Page 6 -
P. 6

Página 114

MOli. mLim SIEGI, P
                       Els que han seguit les seves conferències
Els qui el vam anar a rebre, espcràvem    per la TV. a Barcelona s'han pogùt adonar

nn orador americà.              que el seu pensament és profund i begu*
  Els qui el despedírem, despedíem un    «n les més pures fonts de la Tradiciô cris-

home de Déu.                 tiana. Heus ací, per .posar un exemple,
  Arreu en va. Monseñor Fulton Sheen    cl que Möns. Fulton Sheen digué sobre
                       el matrimoni, en deu minuts de que dis-
arriva precedit ptr un esdat de publicitat  posava: de dret exposà la doctrina pauli-
insulsa (no en conec d'altra) que vol pre-  na del matrimoni, imatge de la visió de
«entar-lo com l'home que ha posât l'Evan-   Crist amb sa Església. No són dones,
geli al nlvell del xiclet i de la coca cola, els acudits i les rialles la característica
gran competidor de Frank Sinaira i con-

vertidor de professió.            de la seva predicació. sinó la puresa doc-

Rea de superficial hi ha en la figura trinal i la «utenticitat.
Í en Tactuació del gran evangelista de la
TV. La seva iormació intel lectual és       Möns. Sheen no fa comèdia : no en
^tegra i àdhuc excepcional. Fa trenta     sap. Tres dies d'acompanyar-lo i tiractar-
Tnys es va emportar el P r e m i Internacio- lo m'hati convençut. Amb tota la seva
nal de Filosofia de Lovalna. Ha estudiat.   simplicitat explicava com a Estats Units
a més de a Lovaina. a Paris i a Roma.     tenia un gran nombre d'espectadors

Un obsequio de un Día.,                                  d e 4 i 5 a n y s : eis psicòlegs. li deien que
para toda la Vida!                                     era per la sinceritat de la seva exposició.
                                              Certament. en la intimitat no es compor-
           EL FRIGORIFICO AMERICANO DE FAMA MUNDIAL               ta diferentment que davant les càmaresi
                                              és espontani, rialler i piadós. Cada vega-
            Con 5 «ño» de              g«raaií«         da que entrava i sortia del Palau Episco-
                                              pal, feia una breu visita a «le bon Dieu
5 Modelos:                                         de Barcelone». A un periodista que li va
177 litros                                         xocar el seu rellotge en forma de crea,
245 litros                                         li va dir que encara en duia dues més
Y 311 litros                                        a sobre : al pit (el pectoral) i la darrera

Venta en exclusiva:               T02WAS ESTÀtEI-I-A             a les espatlles.
               Almacenes «EL SIOLO XX» (<Els Quatre Cantons»)          El personal de la TVE. quedaren
                     VILAFRANCA DEL PANADES
                                              encisats del seu tracte. Tenia una paràula
                                               per a tothom. Toihom que U feia el més
                                               petit servei s'enduia la més sincera
                                               expressió d'agraïment. El darrer dia de
                                               la seva actuació. reuní al seu volt a tot
                                               el personal, els exhorté breument i el»
                                               regalé a cadascun una creu de plata,
                                               La senyoreta maquilladora plorava al
                                               despedir lo. . .

                                                 Anima sensible. Möns Fulton Shfen
                                               restà corpiès de Montserrat. Les breus
                                               hores de la seva visita el deixaren imp«-
                                               ssionat. talment que, tot anant cap eis
                                               estudis d e T V . no feia més que repetlr|i
                                                «Quina meravella... quina meravella...»»
                                                i escoltà atentame'nt la història montse-
                                                rratina del Parsifal. Möns Sheen és aficio'
                                                nat a fer eis exercicis eapirituals als œO'
                                                nestirs i santuari» europeus. El qui firm»

                                                aqüestes ratlles té fonament per avençat
                                                que potser Montserrat será, en endavant,
                                                un dtls seus llocs prefeiits.. .

                                                              /osep Montserrat, pvrt'
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11