Page 1 -
P. 1

V i L A F R A N C A DEL PENEDES, 1 d * octubre de 1960  Númere 39

ACCIÓN, atenta a les noticies d-actuoliíat i de ressò  El mon
internacional, ha enviat al seu col'laborador Lluis
Giménez al castell de Barà, adquirit, segons sembla^   US
pel rei Balduina de Bèlgica. La fotografia que repro-
duim és un detall de la porta d'entrada i pati del cas- necessita

            tell del Baix Fenedès.         Una vegada més els nois i noies de Vilafranca, mi-
A dins publiquem una vista de l'interior de la residèn^  litants en les files apostòliques de TEsglésia. es reunei-
eia. Al primer pis es distingeix una esplèndida galeria  xen a Penyafort.

          descoberta que dona al pàti.        A cada un d'ells se li ha donat un qüestionari, per
                             ejudar-lo a descobrir el camp concret de la seva missió
                             apostòlica. L actitut bàsica del militant será orientada
                             per les dues preguntes que col lectivaroect haurà de
                             respondre, sense subterfugis i amb un gran sentit de
                             la seva responsabilitat, Què espera el món de nosal-
                             tres? I. què és el que hi podem aportar?

                               Estera segurs que aquesta convivència donará fruits
                             abundosos de cara a les tasques del nou Curs i desper-
                             tará a dins de cada un dels nostres jovesi noies aque-
                             lla inquietut de l'apòstol que tant bé sintetitzava Pau
                             de Tars : qui està content que jo no m alegri amb ell?
                             Qui emmalalteix que jo no emmalalteji?

                               Com podrán estar tranquils els nostres joves i
                             noies quan tants deis seus companys són arrossegats

                             tal vegada sense culpa, per aquesta onada creixent d«
                             matérialisme que amenaça al nostre 'món?

                               Per aixo, en aquesta cordial, alegre i albora ben
                             projectada convivència de les nostres joventuts a la
                             Casa de Colònies, i en la ruta d estudi i meditació que
                             portará ais jornadistes fins a Torrelles de Foix, els nos-
                             tres joves es sentirán més aprop del Crist, l'Amie dels
                             joves. I al contacte amb el Sacerdote portador del Crist,,
                             s inflará Tànima de cada un d ells d'aquella flama
                             d'amor a Déu i d'amor ais nostres germans, que és
                             el distintiu inconfundible de l'apòstol.

                               Tots nosaltres hi confiem molt en aquesta convf-

                             Tència.

                               I estem segurs que l'Església tota de Vilafranca
                             acompanyarà a les nostres joventuts amb la pregària i
                             amb l'esperà confiada. Perqué a tots ens empie a Tes^
                             sar aquella esperança cristiana, companya inseparable
                             de la nostra fe.

                                                   Josep M.^ Mercader
   1   2   3   4   5   6