Page 5 -
P. 5

EUAIUGELI                                                                   Pò g iti a 1 5 9

     DLC AM I                              Familia vilafranquesa

   u                                   Acontecimientos familiares registrados en nuestra villa del 10
                                                     al 23 de marzo de 1960 :
         EN
                                      Bantismos             Matrimonios
Una gran multitud
                                      Montserrat Suñé Soler, hija      Rafael Palomar Ramirez
  La gentada que seëuia a Jesús, i els deixebles, em fan pen-        de Salvador y Rosa.
sar en les multituds cristianes que abui, també molt incons'                         con Purificación Moral Caño^
cientment» segueixen a Jesús. Penseu en les misses de diumen-        Jorge Domingo Batlle, hijo de
ge. Les esglésics estan pienes. Però que iluny està la gent, del        Esteban y Amparo,         Juan [Llimona Badia con
misteri de Jesús! Imagineu vos una missa tardana qualsevoL
Els fidels omplen el^temple : la densitat augmenta a mesu^         Josefa Fernand ez Aguilar, hija  Nuria Martí Ventura.
ra que us allunyeu de l'aitar. La gent s'acumula a ¡'entrada, de        de Francisco v Rafaela.      Nuestra felicitación más
peu dret, airepenjada a les parets... Allà al Iluny, a Taltar,
solitari, isolât, el sacerdot. L'altaveu diu : ara, unim-nos tot»      José Cañaveras Malagüilla, hi-  cordial a todos los nuevos
icontestem al sacerdot. Només un murmuri apagat i tímit. La          jo de Gregorio y María.    contrayentes deseándoles toda
gent és absent i terriblement aburrida. Quan Tescolanet toca                         suerte de bendiciones en su
per última vegada la campaneta, anunciant el gran miracle,         Ana M.* Colomer Carol, hija    nuevo estado.
la gent, més per aburrida que cansada. s*abandona a les            de Luis y Natividad.
cadires.                                                   Defunciones
                                      Enrique Martínez Beser, hijo
                                        de Enrique y Plácida.     Juana Raventós Masana

                                                       José Zapata Ferrás

                                                       Teresa Giralt Mitjans

                                        A los vedturosos podres,   Ramón Amorós Bages
                                      nuestra enhorabuena, y a ios     Con una oración para ei
                                      recién nacidos y nuevos cria'
                                      tianos les deseamos muchos    eterno descanso de los fallecí*
                                      años de gracia y felicidad.    dos, enviamos nuestra sincera
                                                       condolencia a sus familiares.

                                      En la medida en que uno no se coloco, por medio d e
                                      de la CARIDAD, en la situación de los demás, no po-
                                      drá saber concretamente, lo que en justicia se le debe

On comprarem pa?

  Aquesta gent ha vingut per rutina. Els empeny un precepte í       CARTAS                Blperibdic ^ACCIÓN»
el fet de que anar a Missa ha esdevingut un costum de bona                          recorda al» seua lectors
modos en la nostra societat. Però no saben res de que la Mis-                         que la publicació d'aques'.
sa sigui el sacrifici de tots els cristiana i un banquet. Altrament                      tes cartes no siÉnifica en
¿US esplicaríeu una Missa sense comunió, en la que la gent fuig                        cap manera que se les
dell'aitar, i en la que no hi ha unió de pregària ni actitads? Ima-                      fací sevea.
{¡ineu-vos que un día us conviden a un banquet de bodes i que
vosaltres us hi presenten mal vestits i a deshora — a míg ban-         . Sr. Director de AC : i O N
quet o bé US n aneu abans que els nuvis—i, el que és pitjor, que         Molt Sr. meu :
US esteu xerrant sense tastar res!                       He lleglt al diari que el S r . Nunci de S . S . a Bspanya ha
                                      parlat en ordre a una simplificació deis enterraments.
  La multitud que seguia a Jesús i els seus deixebles s'estaven        Qué hi ha d'aíxó?
així despistats davant de Jesús. On trobarien pa?
                                        Li prego tíngui la bendar de publicar aqüestes ratlles peral
  També els nostres cristians porten el mateix despiste. Cada       algú ens en pogués informar amb exactitut.
diumenge (I) van a Missa i se n tornen sense el miracle de la
multipJicació deis pans, per la seva poca íe : «Hi ha només un                                          Un lector
noi que de cinc pans d'ordi i dos peixos..,»
                                      ¿Cdeedcna selles?
Però Jesús...

  Però Jesús s'esforça en fer nos seure;                 Acuda a JOSÉ BOLET GOLOMER
  La Quaresma és una manifestació més d'aquest esforç de
[esús per atreure'ns al seu pa. — Com el moviment de renova-              Plaza Juan Alvarez, 3é - 3-°
cló litúrgica, que ens acosta més a la vida de la litúrgia.—
                                      Gran surtido.           España y Colonias

  Per qué, al menys aquests últims dies de Quaresma, no ens         (BDire Interparreptil ds i R,   Cómica
deíxem vèncer per Jesús? Podríem anar a combregar cada diu-                          Documental
menge. Fins i tot cada d í a ; ceda dia Jesús segueix multipli-       Domingo^ 19 y 27 marzo 1960
cant el pa,
                                      ORDENES Secretas
                           Mn. Tourne P. Sagrach
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10