Page 1 -
P. 1

^enyafort
endins

   De nou la Tómbola recordará   Añü XXI Viiafranca del Penedes, S de mayo de 1961 Nttin. I S
 a la gent de la Vila i comarca To'
 bra de Penyafort. I les fotogra'   ció interior que Colònies va operant en els   drá anar madurant aquesta transformación
 jges i el que tothom ha sentit a   que hi pujen. Allá dalt tot és favorable. El  Sí han vist, a Penyafort, coses molt boni-'
 diri els reportatges llegits, evo-  paissatge és molt bonic : laigua, la roca, la  ques en aquest sentit. I són ja forces eis mi'
 caran tot un món infantil, simpà-   verdor. La vida és dura i alegre. Les excur-  litants que comencen contant la història de
 tic i variat.             sions encenen la joia al cor i agermanen.    la seva conuersió a Penyafort.
                    S'ha sustret al nen o al jove de les influèn-
   L'obra de Colònies és. sens    cies malsanes de la vida de la vila i se Tabo-    Es per aquesta transformació Interior
 dubte, una obra simpàtica, Tot-    ca sense pressió a un ideal ensenyat amb    que Penyafort és sobre tot, obra d'Església.
 hom veu amb bons ulls que l'Es^    paraules, però sobretot viscut durant les    Hi hauriem de pensar, ara que l'Església
 ^lésia hagi tpensat en els ntns    mil oportunitats del dia. Això és una renta-  ens en torna a parlar. I revisar una vegada
 i els joves i hagi procurât donar"  da a fons. I una empenta molt efíca^. Quan   més. quina aportació és la nostra a una
 ]os unes bones vacances. Proves    baíxi a Viiafranca, restarà ja més unit amb   obra que TEsglésia vol que sigui de tota.
 d'això és el doble èxit de Colò-   els companys de tanda. I animat i sostingut   Sentir "nos una mica més nostra una obra
 nies Penyafort, que no sabriem    pel moviment d'/T.C., o seguit d'aprop. po-   tan bella, no us sembla que és un gran goig?
 valorar prou b¿ : d'una part a*
 questa mena de miracle que ha                                             Mn. J. P. Sayrach
 estât la rapidissima construcció
 i posada en marxa de la casa —la   Lea en este número               — La iglesia Anglicana avanza'
 primera d'aquest gènere que co-                                 —Teatro en los «Fíres»
iieixem—. I d'altra part el crescut
 nombre de nens i nenes, obrers,              -L'excursfó de Caramelles quan flor/en les rosellms-
 obreres, joveails, que van om-
 plint les m u l t i p l e s tandes.                                      '•'Montserrat
¿No és, la casa, un testimoni de                                 — «tes F/»'es» a la rista
l'acceptació per part de la gent                           Y nuestras secciones habituóles
 de Vilafranca, que amb la seva
 aportación econòmica i moral
Than íet possible? i I'eievada xiíra
dels colonialistes, ¿no evidencia
que l'obra de Colònies respon a
una necessicat i que ha estât ben
 acceptada i és ben portada*^

  No és estrany, per tant, que la
gent de Viiafranca ho tingui per
cosa seva. A través deis nens,
quants pares, o germans, no hi
están lligatsl La gent hi puja. £ l s
ncDS ensenyen la casa ais pares,
atnb verdadera il lusió.lkcis pares.
• i'àvia que encara no s ha atrevit
a anar hi, o la familia llunyana
querep i'ACCiON, van seguine
els reportatges que els obren a la
vida de les diverses tandes.

  Hi ha una vida, però, de Pe-
nyafort, més important, que en-
cara no s'ha escrit. 1 que és aque^
lia per la qual, sobretot, Penya-
fort és obra predilecta de l'fisglé-
dia. Ens referim a la transforma^
   1   2   3   4   5   6