Page 1 -
P. 1

ARO X X I    VILAPRANCA D E L P E N E D E 5 , 2 5 d * marzo dm 1961                               Núiii«r« 12

yOSTRe     teva ^^                                Dona!

                                                                    (Jo. XIX, 26)

                                       N o és el Calvari, el Hoc de la restau-
                                          ració?

                                       El paradis amb l'Arbre fruttai del dolç
                                          jesús, on rhome es reconquesia—on
                                          r h o me es torna I H o m e — , més admi-
                                          rable reformat queero admiroble,fet?

                                       Adam fou expulsât del poradí?; "de les
                                          delicies.

                                       Del paradis dels sofriments n'és expu-
                                          sat el Temptador.

                                       L'Home refe! domina la Béstia desieta...

      Des d'aquella hora d'ombres i de llàgriwes i d'emprenìtes     Des de la creu estant, Jesús mira la M a -
      de song, cornisi el Calvari Jos l'alcova on sHnfantava la        re i II diu :
      Dolor, Joan. Vamat deixeble^ prengué a la Verge com a
      seva pels camins vacil'lants,..                  —Dona!

                                       N o M a r e , ni M a r i a . Basta Dona.

                                       Avui i aquí, d i r Dona és més.

                                       Aqueil que s h a abellit durant la seva
                                          predicación de dír-se «el Fili de
                                           'Home» : ccm si diguéssim « T H o m e
                                          restaurai». (Sont Pau, més tard, farà :
                                          «Creixeu, germons, fins a l'Home
                                          perfecte, fins a í edót de plenitud
                                          del Crist»;

                                       Aquell q u e — n o u Adam : el nou Home
                                          perfecte—voi, com el veli Adam que
                                          nasqué nu, morir en la creu totalment
                                          nu, com per significar el retrobament
                                          total de io Justicia;.

                                       Jesús, el Fili de T H o m e , en el moment
                                          suprem de la redempció, acarat a
                                          Maria, li diu :

                                       —Dona!

                                       Dona. Tota. Refeta. Restaurada. Integro.

                                       Eli és el Fili de l'Home.

Tal como anunciamos hace unas semanas, ACCION publico hoy un reportaje    Corredemptora amb Eli, la M o r e ora és

                                         la *Dona*.

Í obre la personalidad de Monseñor Fulton Sheen, debido a la pluma del    Ambdós, l'Adam i Evo nous.
 Ivdo. José Monfserraf/ de la Comisión de Hrensa, Radio y Televisión del
                                       L'Home i la Dono drets, podriem d i r

                 Obispado de Barcelona.           «creats> en un novissim paradis

Mn, Montserrat  fué el acompañante de Monseñor Fulton durante su estancia d'espines...
           en Barcelona con motivo de la Misión.
                                                              Miguel Melendre^
        Lea este interesante artículo en la página 114
                                       Del LUbre de la Mare de Déu.
   1   2   3   4   5   6