Page 2 -
P. 2

Página ^83

É^ÂiàiiMJra¿r-rvi'V/' ••• ... .v: í                                             El periòdic
                                                            recorda als sens lectors
                   ^icM                                       éftiG la publicació d'oques-
                                                            tes cartes ne significa en
•lí'-'V'?               ' , , , , ,; ..i                                 cap manera que se les
                                                            faci seves.
    " i ' ' "./.'i ^ ' '• . - • '   ' -•. -f  -•
                                 Goudi i Vilofranca

                                   Senyor Director d'ACCION.

                                   Molt senyor meu: Ultimament s'ha parlat, amb més o menys
                                 apassionament. sobre el Hoc de naixepça del genial arquitecte
                                 Antoni Gaudi i Cornet. Uns diuen que és de Reus, i d altres,
                                 que ho és de Riudoms... Deixem que es posin d'acord. El que
                                 a nosaltres. els vilafranquins. ens interessa és que en Gaudi
                                 era descendent de Vilafranca. El scu besavi. en Francese Gaudi
                                 i Fígueras, estava casat t.nib M." Antònia Salvany i Serra, filia
                                 de la nostra vila. d"una familia de calderera des de vàries gene-
                                 racions; ofici aquest que era tradicional en molta dels ascen-
                                 dents del nostre arquitecte. tant per branca pateina com
                                 materna.

                                    Aquest fet curiós. fins fa pocs dies jo mateix ignoraba, i que
                                 crec. després d'haver ho vist pubücat. pot interessar a algú
                                 el seu coneixement.

                                    Seu afeetissim
                                                                             m.

  D'aqui cent anysí

  Lft ¿ent ho diem s o / i n t : «qui sap on sarcrn d'aquí
taots anysl». Sabem que el temps passa de pressa i va
caavíantinexorablcment els actors daquest escenari que

és el inón.
  L'altre día fent obres a CaSa. eis paletes varen posar al

descobert «na porta tapiada. Tots varen* dir ci mateix 3
qui sap o a parea eia que varen tapiar aquesta porta. P o t '
aer »» va fer pel casament d'un here* de ía doscents anys
I d'aquí ceat anyi más ua altre hertu trobarà aquesta fel-
tta 4ue feoi aosaltrea ara i pensará el aaateix*

   Aqüestes vinfes, aqueats camp», aqüestes ffcbrlqaes
í cases del nostre Panedès potser existien abans da no-
« % ! t r e s l coíitinuaran e*i«tíBt després de nosaltres. Però
Montserrat presideix el nostre paitsatße I la nostra fe
cristiana il lumina la nostra vida, En el món, és Verität,
hl «stem de pas, però no anem vers el no res. 3 i cl nostre
pas per la terra és dret, si seguitn de tot cor a Jesucrlst,
s^bem que caminem cao el Cel. El Cel és la nostra pàtria
 dedebò. Allá tenitn la nostra casa i la nòatia vida. AHà
 ens esperen aquella que ena h*n passat al davant marcata
 amb el senyal de la Fe en Jesucrist.
   1   2   3   4   5   6   7