Page 2 -
P. 2

Página 390

     Qui s'humiliï                           s'ha cansat. Que aquella noia no té èxìr. Que l'amie no es
     será exaiçat                           confessa mai. O que a la germaneta li faria il'lusió de sortir
                                      amb mi.
n o t a n t que els fariseus^ escollien els p r i m e r s Hocs
                                        Perqué desseguida vindrà la fe i ens fdrà veure que tot el
                                      que fem pels altres ho fem per Jesucrist. I que és el m£.teix Je-
                                      sus que està trist, que s'ha cansat, que no té èxit.

                                        Qui ha vist a Jesús en els altres, no pot ja viure si no és fent
                                      de la vida un continuât acte de servei. Acaba no veient altra
                                      grandesa que la de servir a Jesús en tot el,que fa. Segur, d'altra
                                      part, que un dia sentirà com Jesús, agraït, li diu ; «Amie, puja
                                      més amunt».

   Es vcu que de fariseu tots en teniœ una mica al fons del       Se UaMS (U
nostre cor ; perqué cada vegada que l'evangeli ens els mostra
amb algun dels seus defectes, ens hi veiem en part retratats. Es      Hermanos Milá           parte la adquisición por Bal
l'home veli que hi ha en nosaltres i que ens és précis fer morir                       duino del castillo de Bará, y
cada dia més.                                  Escalón tras escalón, mien- de otra el marqués de Casa
                                      tras ellos cortaban el hielo se  Riera (hermano de Fabiola) es
   Avul Jesús els sorpren escullint els primers llocs.          extendía debajo el inmenso    el dueño de un amplio coto de
   Com nosaltres, en la nostra vida. Per exemple, a l'hora de      vacio de los Alpes. Estos dos   caza que se extiende en el pa-
pujar al t r e n . Us hi heu fixât, quines empentes? La qüestió és     hermanos vilafranqueses sa-    raje de la «Plana d'Encosa»,
que jo pugui pujar, que jo pugui seure. O quan anem al cine.        ben compartir su afición «ais   entre Poníons y La Llacuna,
0 en qualsevol cosa. Un dia estareu llegint una cartellerà.        Castells» con la intrepidez de  Felicidades.
Arriba un altre i no para fins que s'ha obert carni i s'ha posât al    la escalada y ellos habrán sido
davant. Fins quan anem a combregar p en anar a confessar, hi        sin duda los primeros vilafran-  La O.N.U.
ha gent que s'obre carni amb empentes deixant els altres al        queses que, en abierta escala-
darrera,                                  da, han coronado la sima del   Sinceramente creen que
   Els exemples són petits. Però valen, perqué —tantdebó ho       Montblanck alpino. ACCION
entenguéssim per sempre—el que ens fa bons o dolents és,          les saluda de.'de esta s cción  aún sirve p^ra algo, aparte de
principalment, la nostra actitut interior. 1 a través d'aquests      y anuncia al lector una más
petits fets de cada dia podem veure còm som extremadament         amplía información sobre la    mermar los presupuestos na-
egoistes i interessats en trobar stmpre per nosaltres el primer      que no duda en considerar ex-
Uoc.                                    traordinaria hazaña deportiva   cionales. Estamos viviendo
                                      y asi lo apunta pira cuando
posait a l'últím Hoc                            llegue la hora de la elección   uno de los más críticos mo
                                      del mejor deportista del año.
   Al costat d'aquests exemples d'egoïsme, se'n veuen, al món,                       m e n t o s de la organización ín-
d'altres que manifesten un gran esperit de servei. I que son        Fabiola-Baldulno
com una crida a la vida d'amor. Recordo ara aquell home que                         ternacional : S u irregular ac-
eas va acompanyar un bon tros i pesât, el dia que des de Pe-          Querer abstraerse de esta
nyafort vem anar a ^^ontagut. Per eli el camí era ben conegut«       boda regía estando en el «bo'   tuación en el Congo donde
Però ja sabeu que quan un no conelx el bosc. qualsevol sende-       lio» periodístico, es imposible.
rol el pot despistar. L'home ho va veure que dubtàv^m. L'home       Pero desearíamos descubrir    sus fuerzas han presenciado y
ho va veur¿ que la seva indicació no ens era clara. I l'home        un aspecto inédito, si aún hay
— que ens va dir després que no li agradeva caminar; que esta-       uno, en esta boda La vincula-   tolerado matanzas y aceptar
va enfeinat réparant la moto perqué devia marxar; que estava        ción a nuestra comarca de
cansat perqué no havia dormit amb això de la festa m a j o r de      ambos contrayentes, De una    en Nueva *'York la presencia
B o n a n y — va deixar la seva moto, i el seu disgust pel caminar,
1 el seu cansament i la seva son i la seva pressa, i ens va acom-                      vergonzosa de Janos Kadar,
panyar més enllà i tot del que calia.
                                                       el asesino húngaro. Y la bue-
   Aquell home potser no va veure a Crist en nosaltres. Proba'
blement ni aniria cada diumenge a missa. Però aquell home era                        na voluntad de mister «H», el
senzill i b o n d a d ó s i al menys ens va re> re com a iguals, com a
a l i r e s homes a qui valia la pena d'escoltar i atendre. Entre eli                    buen sueco que no sabe donde
Í nosaltres, l'amor egoista no es va interposari va néixer aquell
acte de servei tan bonic i tan gran, com un miracle esperança-                        dirigirse en busca decompren^
dor en mig del bosc hostil dels homes.
                                                       s i ó i en medio de esta isla de

                                                       desconfianzas en el mar de

                                                       Manhattan ÉRTÍ

                                      COI-EGIO »El.           AVE-A\AMTÀ
                                      CakR^E»-. 2 - TEI.. 868

                                      Abierto desde las 3 tarde a 9 noche

Amie, puja més amunt                            Especialidad en Contabilidad, Mecanografía,
                                      Ortografía, Correspondencia, y Cultura General
   Aquest és el secret de la verdadera caritat : c o m e r ç - r a veu-
re els altres. Començar de veure que Tun està trist, que l'altre             Plazas limitadas y a horas convenidas
   1   2   3   4   5   6   7