Page 3 -
P. 3

VIL4FRANCA PER AQUESTS                                        Página 425

    MADRID                                        MÖNS

                                               per Antoni Ribas

   Madridl Una gran ciutat. Per vcurc      L'estiu és l'época dels viatjes. El jovent vilafranqui, cada vegada més, surt
 totes les coses que hi han, hauríem né-    per anar a conèiser nous llocs.
 cessitât molts dies. La visita, peiò, ha
 sigut ràpida,                   Hem demanat a varis nois i noies de la nostra vila qu'ens parlin de les seves
                        experiències turistiques d'aquest any,
   Comencem ci recorregut pel Parque
 del Retiro, Es molt írondós, però al       Amb la publicació d'aquests articles, ACCION vol aconseguir un apropa-
 èsser tan gran hi ha llocs un xic oblidats.  ment de Vilafranca al món dels nostres dies. Al mateix temps, obra les seves
 Bis monuments hi abunden i tots són      pàgines per recuHir les opinions de la gent jove. sempre intéressants.

 bonics.                      El que més troben a faltar els habi^   amb marmpis de Carrara. Es el que deia
     •' .                 tants de Madrid és el mar. Per això, en    el rei Felip: «Una choza para el r e j y un
                        sortint de la ciutat, s'hi veuen les pisci"  palacio para Dios».
   No m imaginaba la grandesa del Mti'    nes públiques amb els cartells: «La playa
ßeo dei Prado. Fa impressió i gràcia el    de Madrid, la mejor playa artificial», etc.    Un recò curió» de L'Escoriai és la Silla
veure ies obres mestres ai naturai. Veláz'                          de Felipe II, Hoc molt conegut i des del
quez el que més em va agradar. Goya té     ELS VOLTANTS                 qual es veu molt bé el monestir. Però em
lo seu. Uis Van i companyia omplen el       Tothom que visita Madrid no es con-    sembla que el reí, durant els vint anys de
Museu de sants, bacanals i nudisme. Bis                           la construcció, ben poques vegades hi de-
Grecos arriben tins el sostre. Ëls diferèn-  tenta amb quedarse dintre la periferia de   via pujar.
cies d'una hora iluny. Las Meninas sor-    la ciutat, Cert que hi han moltes coses
prenen. L'habitació en que és troben, a                           EL VALLE DE LOS CAIDOS
mitja lium i amb la gent parlant baix,                              Si L'Escoriai és l'austeritat, el Valle
aembla ana cambra mortuória.
                                               de los Caídos és la magnificencia. Do»
DOS MUSEUS 1 UN PALAU                                    àngels grandiosos fan guardia a l'entrada
                                               a Ja Basílica. Resalta l'Aitar Major amb
  Vaig visitar també el Mu»eo del Ejér^                          el sea Crist i el magnifie mosaic que ce
cíío i el i^useo ác bebiaas Perico Chico-                          breix la cúpula. Vaig pujar a peu fins
te. Aquestés petit i coquetó, però està                           a la base de la gran Creu. Els quatre
pié. Hl ha 1« botella més alta del món                            evangelistes impressionen.
(1'40 m ). Hl ha botelles de la kussiá im-
periai, del temps de Napoltó, etz., totes                          TOLEDO
amb el licor originai i piecintades. En les
estanteries s'hi veuen bitliets de banc de'                           Tot Toledo respira Història. La Cate-
diicats per geat aria^tòcrata (Soraya, etz,).                        dral, els palaus, la casa museu dei Greco,
ËS un mizseu ingeniös i de molt valor                            la fábrica d'armes, L'Alcàcer. Em va sor-
econòmic.                                          prendre la quantitat de reixes i portea
                                               que controlen als visitata de la Catedral.
  EL Palacio Real de Oriente és im-                            Eis altars enreixats, el cor enreixat, la sa-
tnens i majestuós. Eimés interessant : les                          la capitular tancada...
aales pnvades i habitacions dels últims
monarques. El més bonic : la sala d'au-    per veure, però ais voltants hi han excur-  ARANJUEZ I FINAL
diéncies i el monumental menjador (180     sions molt aprofitables: L'Escoriai, El Va-
comensals a una sola tauia). Després de    lle de los Caídos, Toledo, Aranjuez, etc.     Aranjuez és un poblé petit. £1? jardins
recorre'! tot, un diu : «Això si qu' és un                          del paiau de repòs són preciosos. Aigua
palaul».                    L'ESCORI AL                  per tot arreu, passetjos, bosquets, fonts.
                          A Tarribada a L'Escoriai, les fa^anes,  Molt bonic.
MADRID MODERN
  Madrid té l'aire de verdadera capitaL   llises i plenes de fìnestres. són sencilles.   També varem visitar algunes ciutat»
                        Parets de pedra viva o emblanquinade»,    i llocs durant el viatge. A Tañar a Madrid»
Gran, arreglada, majestuosa. Actualment    sense tapíaos. L'Església està enrajolada   el Monasterio de Piedra, i al tomar,
s'hi porta un plà d'urbanització immens.                           Valincia i Pefiíscola.
Les construccíons modernes abunden.
Són els millors exemples la Ciutat Uni-
versitària i els nousMinisteris.
   1   2   3   4   5   6   7   8