Page 6 -
P. 6

Pág'nq.4y2

Afiuhis äfuh' idûig>€'azz en eCasino

                    III                 EnVilafranca hemos teñí  conjuntos de jazz que hemo»
                                    do la suerte de escuchar en  oído en Vilafranca.
A través de! Ria heroic                        ^us contadas actuaciones en
                                    España al sensacional conjun-   Los componentes de este
                                                   grupo son: Franco Tolomei,

  E L S ALEMANYS T A M B E E S DIVERTFIXFN. — En gene        to italiano «Reno Dixieland Lucio Dalla, Pupi Anwtí. Che"
ral. tcnim un coacepte equivocat del temperwment alemany;
ens hem acostucnat a considerar los a través d'una soif» faceta    Band».             co Coniglio, Franco Franchini,
de la s e r a vida: el treball. I aquesta responsabOîtPt profesional,
portad« 6ns als més petits details la seva eficiència, la seva     Esce conjunto vino a actuar Guiliano Preda y Luigi Nasal-
eficàcia. ens han donatuna vlsió podrfem dir «qnadrad«» dels
aiemanjs. Ens semblen persones màquines gairebé sense sen-       en Esp;iña con motivo de los vi. Todos ellos buenos, pero
timents, incapjȍos d'etnocionar sr i menys de diverfir-se.
                                    segundos seis días ciclistas en podemos destacar la actua-
  I res més equivocati Si bé és cert que el pöble alemany. per    Madrid, donde se conocieron ción de Franco Tolomei y Lu-
temperament i pel difícil.-i a veg«des tràiîic.—paper que ha      con el conjunto vilafr=»nqués cio Dalla, trompeta y clarine-
viscut, »obre tot en aqiests darrers temps, ha arribat a una      <Harlem Group», que actuaba te, respectivamente, que fue-
disciplina extraordinària, d'una manera esnecisl en Tordre       también. Han venido luego ron los que más nos gustaron-
tècnici no és menys Verität que aquests mateixos elements       a Barcelona, actuando en el Cabe destacar tamb én a Gui-
posats al serrei de Tesbarjo i la dive si6 arriben on els llatins   gran Show de las Dos. don- liano Preda, guitarra y banjo,
no ens podem imaginar.                         de obtuvieron un resonante que es de los mejores ban-
                                                   jos que hay actualmente en
   Q u i ha tingut ocasió de veure els bàrbars en la seva «Octo-   éxito.
berfcst» (Festa d'Octubre) a Munich o algún vespre ha partici'     Este conjunto, lo forman Europa.
pat en els seus cants en qualsevol cerveseria, podrà donar-me                     En resumen, nos gustó to-
la raó.                                siete muchadios jóvenes y di-
                                    námicos, que obtuvieron " el do: música, componentes, etc.
   L'expansió d'un alemany és àmplia, sana, contagiosa..
Al costat d'un grup d'ells que es diverteixen no és possible      primer premio del festival de Actuaron con el conjunto
restar passius; potser és una alegría nova per a nosaltres, però
no per això de menys qualitat ni de menys força; m'atreveixo      másica moderna en Antibes «Players».
a dir que tot al contrari!
                                    (Zurich). El nombre del con- El local del Casino Unión
   U ^ MONUMENT ORIGIN AL. — Sttutgart és una ciut«t
Toltada de vinyes í de petites muntanyes; gairebé passen desa^     junto es «Reno Jazz Gang». Comercial estaba lleno y la

                                    El nombre de «Dixieland» es gente marchó contenta.

                                    debido al estilo de jazz que  Hemos de felicitar sincera-

                                    Interpretan, de la misma ma- mente al Casino por habernos

                                    nera como hay el estilo blues, brindado una nodie de buena

                                    New Orleans, etc. Eñ nuestro música, J. Cusiné

                                    entender es uno de los mejores

percebudes al turista perqué no hi ha en elles res d'extraordí-»    SOLO PARA H O M B R E S
nari. No obstant, pels habitants d'aquella comarca i per tot«

els alemanya general/una de les muntanyes de Stuttgart        Donde?
                                    En el Cine Bolet
té una importància trascendental. Es la més alta de les que

volten la clutat (505 metres) i és una muntanya artificial. Està

formada dels restes de la destrucció de la ciutat durant la dar^

rara guerra. *                              Però s e m b l a totalment nova quant es sent cantar en aquest
                                    recolze del Rin heròic on la navegació fins avuí es fa tant difícil
Eia habitants de Stuttgart la miren tot sovint i.—diucn,-~-      que requereix l'intervenció d'un ptàctic per salvar la.

que els ajuda a treballar i a Iluitar sense descans perqué jamaì      Davant l'escarpada roca on la filia del Rin, la Loreley, amb
                                    els seus càntica atreia ais mariners per a l llura r í o s a la mort,
pu^uin fer ia més alta.,,                       la dolga melodia que descriu la bellesa de la ninfa d ulls verds
                                    i cebell ros i la fùria del P a r e R m (Vater Rhein) pujant fins
  EL REJO R E L I G I Ö S D E H E I D E L B E R G . - Cree que po^  a la punta de la roca per castigar al mariner atrevit, arriba
dtícm anomenar-lo aixfs. A Heidelberg, la famosa Ciutat        a traslladar-te en un món de lleg *nda i fantasia que de tant
                                    en tant és necessari per evadir se una mica de la realítat dp
Universitària hi ha un tempie originai; està dividit en dues      cada día.

grans naus; en una d'elles hi ha culte catôlic, en l'altra, pro*-      Ens diuen que la Loreley encara canta avuí des del fons del
testant                                riu, però ei seu càntic només el poden sentir aquells que tencn
                                    la consciència neta, els enamorats i aqueüs que porten entre
Es freqüent veure a grups d'estudian^s, sobre tot, s^rribar      mans alguna empresa gran.

junts fins a l a porta d'aquest temple í s e p a r a r s e una vegada

han entrât.   ,

Em sembla que aquest fet ens dóna una imatge de la huma*

nitat d'avui: som molts els que fem junts un troç de carni
per a separar'nos a Tarribar a la porta de TEsé^ésia...

Será per això que la meva visita a Heidelberg em porfà un       No cal üir que lots els que passen pel bellíssím paratge

record viu del proper Concili Ecumèr ic i gairehé sense donar- de la Loreiey volem poder explicar com és el càntic de «i a for-

me compte em feu resar p'^r l'unió de tots els pobles?         m o s a nina; d'uUsverdsi Cübell daurat, que canta a m b poder

  LA LORELEY.—Molts dels lectors coneixen aquesra can- torturador».                    Mercè Bertrán
fó; Than sentida cantar algunas vegades a Vllafranca...
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11