Page 5 -
P. 5

Pögina 427

MISSIO COMARCAL

   H e m pensât en ¡a cantifaf d'idees qu'es difonen f de fefs qu'es comenten a V/la-                          \

   ttanca un día de mercaf? La nostra vila és el centre d'influència i d'atracció de          La técnica indicada sembla
                                                    que deu ser la d'unes vaque»
   tota la Comarca : és la capital del Penedès.         (Foto Biosca Jordd)        veritats difoses, aclarides i in-
                                                    culcadas aZ màxim. S i bé e»
mereials, çlapada de vinyes     —Vols dir?           questa /s la tasca constaat de  Verität que una flor no fa es-
que semblen jardins i de bos-    —Fuig home, i que m'has                     tiu, també ho és qu'una pedre-
quets acullidors talment com   d explicar. La pubilla de cal   la pastoral habitual, el sermó  gada mata una collita o que
parcs Urbans, s e r v i d a per Sutano de Lavern és el millor                    una bona pluja o una soleíada
                                   dominical, els sagraments, els  pota a tó un clima per a ser
institucions culturáis, socials partit de la comarca.                         fructífer.
                                  cercles d'estudi, el contacta
1 d'esplai amb els seus pels   Cal, dones, una acciò evan-    personal. Però també cal a-      El que es pretén és done»
                                  quest altre trebal] de fona,   crear un clima de Fé en la Vi-
naturals d'atracció que són les gelitzadora q u e t i n g u i en  d'ambient, de clima sense el   da Eterna en el que, eis que
                                  qual mai no arribaría a fruttar  vulguin creure, s'hi sentin aju-
Tiles, on els dies de mercat compte aquesta unitat i aques-     l'altre, o molt dificilment.   dats. Deixar sentada, fins i tot
                                                   ambientalment, la regla de
aquesta unitat es fa més viva ta movilitat de la nostra gent.      La missió comarcal es pro-  moral conjugal cristiana per a
                                  posa, dones, de fer aquesta    que tothom hi pugui referir la
I fructífera.          I sobre tot que s'apoi en     llaurada a fons, aquesta cli^   propia conducta. I facilitar
                                  matitgació cristiana del Pe-   - s i cal amb Tinvenció d'una
Els que vivim en algun aquests centres formidables                          santa «moda» - la práctica
                                  nt dès.              diaria de l'oració en familia.
d'aquests pobles—que estaría d'influència i de valoració de
                                                     Eis mitjans son ilimitats.
temptat d'anomenar barris de fcts que són les viles, els mer-                     Qualsevol sistema o ocasió de
                                                   difussió d'idees, sois que tifi-
                                                   gui la moralitat i la dignitat
                                                   del missatje cristià que volem
                                                   transmetre, son bons i caldria
                                                   que fossin utilitiats; però so-
                                                   bretot és indispensable apoiar-
                                                   se en la Fe vivent deis sacer-
                                                   dots i fidels i en la gràcìa de
                                                   Déu. Per això l'oració és la
                                                   ciau indispensable que ens
                                                   precedeix.

Vilafranca—a la primeria del cats i els espectacles.

nostre establiment ens sor-   ElPenedès - cada dia més—

prenia sentir converses par- forma una gran unitat hu-

lant d'esdeveniments fausts mana.

oinfausts, citant noms de ca-

rrers i de persones que es su- El í r e b a l l i el clima

posaven coneguts de tothom      Talment com en Tagricul-
I que no eren del nostre pöble: tura podem distingír entre el
                 cultiu pacient, individual i
  - S a p s , la Tuia?     continuât del cep, i la prepa-
  "Quina Tuia?         ració massiva de la terra amb
  —Sí, dona, la del carrer   el llaurat i l'adob, i fins i tot
dels Ferrrrs.          el clima propici per que tot

  —Ah, sí!

—Dones, mira: va caurei es això dongui fruit. Així mateix

va trencar la nou del coll.   en l acciò apostólica hi ha el

Obé:               treball ocuit de perfecciona-

- H a fet sort el Dallonces. ment personal, d'assimilació

•»ps, vulldir el segon de cal de les veritats cristianes, d es-

Wotccari del carrer de la Font. tabliment sóJid de virtuts. A-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10