Page 1 -
P. 1

Quan el rann era madur...

Año XX Vilairancaflell'L'nediis, 24 scplícmlire 1960            La vinya és la vida de la nostra comarca. La sang
                                   del cep éa la sang que vivifica eis [nostres pobles. Per
         lia                         això restimem tant la vinya.

   • V -Ítí-           ••J, '      • Mm. 38 Ara el raïm ja és madur í és arribada ja l'hora del
                                   miracle. D e des que el cep va fiorir tímidamente ha
•ti- -./i" ^                             passat fa una llarga etapa Hem vist aparèixer el raïm
                                   quasi sense adonar-nos-en, i després s ha anat omplint
\ •M                                 de mica en mica. Però era verd. No era pas raïm enca-
                                   ra. Després, al prendre el seu color—mig de la terra i
•V,, • . ••                              mig del s o l - v a anunciar-nos la preaència del sucre.
                                   Ara caminava vers la seva plenitud. Féia goig...
             ;X •• '
                                      Però, què és aquest núvol que s'acosta?
           Cl                          El pagès arruga el front. Preveu la desgràcia. Es..-
                                   la pedregada. La que. en un moment, trinxa i pudreix
                                   Tanyada.

                                      Es crudel això. Les pedres blanques que aclivelien
                                   eis pàmpols. el pagès les sent ploure també sense píe-
                                   tat dintre seu. I potser plorará inclús d'impotència i de
                                   ràbia.

                             - Però sabem que la força que ha causat la deslroça,
                                   és la mateixa que un dia i un altre dia ha regat gene'

                                   rosament la terra i ha amorosit el cep. No hi ha altre
                                   remei que acceptar-ho. Es també una regia del joc.
                              V- Nosaltres voldriem, inclús amb la natura, jugar sempre
                                   ambavantatge. Però, j a h o veieu. tot segueix ci seu
                                   curs. I en el curs de Ies coses de la natura, també hi
                                   entra que, de tant en tant, pedregui.

                                     El que trindriem d aprendre. és a treure profit inclús,
                                   d una pedregada. Ens és molt necessària la lliçô que
                                   ens dóna.

                                     Quan fem els nostres plans, generalment no hi
                                   deixem cabuda per als imprevistos desagradables :
                                   Això anirà d aquesta manera, allò altre succeirà aixi,
                                   llavors nosaltres hi intervindrem d aquesta forma...

                                     I llavors vé la pedregada. I ens quedem tots extan-
                                   yats i desorientats.

                                     La vida n'està tota piene de pedregades. I ben mirat.
                                   n'hi han ben poques que ens puguin arruinar definiti-
                                   vament. El mal és que no tenim una visió prou pro-
                                   fonda i prou real per preveure les. I llavors. és dar,
                                   ens trovem desprevinguts.

                                     Al fer eis nostres plans per a la vida, és precis set
                                  prou elàstic per a fer se capaç d acceptar-ho tot i d en-
                                  carrilar^ho tot vers el desti que ens hem marcat.

                                     S i en la construccíó de la nostra hisesda hi hem
                                  previst les pedregades. quan en vingui una sabrem
                                  reeixir-ne.

                                     D'altre manera, a la primera contrarietat fugirem
                                  de la v i n y a - o de la línia de vida que ens haviem mar-
                                  cat—i tindrem de conformarnos veient com els nos-
                                  tres veïnts són els que aixequen i engrandeixen el
                                  nostre pöble.

                                                 Josep M, Giménez

PR0XI2VÍO       l^ÜA^ERO

           SORPRENDEMOS A NUESTROS LECTORES C O N EL REPORTAJE DE MÁXIMA ACTUALIDAD:

                    Bará, ¿residencia de monarcas?

           (Realizado en el pintoresco Castillo del Bajo Penedés, ante la posibilidad de ser habilitado para
           residencia de verano del Rey Balduino de Bélgica y su futura esposa).
           Además :

           — Ultimas impresiones de un año de estancia en los Estados.Unidos, por Angel Torres,
           . — Un tema de refl-íxión : La Paz, por Joaquín Lluch

            - Crítica teatral del estreno de «La clau», de Noël Clarasó.
           Y todas nuestras habituales secciones.
   1   2   3   4   5   6