Page 3 -
P. 3

Pcgir.G 4 0 3

nuiiHirs

Les noticies es propaguen ràpidament,

les veus corren i en peques hores s'apo-

deren del saver públtc.

La noticia que ens ocupa, és la que fa

poc circulà, referent a l'adquísició del

i^esidcMiù^ de fno^HCi^^ciue^s?caste'l de Barà, per el reí de Bèlgica, Bai-
duino, destinât a Hoc d'estiueíg del mo-

narca i de la que será la seva esposa, Fa-  Heserva; per quÈ?               tisme com si s'hagués dcnat compte de
biola de Mora i Aragón.                                   que havia enraonat massa, i junt amb el
                         Davant la orohibició que existeix a    seu home, es despedeixen de mi i s'inter'
Quin mísierí encnlircix la reallia!?     entrar a l'interior del castell, m'haig d'a- nen en l'edifici.
                       contentar amb mirar m ei per fora, tirar

  Una atmosfera de misteri rodeja      alcuna fotografia i donar conversa als    lot ia pensar...
aquest assumpte, dones malgrat que la     masovers, que están al cârrec de la pro-
gent asseguri que és cert, existeixen una   prietat, dones per el que es veu, eis han     Que s'hi amaga alguna cosa al desso-
sèrie de duptea i punts molt poc clars    ben alliçonat per tai de mostrar-se reser-  ta d'això; la coincidència de dates, l'iden-
que tenen intrigada a la opinió pública.   vats i no enraonar més del compte.      titat de la companyia belga, la seva ma-
                                              nera d'actuar, el silenci dels masovers,
  Per una banda, ni l'alcalde de Roda      «L'ermitana», aixi és anomenada la    etc., etc.
de Barà, ni el S r . rector de la parròquia  masovera, sembla una mica més comuni
de Barà, saben res concret d'aquestes de-   cativa que el seu home, per tant és a ella    Per altra part, encara que «i'ermitana»
claración», i per l'altre, el pöble assegura que em dirigeixo, intentant averiguar al-   es mostri reservada, he averiguat que
que el rei belga ha adquirit el castell i el guna cosa interessant. Em diu :        l'any passat el reí Balduino, anant de
territori que pertany a la matcixa pro-                           pas cap a València, va visitar el castell
prietat.                     —«La proprietat, fou comprada fa poc,   d'incògnit, i va observar detingudament
                       per una companyia hispano belga, que

El castell tal cornés             s'interessa molt per tot això, amb el pre- l'edifici i els terrenys circundants; també
                       text de reaíitzar hi un pia d'urbanització; això s'intenta mantenirho en seciet.

Per sortir de duptes, o al menys ave- va èsser per allà el mes de febrer —tin-

riguar alguna cosa, em trasllado al ma-    guem en compte que per allá ei mes de     Poca generosital?
tcix castell de Barà. situât a un kilòmetre  febrer és quan s'inicia el nuviatge dei rei
Imig aproximadament de l'iiistòric Are    belga i Fabiola). De totes maneres, el que    Un detall curiós, és que fa poc, i amb
de Barà.                   m*estranya més de tot, és que sempre     motiu d'una recolecta que el Sr. Rector

La proprietat està confiada a un matri- que venen, ja sigui per examinar el te- va organitzar entre els veïns de la parrò-

moni que fa vida en el mateix castell.    rreny. prendre mides, o dibuixar planos, quia, hi mencionada companyia va fer un

  Al costat del caste!! hi ha l'ermita,   ho fan uns subalterns o cncarregats, cm-   donatiu tant reduït, que tothom ^va que-
també de la mateixa proprietat.        pleats en la companyia, però mai he p e    dar sorprès que una companyia tant por-
                       gut veure ni sapiguer qui és el «jefe» o   tent com per realìtsar Turbanització de
  El castell, encara que relativament    «jefes» de la mateixa; en definitiva, no   tots aquella territoris, fés una entrega tan
baix, és d' una bellesa admirable, i està   sabem qui és ei que porta la batuta».     mínima en la citada recaptació.
situât en un Hoc fantàslic. en un deis
punts més enlairats de la comarca, i ran     A l'interrogai la sobre eis rumors que    L'aspecte general de tot, és tant mis'
del mar, el quai li dóna un aspecte      corren de que ho ha comprat el rei belga,   teriós, que per força fai ha d'haver alguna
magnifie.                   arronça les espatlles i es tanca en ei mu-

                                              qüestió ímportant*al dessota.

                                              No es pot assegurar res; ara bé, la

                                              gent¡|ho afirma, amb bastsnta energia, i

                                              «cuando el río suena...»

                                              Suposant que tot això fós verfdic,

                                              quin interés ténen els monarques belgues

                                              on ocultar-ho sota les aparences d'una

                                              companyia urbanitzadora? Per qué es

                                              porta amb tanta reserva?

                                              Díntre un temps, potser poc, segura'

                                              ment trobarem la respoata, però, mentre

                                              tant, persisteix la incògnita, i els dubtes

                                              promouen grans comentaris entre el po*

                                              ble de B a r à i|els pobles que Fenvolten.

                                              Cal esperar...

                                                      Lluis Giménez i Noguera
   1   2   3   4   5   6   7   8