Page 4 -
P. 4

Página 426

EL PERQUE DE LA

     dt u d a Una evangelització

   La Míssió Comarcal sìnicia amb una missa de Pontifical.             intensiva                    per Joan E, Jarque. pvre^
S e r á impressionant Taspecte que oferirà la nostra Basilica : el
S r . Cardenal, els ministres assistants, els rectors entorn l'aitar,            L'Evangelització és una tas-     c e p q u e j a h i é s i ja viu. Una
 els fidels représentant a tots els pobres de la comarca, el ser-           ca constant'en TEsglésia. Es       activitat que s'apoi en el qué
¡mó, Torgue, els cants, les Hums...                          a tots els homes que cal fer       ja hi ha i qué millori.

   En contrast, imaginem nos un íet rcial que. sens dubte,             arribar la Bona Noticia de la       Una gran ciutat pagesa
 s'està donant en un altre Hoc, qui sao si en una habit^ció ama-            Salvació. A tots els homes de
dada, potser en la celia d'una oresó : un bisbe sense orna-              tota la terra i de tots els           A\ui ens hem adonat tam-
ments. comptant només que amb un mos de pa i un got de vi,               temps.                  bé que els nostres pobles for'
es disDOsa a «pontificar», no amb IVsplendor i ma^nifìrència                                   men una ciutat ¡superior. Que
del nostre pontificai d'obertura de Missirt, però si a m b la ma^              Per això, Tevangelització      ja han passat aquells temps
teixa pficàcia sacrificai i reial presèncta de Crist. Una é* la fe.          no s'acaba naai. C o n s t a n t m e n t en que la gent vívia a l'ombra
nin el sácrificf. una l'Es^lésia.                           deuser renovada i posada al        del campanar i no sentia altra
                                            dia. Un país que ha tingut un       veu que la del Sr; Rector al
   En la Mtssa de Pontificai la grieta del Cel perqué la llavor           p a s s a t cristià pot tornar a ser   p e u de l'aitar cada diumenge.
•de la oìiraula de D é u fructifiqui a b u n d o s a m e n t en els cors dels     camp d'evangelit2ació. com
p c n e d e n c s . El que d o n a força al C q t o l i c i s m e i el fa present en- tants paísos de TOrient Me           Se'ns podrá titilar de som-
m f é del m ó n , n o s6n les Es^lésit^s nlenes. sinó ía personal           díterrá.                 niadors, però no podem esca-
adhesió a Crìst per la fe i la nersonal vivència de la caritat.                                 par a aquesta unió suggestiva
                                               El nostre Peaaedès —aques-     q u e se'ns imposa constatit"
   T o t Î tenfnt plenes les Fsgl^sies de la Vila í dels pobres de         ta gran ciutat pagesa —será
la comarca s asse^urat el ressò de la Míssió. potser Déu espera
a m b m^s ur^ència el nostre treball i la nostra orncì<^, c u e n o
Taparent ur^ènria de la missa nobr** î « m a g a d a d'nn bisbe,
pastor d'una Esg^ésìa persegtiida i ultratjada.

   FÌ^glésies cremades. crucifixes profanats, sacerdot» î fidels
^ u n ' t s . Hiuen de p(»rsecució però no nrecísament de manca de
vitaH^at de catolicisme —la nostra ^s una relígííS f o n a m e n t a d a
en Tanarent fra'^às de la Cren — . Encara que els ramnanars
de le<i esgl-^sles es manting^in drets. encara aue l'Fs^l^sia »Iguf
r e c o n e g u d a pels governants del nos^^re pafs, encara aue podem
obr^ir ^n catòHc a m b ampli marg^ de llibertat, n o m é s per això,
«s pot dir catòHc el nostre país, católica la nostra comarca?

   I qnè hem dieu dels fruits bords d'aquesta mateixa època             objecte aquest any d'una evan       ment ais que creuem sovint
de p i u i o r d r e exteriors?: pag^nitznciA dels costums, çrisi de          gelització intensiva.           d'un cap a Taltre la nostra
vida famtMnr. formulîsme en el cumoMme^t relîglôs. inpisticia                                  comarca
social, despreocupació davant els problèmes, manca d'înquie-                 El» nostres pobles. però,
tuds ..? Per altra banda, dóaa rìmoressìó de que han queda!              a diferència deis pa'ísos que          D e r O r d a l a la Rubiola, de
pendents moUes coses, de mo-n-ínt soterrades, però que                 anomenem propiament de mi         l ' A n o i a a Calafeli, els pobles
tenen ocasió de rebrotar la seva força i abast ens deixarà sor-            ssió, ja tenen l'Església ^sta      del P e n e d é s cada dia se'ns
presos a tots. S ' h a S'=ïmbrat molt odi i poca caritat, s ' k a n dît        b'erta, N o cal anar-hi a fundar     a f i g u r e n m é s com una gran
moites paraules i s'ha prédicat poc amb l'exemple.,.                  l'Església, no cal enviar hi mis     ciutat pagesa: Els ómnibus
                                            sioners. Ja hi són- Els missio-     i e l s trens q u e l e s creuen i la
La Missió ens of ^reix o c a s i ó d'alliçonar-nos, de reflexionar           ners per dret i deure propi són     munió cada dia creixent de
                                            els propís rectorsi tots els ba     motocícletes i automóbils de
a o b r e les veritats fonamentals de la nostra fe, que trascendin|           tejats conscicnts de la seva       tota mena, comunicant ¿OS
                                            dignitat cristiana.           per una xarxa inextrincable dt
çspai, ternos 1 esievmimínits. h a a de motivar, hanMe fer cor»-                                 relacions familiars presentí
                                               Cal dones una evangelifza-     o fatures i d'assc ciacions co"
cient cl nostre sentir 1 actuar ea cristià. De cristians d'aqut ata           ció que s'cmpelti en aquest

laiçô, ara per ari., en s6a q i a s i baidea les nostres'Es^'ésies

plenes,

     Mn ], M. luan-Trrres
   1   2   3   4   5   6   7   8   9