Page 1 -
P. 1

Año XXI VILAFRANCA DEL PENEDES, 19 de agosto de 1961      Número

                  El treball que
                  alliberò a l'home

                     Llegfm avui a ACCION una breu-brevissima-conversa
                   amb un saccrdot vilafranquf. Al marge de tot el que sabem
                  de Mossèn Via, ens agradarla considerar en eli una de Ies
                  coses que acostumen a semblar-nos més incomprensibles

                                                                                                                                m

                  Tobediència. Mossèn LIuís era vicari a una Parròquia, Per^
                  ci seu Bisbe el va cridar a un altre treball: l'estudi deis mi-
                  nerais. Cosa absurda! Una vida apostòlica anuliadal Potser
                  si... Però continuera la història. Després d'uns anys, Mossèn
                  Via és cridat a regir el Seminari. S i hagués destapat
                  abans tota la seva personalitat. segurament estaría ara en un
                  altre Hoc, i possiblement més cansat. Però ara—gràcies
                  a l'anterior absorbiment pei les pedres—Mossèn Via comen-
                  ça. Es encara jove i fort. Voleu dir que se l'ha privât de la Ili-
                  bertat? Més aviat se li ha donat una llibertat més alta.
                  D'haver-hi atinat, aquèsta hauria sigut una bona pregun-
                  ta per a la interviú. No creuen?

                    ACCION ha vist «Tribuna». I per això oferim una visi6
                  d'aquest acte ja familiar—tot i que només s'ha fet dues ve-
                  gades—plè de força i ritme jovenils. Hem procurât donar
                  una visió completa de «Tribuna>, perqué creiem sincerament
                  que té d'interessar ais nostres lectors. i perqué ens alegra
                  Taparició d'un nou grup de joves preocupat seriosament — i
                  alegrement! — per la vida, i per les coses de la nostra vila.
                  Vilafranca va endavant. Però això no vol pas dir que ja po-
                  dem respirar satisfets. El moviment i Tempenta d'aquests
                  joves no és sinó una invitació a tota la vila.

                    Es un espectacle. Però un espectacle que no té por de la
                  competëncia. Més aviat li fa por de no tenir competidora que
                  s'esforcin a trebaliar en la mateixa Ifnia.

                  El próximo número de À C C I O N será

                  extraordinario con motivo de iestâ

                  Mayor. Lo dedicamos especialmente

     Clixó cedit per «Forja»^ a Villâfrancâ i al Penedès.
   1   2   3   4   5   6