Page 1 -
P. 1

(Foto Paco)
Su Eminencia el Cardenal de Tarragona Dr. de Arriba y Castro en el momento de su llegada a la Basílica de Santa María paro

                       oficiar el Solemne Pontifica! de inouguroción de fa Misión Comarcal

Ha comentat la Missió Comarcal

Un home hi haviû que va sortir da bon moti        Des de que Jesús no hi és en forma visible entre

0 sembrar. I tot sembrant les liovors von coure en llocs nosaltres, els sews deixebles fon esfor^;os perferveuré
çliversos del seu camp, atran del carni, en Hoc rocós, que Crist és Déu amb nosaltres, Déu en nostrd vido
entre els cards i a la terra bona.
                             en lo vida de cada dio, Déu Pare, Déu que ens estima
El Penedès rebrà el pas d'uns seinbradors d'uno Déu en qui podem confiar, de qui portem una ilevòr
llavor que arrêtant se forioment a la terra s'alça vers de vida eterno.
el Cel.
                             Tots hi som responsables dels fruits de la Missió
Diumenge passot el Sr. Cardenal de Tarragona ComarcoL No ens hi tahquem. Escoltem la paraula de
va iniciar el primer pas dels sembradors en nostra Déu, poraula del Sembrador. Aprofundim la nostro vi*
comarca. La Missió Comarcal—va dir—és Crisi, el do, la nostra familia, entorn nostre. Ajudem a Crist
Bon Sembrador, qui possa pels nostres pobles que parla i possa pel nostre Penedès.
1 encontrades- Crist, qui. remou io terra assedegada

de moites consciències. Crist qui ens crido per fer-nos

Cídonar si fern de lo nostra vide terra bona que don-

gui fruit de vida eterna,

  Laigrandesa de l'home és conéixer Déu i estimar-   ACCION
lo, unir-se a Eli, posseir-lo, donor-se lot a Eli, Però
aquest coneixement de Déu no radica simplement en
acceptor uno fòrmula obstrocto, sinó en lo vido, en lú

vido cristianó. Crist trastorno lo vida. Pd¿¿o com uhó

arada que trenca lo térro. No podem dir-nos vérita-   VHofrcinca del Penedés, 14 d e octubre d e 1961

bles cristions sinó quon podem donor testimoni de que  Ano XXI          Núm.40
nostra vida ha sigut trosíornado, de que és uno o\\rq

vida pel fat d'ésser cristions.
   1   2   3   4   5   6