                           Página 493

                                   Parroquiales El LCÚn Dorinltìo

obra de esia                            Domingo, 19 de Noviembre.        El jueves día 3, el Club jn-

 UNA REUNIÓ                             Dominica XXVI después de      venil de la J.I.C. presentó en
   El 8 d'octubre passat un grup de militents d'Acció Católica
                                         Pentecostés      el Salón de actos de la «Cafa
 Obrera es reunien en un local de la ciutat de Roubaix, Franga,
la ciutat tantes vegades descrita per Van der Meersch en les se-     Basílica Parroquial      de Ahorros del Panadés», la
ve» novelies, per revisar i per pregar pels problèmes del món        do Santa María
obrer. En mig d'aquests hemes i joves conscients de la seva                       obra del escritor católico Gra*^
vida hi seta el cardenal Liénart, bisbe de Lille que portava amb     Horario dominical de Mi-
la seva persona la presència de l'Església en aquella assamblea   sas. Por la tarde, a las 3'45'   ham Green, «El león dormi*
reunida en el nom de Crist.                     Catecismo. A las 7'30, Rosa-
                                   rio, lectura y bendición euca-   do», en sesión de teatro leído.
i S S PARaULES D'UN CARDENAL                     rístíca.
   Díficultats. fracassos. aíegries, esperances anaven sortínt en                     Teniendo en cuenta que era
                                     Fiesta de Santa Cecilia.—   la primera actuación en públi'
el curs d aquelles jornades de treball. El cardenal Liénart inti-    Hov, a las 9, la Schola    co de didio grupo juvenil, con
mament vinculat amb aquella porció de la seva església els hi    Cantorum honrará a su Patro-    su mejor voluntad estos jóve-'
deia : «...No es pot mirar a l'obrer únlcament com un número     na cantando una Misa So-      nes nos ofrecieron una obra
contractât, dones és un home, és un pare de familia, és un prO"   lemne.               de muy varios matices y que
fesional; tot allò que és inherent ais seus drets d home, de pare                    por tanto se presta a una larga
de familia, de profesional deu èsser respectât». «Jo estimo prO'      Parroquia do la       discusión en cuanto a la inter«
fondament, encara que no els conegui, a tots aquells que su'       Sontísima Trinidad       pretación de las ideas que
ireixen en la seva vida de treball. Jo desitjo amb l'Església aju-                   supone el escritor Graham
dar*los a defensar se contra les injustícies de que són victimes;    Misas, a las 7, 8'30, 10    Green.
jo desitjo amb l'Església la seva promoció a aquest grau de vi-   j 11'30
da familiar i social que permet expansionar les seves persones                        El problema de la íe, en el
jiles seves llars; }0 els hi desitjo que e^s hi siguia assegurats     Catecismo parroquial. —    seno de una familia, el afán
l'estabilitat deis seus càrrecs, l'exrrcici de les seves responsa-» A las 4, Doctrina Cristiana    de la búsqueda, el reencuentro
bilitats en el treball o en la vida publica i tot el necessari per  para los niños y niñas.      de una fe dormida durante
l'exísténcia i que la poden fer conforaie a allò que Déu vol pels                    años, son los temas que nos
seus fills.                               A las 7, Rosario, visita al  presenta Green en esta obra»
                                   SahtíMmo, ejercicios en sufra-   como en todas las suyas. La
LA MISSIÔ DE L'ESGLÉSIA                       gio de los fíeles difuntos y    familia que nos presenta el
  L'Església afirma la seva missió educadora de les conscièn-   plática.              autor encuentra a Dios pot
                                                    muy distintos caminos, ante
cies «n la tasca de realitzar la vocació de les persones huma-      Todos los días, a las 7 y 9,  la evidencia de un nnilagro;
nes. Coneix i ensenya ais hemes el seu autèntic desti i els mit'   santa Misa.            uno tras otro, los personajes
jans per obtenir lo, Aixi mateíx forma les cansciències a fi de                     reconocen la existencia de
que coneguem els nostres deures en el terreny de nostra activi-     Mes dedicado a tùs Almas    Dios. El «despertar» del sacer*
tat humana. Com a cristiana afirmem que la salvació s'exten     del Purgaíorio —Cada día, a    dote a la fe, es un momento
a tota nostra vida social i econòmica. Tot l'humà té un valor    las 7 45, Rosario, visita y ejer- sublime y a él se remitió todo
teal. L*ordre social i economic no s'escapa del plà de Déu. El*   cicios del mes.          el forum que siguió al fínal de
t a posar un seatit divi en el cos, en el treball i en l'amor humà                   la lectura.
Va vincular unes responsâbilitats en els esposos, en els pares'     Jueves Eucarísticos. — A
en l'art, en la tècnica, en la comunitat humana.           las 7*45, exposición mayor del     En resumen, este acto es
                                   Santísimo, Rosario y Hora     una nueva muestra del desper-
LA C I V I L I T Z A C I Ó CONFORME AL PLA DE DÉU          Santa.               tar de la juventud de Viiafran-
  Les paraules del cardenal Liénart ens diuen com la civiíit-sa                    ca, deseosa de ofaecer sus
                                    iglesia dei Convento       inquietudes culturales y por
i^                                                   tanto no hemos de esperar
                                   de Ntra. Sra. del Carmen      elogios para que continúen su
;ció que posa en joc ais homes té necessitat de la Redempció s                     labor.
vol trobàr tot el seu sentit en confjrmítat al pia de Déu. E|      Domingo, día 49. dedicado
món, i més en eîs moments actuals, urgei5 ser purificat per     a l a Santísima Virgen. —A las                     / n.
Crist Redemptor, Les obres de la civihfzació poden ser ambi-     siete y media, Misa de Comu-
gúes; pfìden servir pel progrés de rhumanitat o per la seva     nión general.
destrucció. Els esforços dels militant» de Roubaíx, els esfor-
ÇOS dels nostres mi<it¿<nts ttndeixen a salvar aqüestes obres      Tarde, a las euatro y me-
a ti que estíguin al servei de Iveiitable piogrés, de l'ascensió de dia. Reunión de la Junta |
l'home vers els seus fins suprems.
                                     A las cinco. Función car*
ESTRUCTURES POSITIVES                        melitana y besamanos.
  Per això la doctrina aocial de l'Església està en funció de
                                   el món segons la seva fe. Un món en que eis homes no sfguin
fervei, mai de domini. Ella voi ajudar als cristians a estructurar  destruíts per unes estructures que no considerin a Thome
                                   com a tal.

                                   EXIGENCIES DEL PROGRÉS SOCIAL
                                     No hi haurà un progrés social autèntic si no té relació emh

                                   Déu, i si no mira a l'Evangeli. Per damunt de tots eis esforços
                                   humons es troba la llei de Déu i l'Evangeli que ens ensí^ryen
                                   lord re absolut dels sers, dels fins, îa jerarquía de valors un
                                   ideal de Verität, de justicia, de Ilibertat, com la necessitat d'ima
                                   participació de tots eis bens de Ici terra i ura reparticló més
                                   justa deis mateixos, ja síguin materials, cuittríls, socials. No
                                   es pot professar una fe stnse compendre que la salvació ptrso-
                                   nal depe-ndrà de la m a n e r a en que es practiqui la justicia i la
                                   caritat en la vida professional i social.

                                                                  Ferràn Bueno, vvre.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12