Page 4 -
P. 4

(Página 4;-0

El Nombre y ei Hombre

   En actuesta ocasió els hO'     — A mí m'hi varen fer entrar   fleparem d'aquesta simpàtica   ciència dels scus problèmes t
mes són tres, o millor dit, dos   uns companys. La necessitat     parella que ha sebut basar el  de q t e ells podien ferquelcom
homes i una noia.          d'ajudar ais demés l'he vista    seu prometatge en una entre-   per solucionar-ios. Nosaltres
                   després.               ga ais demés, per Déu.      ajudàvem. Després, amb en
   Amb motiu del quinçè Ani'                                       Telm Hugruef de primer presi«
Yersari de la Joventut Obrera       - J o vareig veure a través     A Tendemà al migdia pu*^   dent, eMs mateixos portaren la
Católica vilafranquína, keoi     d'uns fets i d'unes amigues     jem les escales del pis del se- J.O.C.
eptrevistat tres personatges re-   militants, la necessitat d'entre^  nyor Josep Giralt, fundador de
prcsentatius d'aquesta orga-     gar me a resotdrer els problè-    la J. O . C. vilafranquina. En^    - C ò m veu la [. O. C. de
nització en la nostra vila. En    mes de les noies obreres.      trem, passem i en Colomer,    llavors?
primer Hoc ens veiem amb la                        com es natural, segueix dibui
Josefina Curto i en «Ciscu»        — Membres de què consta     xant.                 — Home. Bastantrudimen-'
                   actualment 1H J . O . C . ?                      tària. Teniem dnicament el
Kallofré, caps de grup en les                                       Manual de la J. O . C. No hi
                                       — Senyor Giralt. a quin any havia encare Organització Na^
especialitats masculina i fe-                       es va fundar la J. O . C. a Vi- clonal i, per tant, campanya«
menina. Estem al local de la                       lafranca?            Ens teniem que apanyar.
J.O.C. Es vespre. L'infatigable
Colomer dibuixa.                             S'aixeca, consulta un llibre     —La J. O . C., a la nostra
                                                      Vila, ha pres molta importàn"
  —Qué és per a vosaltres la                      i din :             eia. No hi veu en això un pe«
Î.O.C ?                                    - L ' a n y 1946,
                                                      rill per ella mateixa?
   - Ua movimcnt d Església                       - P e r qui?
—diu ell —destinât a l'educa                                          — Jo crec que no, si hi ha
ció i evangcUtzació deis obrera.     — En realitàt — manifesta      —La J O , C. a Vilafranca  saficlents militants que abar'
Arespondre a les sevcs inquie-    en FranciMo—la quasi totali"     va néixer de les Escoles Milk.  qufn aquesta expansió.
tut» i fer els-hl donar compte    tat de la joventut obrera de     L'any 1942, Mn. Via va dema-
dels seus problèmes.         Vilafranca, es fa solidaria a la   nar nos a uns quants estu-      —Què opina de la LN.F.O ^
                   J.O.C. quan és necessari.      diants si voiiem donar classes  i E.J. A.T. com organitzacions
   — Jo també veig la ¡ . O . C .                    nocturnes aïs obrers. Erem en  dependents de la J. O . C.?
                                     Pere Giró» en Lluls Mas cl
com una entrega ais demés                         meu geriTïà H*iiii, en Francese    — Poden realitzar una la'
—aclara ella.                               Bonifaci. en Francese Lluverol. bor complementària molt inte'
                                                      ressant. ja que es preocupen
  —Causes que cteus pro-                           — Què pretenien?      de la preparació matrimonia!
áueixen aqucsts problemesP                                         i de l'espiai dels joves treballa'
—pregunto a «n Francisco.        La Fina apcia a en Francis-     —Convivint amb aquells    dors, dos dels seus importants
                   co. però afegeix:          jo\es obrers, de bon principi  problèmes.
   —L'egolsme personal i prlM-*                     ens vèrem donar compte que
ctpalment que no estimen         —Ara bé. quan es tracta de    no'podíem limitar nos a donar     — Com veuen la J.O.C. els
prou a Crist. Recurdo una fra-    proiunditzar en el principal     classe. Tenien altres problè-  homes d'Acciò Católica?
se de l'Evangeli, que diu: cno    ff que perseguim. llavors ja ho   mes que urgta necessàriament
som nosaltres cU que hem       veuen més difícil.          d'intentar resoldre. En temps     —Com una peça absoluta'
Mcullit a Déu. sinó que és Déu                      de Mn. Vergés, que personal-   ta ment necessària dintre el
qui ens ha escullit a nosaltres».     — Què taî veuen la J . O . C . meat i a travers del Dr, Pere  conjunt de TAcció Católica.
Cree també que eis que ens      els amos de Vilafranca?                        La llástima és que els homes
diem cristians no donem prou                                        obrers no tinguin una Acciò
testimoni en eis ambients que       — Aquí ens ignoren bas-                     Católica organitzada. S'hi està
frecuentem.             tant 'diu ell—degut a que el                     treballant. no obstant, i espe'
                   problema obrer no está molt                      ro que ben aviat sigui un fet,
   — Q u é U3 va fer donar     aguditeat.
compte de la necessitai de per-'                                        l posem punt final. No pef
tanyerala J O.C ?            — Alguns amos diuen que     Tarrès, el sacerdot fejocista,  falta de tema, sinó perqué deS'
                   ta J.O.C, ens ensenya massa     coneixia la J. O. C. europea,   prés el senyor Alalo, el nostre
                   —aurt la Fina.            prengué forma la J. O . C- vi-  itn pressor, em diu que tot ho
                                     lairanqusDa, també per Ten-    faíg llarg i no hi cap. Ens des"
                     — Com us va anar la festa    tussiasme dels mateixos joves   pedim d'aquest home el quii
                   de I'Aniversari?           obrers que havien pres cons-   junt amb els seus companys,
                                                      va ajudar a néixer la J . O C.
                     Em respon en Francisco:                      a Vilafranca.
                     — B é . Alguns «fallos» eo
                   i'organització. Va haver hi més                              Ì. Bwsca Badia
                   gent que els altres anys, degut
                   principalment a lexposició de                               ^iíUdah
                   treballs manuals.                                    ca^ééHicaA

                     I aquf donem per acabada                                 rftííOi>tO «s
                   Tentrevista Veiem les carica-                               VIlACCANCí Dil PÄNA!)£>
                   tures i riem. Sobre tot ella. I
                   a la porta de la J. O. C. ens
   1   2   3   4   5   6   7   8   9