Page 3 -
P. 3

Pégino 489

Impressions i realitats

MADURESA                  Més tard s'organitzen uns     faria por aqutst movìment si    — Aquests sí que sòr bon
                    importants concursos de tre-      no sabesMm que'l seu Ideal és
  L'altre dia vaig observar     bàHs manuals en que hi parti'     donar i íomentar l'amor entre    i divertlîs.
un fet que em va fer pensar.      cipen molts joves.           els hoa^es per mltjà d'una jus-
Fa uns anys — no recordo                           ticia. fcs portar l'Evangeli. Hi  La meva expcriència cb
quants—bihavia gran reborn-'      ES CURIOS               ha una j^ritn difc-rèncut del co-
bori darrera la placeta de San^      senyalar, com la visió jo-     munismc, en cl que cl conduc    ella, és l'úitima anadfi a Monf-
ta Maria; inauguraven i be-                          te és l'odi i la ocstrucclo,
aeïen el locai de la J . O . C . Tan  cista, des d'un bon principi                        serrât a peu.    trobar
aols recordo que era «scolà      divergeix de la visió que fins       El scu reeiximent és dur
i em va tocar ajudar la bene-     aleshores portaven els mem^      i no cstiir de contcmplació.    un acTibient molt fagradablc.
dicció, celebrada peí nostre      bres de TA. C.: Vida de Cen-      Es un gran eaforç, estudiar,
Sr. Bisbe.               tre i Reunions pels afíliatsl     formar be i «judar ais altres,   pie de sinceritat, bon humor^
                    molt tancats. La J.O.C, veu      tot encumìnat cap a Déu, sen-
  Era una gran sort, tindríem    nous horitzons i comprèn que      se estar hi acostumat. Per això   esperit de lervei. No em péft-
un local beneït per anar a ju'     no poden quedarse tancats.       la seva acciò és dura i de
gar a Ping-pong i altres jocs;     Hi han molts germana obrers      entrega. De vegades costa de    sava trobar-m'hi tan natural.
el nom mateix «ja ho deia:       que tenen dret a sentir-sé redi-    compendre-la.
J.O.C.»                mita. Han d'anar a trobar-los.                       LA U N.E.S.C O .
                                       SEMPRE EL MATEJX          DEMXNA CONSELL
  Ara en Texposició de «15      FITA IMPORTANT             EdPERIT
anys de J O . C . a Vilafranca>      Mossèn Pou arriba a Víla-                         Dues noticies intéressant»
quin canvi he visti El que més                          Tres festivitats han anat    per acabdr. La U N.E S . C . O .
tnìmpressionà fou l'exposició     franca i es pren un gran inte-     travessant aquests 15 anys,     ha demanat un conseller per^
de llibres des dels més impor-     rés la J.O.C. Hi han nous mi-     sempre amb el mateix esperit    manent de la J O.C. en ella
tants documents socials âns      litants.                i ànim: Campanya de Nadal,     per prendre orientaciò sobre
a una simple oració jocista.                         de cara ais malalts: Germa-     la seva forma d'actuuciû.
Això és signe de maduresa.         Durant aquests temps és      ñor Pasqual per a tots els
                    remarcable una fita important:     obrers; Aniversari de la funda-     L'altre, és que s'aci^ba de
  Certament la J.O.C, no ju'     la Fundació de la J . O . C . F . ,  ció per a tots els jocistes i sim- celebrar a Rio de Janeiro cl
ga, pensa, i molt.           J.O.C, femenina.            patitzants.             Congrès Internacional de ta
                                                         J.O.C., clausurat tot just el
ERA EN T E M P S              Mossèn Pou i en Mallofré,       Ultimament, í a partir     passat diumenge . Els aeiis
DE MN. VERGES             familiarment «nyanyo>, empe-      del Congrès Nacional de la     efectes ben seâurs que els sen-'
                    nyen a la fundació d'aquesta      f.O.C., es funda a Viiafranca    tirem aviat.
  que en el Centre d'A. C.      nova branca jocista. Hi ha un     la LN.F.O. amb les parelles
S organitzaren unes escoles      ccrt recel, però va endavant.     militants, bayent entrât de       Davant d'això, bom no pot
nocturnes per a treballadors,                         bon peu a Viiafranca. Porta     menys que fer una sincera r e
prenent una gran volada. Entu-     EL TESTAMENT              moites activitats rea[it2ades    visió i sentir una admiracl6
siasmata pels ideals obrers.        que Mossèn Pou deix a a      i és fàcil de sentir:        i una certa estranyesa mn
funden la J.O.C, a Vilafranca,                                          «aqüestes coses>, que Déti,
ressonant noma com JosepM.^      Mossèn Sayrach, éa el cul-         — Qui sôn aquests nois     ens mostra en la vida.
Giralt. Francese Lluverol, etc.    tiu de la J . O . C . F . Aquest s'ho i noies que fan això o allò?
                    pren amb gran interés i couieix                                 Joan TerrÛdcB
  Davant el gran nombre       la J . O . C , de cap a peus. Com-
de membres' es busca local       prèn la graa i m p o r t á n c i a                     Servicio completo de Peinado
i s'organitza la J . O . C . ; s'eie- d'aquest moviment i dóna doc*                       30 ptas. Ondulación Perma-
geix primer President: en Telm     trina sòlida a tots els militants,                     nente y Peinado, 30 ptas. Ma-
Huguet.                els responsabilitza i els fa                        jor y más barato que nadie «n
                    actuar per propia iniciativa.                       los Salones de Peinar Sefioraa
  S'incrementen de manera                                            de Perfumería Farré, «Casa
meraveliosa eia membres jo-      VEIEM LA J.O.C.                              Goya». Para reserva de hora,
cistes i reclamen la participa-      no com una ^associació de                       llamar al teléfono 223.
ció en els Poli deportius. No
és ben bé aquesta l'idea jocis-    gustque es diverteixofa coses,     Defensa ¡deol contra el ftfe
ta, però davant les necessitats    sinó com un moviment que es             CALEFACCKm a
es crea el «club» J,w.C., que-     preocupa i actúa pels problc
dant ben cldssifìcat en les      mes de la seva clase social,      RAMON TOMAS ESTAmiA
competicions. En elles es fa      per tal de reeixir i en la seva    .                         ,1111 . . I , I • • • - , I .11,1 » .
simpàtica, però s'equivoca la     superació,. estar al nivell de
manera i despista una mica       tots els homes, puix que tots                       ALMACiNtS m SI4HO
la gent.                tenim els mateixos drets a ser
                    en la societat i sobre tot da-      VUÀpaANCa OSL pamadis
                    vant de Déu. Moites vegades
   1   2   3   4   5   6   7   8