Page 4 -
P. 4

Página 404

Darreres impressions                Fisita a Washington i No^n York       que els rascacels es troven únicametit a
d'un any a America                                       la illa de Manhattan extenent-se per una
                            Cai remarcar com a f^t extraordinari   plana on hi viu el deu per cent de la total
                 per Angel Torres els quatre dies passats a la cspital dels  població de tots els Estats Units. A re-
                          Estats. on, reunits tots 1500. vàrem èsser  marcar, com a curiositat, és que bi viuen
  L'experiència que els estudiants ex-      rebuts per una representació oficial del   mig milió de gossos.
trangers vatn copsar durant els deu mc-      Govern dels Estats Units.
SOS viscuts amb la familia que voluntaria-                             Va èsser visitada la O. N. U., l'Empi-
ment es va oferír a donar-nos acolliment,       L'embaixada espanyola va fer ofrena   re State, Brooklyn, etc.
tot i que és pel seu mitjà que es va sentir    d ' u n a recepció aïs 30 esp«nyols que ba-
i viure la manera general de fer de Ies fa'    viera estât tan ben acollits er la «Ame-     Tot d'una magestat i d'una g:randesa
milles americanes, no era pas prou per       rican Field Service». Com a cosa curiosa   fora de totes les mides.
conèixer de debò ci que és América en       diré que per primera vegf^da en un any,
general.                      al'embatxada ens vàren servir «arroç a      Després, tres dies a I'Universitat de
                          la Cassola». Es de remarcnr a Tembaixa-   Massachusetts per celebrar les festes del
Viatge de fi d'any                 da una gran pintura que representa el    comiat, les converses dirigides, etc.. etc.
                          Rei Carles III, durant el rrgnnt del qual,  A la jornada de comiat es va cantar
  Eis 1.500 estudiants becaris d'una gran    es va reconèixer l'independència ameri-   «L'Hora dels Adéus» en més de 60 lien
quantitat de nacions d'arreu del món,       cana.                    gües (i allò va esdevenir en un devassall
ens vam juntar amb grups de 35, eis                               de llàgrimes).
quais* junt amb un jove i una sen>oreta        Com a visites a remarcar nomenaré la
ient de guies, vam emprendre ci viatje el     C a s a Bianca, el Pentàgon i el Capitol.    Des dei port de Nova York, i durant
dia 27 de juny acabades les grans fes¿es      entre altres.                nou jornades, continua el viatge vers
de la graduació a les escoles.                                 Rotterdam on als portuguesos i espa-
                            Després de Washigton, vénen uns al-   nyols ens esperava un autocar per por-
  Comença el viatge vers la ciutat de      tres quatre dies per visitar Nova York, la  tar-nos a casa.
Cleveland per anar totseguit vers TËstat      segona ciutat més important del món, la
de Nova York, on en una ciutat relativa"      q u a l és d'una extensió enorme, degut a    L'arrivada va esdevenir el dia 6 d'a-
ment petita, hi havia una banda de ntúsi«*                           gost, tots emocionat. entonants el «Rosa
ca esperant l'arrivada de l'autocar.                              d'Abril» al retrovar-nos als Pirineus.

  Distribuits en families del pöble (tal                           Impressions d'arrivada
com es va fer a çada parada) al vesprc
s'acostumaba a fer un festival internacio-                              Al retornar a Vilafranca tot em sem-
naL Quatre joves de TAmèrica llatina                              bla igual com vaig deixar-ho ara fa un
i dos del nostre país els hi donàvem un                             any, però a la vegada molt oposat a la
recital de Ies nostres cançons.                                 manera d'ésser de la petita ciutat de
                                                Painesville. Hoc de lameva estada.
  AI dia següent es van Visitar les cèle"
bres Catarates del Niàgera; una de les                                Una de les nnstres avantatges, és que
(neravelles nati^raJsv^millors d'América.                            les coses a aquí són tan aprop. Els vila-
La caiguda continua de tanta quantitat                             tans pels carrers ens saludem i ens fern
d'aigua (JOO.OOO litres per segón) produeix                           més amistats. Alìà gairebé no tenen ace-
una remor talment de trò i que es formi                             res els carrers. tora vegada que no et pots
un núvol d'esquitxos on sempre s'hi ad^                             moure de casa si no vas amb cotxe, fa
mira l'Are iris.                                        que fins les petites cíutats també són
                                                molt grans, dones fíaírebé la totalitat de
   A Tendemà continua la inarxa vcirs                             les cases están voltades de jardín». Això
l'Estat de Vermont, escaient-se la festa                            fa que nosaltres tînguem moites més
nacional d'América, el '4 de juliol.                              coses de conjunt. talment la Festa Major,
                                                el pasejar-nos per la Rambla, etc.
  Continua l'expedició vers Mainex i als
dos dies s'arribava a la ciutat de Boston,                              Com a contrast, les avantatges dels
la qual es considera la més piena d'histò-                           americana és el ritme de vida, tant sem'
ria de tots els Estats Units.                                  blant a tot arreu, que fa que tothom. de-
                                                gut a la uniformitat de les classes socials,
  S'emprèn novament la marxa per anar                             s'esdevinguin molt poques diferències en
a Connecticut i a la gran ciut^t de                               la manera de fer î d'actuar en tot el país.
de Filadèlfia que és el Hoc de naixença
de la nació americana. Guarden amb                                  Com a complement diré que en reali-*
una gran veneració la famosa Campana                               tat aquest any ha estât una cosa mera'
de la Llibertat, que es va trencar a la pri"                           vellosa, digne d'ésser viscuda. i que tant
mera vegada de tocar-la, anunciant al                              debó es compUs el des'g expressat pel
pöble de Filadèlfia la victòria en la guerra                           President Eisenhower de que aviat si'
«entra Anglaterra, i per això és conside-                            guin 15.000 en Hoc de 1.500 els joves i
rada el símbol de Tlndependència i de la                             noies que visitin ^Vmèrica, i aixi es porti
l^libertat.                                           a terme el fi principal de tota l'orgranit*
                                                 zació del «American Field Service» qu«
                                                 és la veritable pau entre totes les nacions»
   1   2   3   4   5   6   7   8   9