Page 3 -
P. 3

fághm 1-27

Crónica do Nord-Amèric«

I Qué és ['American Field Service?

    *!

m per Angel Torres i Romeu

  American Field Service, és una gran els Estats Units el becari viu amb una fa- tres costums, de les sardanes, de Ies nos-
organització que es dedica a la concessió milia del pöble, la qual et considera com tres escoles, de les curses de braus, etc.
de Beques Internacionals, portant a a un altre fill de la casa.

América joves i noies d'arreu del món      Jo he estât molt afortunat ja que he   Catollclsme
—més de 35 nacions fins ara— i també     anat a formar part d'una familia molt ca'     Estats Units és una nació molt més
enviant a altres paisos joves i noies    tólica i molt bona : per les families ame-
Americans,                  ricanes que volen tenir eis estudiants b e  católica del que ens sembla ja que un
                       caris extrangers, és precis que en les ma-  promig del 35"/o del poblé ho és falmenys
  Aquesta organitzâciô va èsser fundada  teixes hi hagi un jove o una noia de la    en les ciutats provincianes que jo conec)
Tany 1916 per un grup de soldats ameri'   matelxa edat, segons demanin, jove      i estant convençuts de tenir la fama d'és'-
cans, els quais estant a França durant la

primera guerra mondial es dedicaren vo^ o noia.                      ser dels millors catòlics del món. A Pai-

luntariament a un servei d'ambulàncies                           nesville hi han més de 800 families catòli-

portant ferits. El servei es va continuar High School i sistema d'eisenyança        ques.

t&mbé durant la segona guerra en la part     Estic estudiant el curs Senior a la      L església parroquial, que és molt gran,
dels Aliats estant compost de persones    Thomas Hervey High School, en la qual     està sota l'advocació de Santa Maria de
de moites nacionalitats i creences. Aca-   la tria d'assignatures és Hiure : estudio el Painesville. en la qual hi han 5 sacerdot»
bada la guerra varen decidir continuar    que m'ha semblât millor per conéixer     (més de 50.000 en tots els Estats Units),
Tobra en temps de pau mitjançant a«     Améric«.                   hi ban també monges que es cuiden de la
quests intercanvis entre la joventut de                          escola primaria católica.
diverses nacionalitats. Des de llavors ha    Ei sistema d'ensenyament a TAmérica,
anat creixent cada any, tant és així que   és molt diferent al nostre: després de      Com sigui que a la High School no
durant Tany 1947 varen venir a América    l'escola primària, ve la carrera a la High  s'ensenya cap mena d educació religiosa,
tan sois 50 estudiants i aquest any pas-   School, la qual consta de quatre anys,    el dilluns al vespre hi han Cercles d'Es-
                                              tudisperala juventut católica i també

tern de 1500 escampats per tots els Estats rebent la graduació a l'acabar-los, si és pels convertits i gent que vo5 conèixçr
                       que durant els anys tens 16 o més crè' millor el Catolicisme.
Units,
                       dits (generalment és un crédit per assig-
                                              El cercle al qual asisteixo el dirigcix
                       natura cada any).
                                              un senyor metge de Painesville.
rial)e
                       També es practiquen tota classe d'es-

  D'aquests 1500 som 30 els que hem    ports hayent-hi molts clubs.         Viat]e de Comlai
vingut d'Espanya, d'una manera particu-     Hi ha el Club d'Espanya format per
lar de Catalunya. Tots ens vàrem reunir                            Quant el curs s hagi acabat, tots ani-
el dia 24 d'agost a Madrid, ahon ens re-   tots tls que están estudiant el castellà,   rem a visitar diferents llocs dels Estats
culli un avió en el quai hi havien estu-   que són moUs; en les reunions del Club    Units durant un mes, abans de tornar
diants Turcs, Italians i Grecs.       no es permet parlar cap altre idioma que   cada ú a la seva terra, a l'objecte d acabar
                       el castellà. Hi ha una gran afició pels par- de tenir una idea més clara del que és
  Al mateix dia, fent aparcament, a Ir^  tits de fútbol americà i basket entre les   l'América.
landa del Sud i a l'Illa de Terranova ren^  High Schools.

diem viatge a Nova York, Passada la nit                          Eis que estem al Nord de Ohio i ua»

 en un Hotel prop del «Gran Empire Sta-    Sentit dels Becaris             quans de Pensylvania anirem amb auto-
 te Building», a Tendemà. després d'una                          car visitant els Estats de l'Est, Nova-York
 visita lian^ec a la ciutat, marxàvem en     A Painesville i a la mateixa escola hi  i Washington, on serem rebuts pel Presi-
 diftrents autocars segons TEstat al qual  ha també una senyoreta francesa becària    dent Mr. Eisenhower.
 haviem d'anar a parar. A la nit arribava a com jo, ja que aquí han començat la tra-
Cleveland i al poc temps a Painesville    dició de tenir cada any a dos estudiants     Per acabar passarem tots 1.500 una
que és al Hoc ahon vise.           becaris : Tany passat hi havien una sen*   setmana de convivencia a un Hoc que en-
                       yoreta sueca i un jove d'Indonèsia.      cara ntngá sap ni aabrem fins que hi
  Painesville és una ciutat de 15000 ha-                         arrivem.
bitants, molt poc més que Vilalránca, pe-    Dos Companys de la Harvey varen
rò que aimenys ocupa un espai quatre                              Reaiment que és que com meravellós
vegades més gran que la nostra Vila,     anar Testiu passat a fora com a becaris.   aquesta fraternitat entre joventuts de
degut a que totes les cases són de planta                         totes les parts del món.
baixa amb jardi al devant i al darrera.     Una senyoreta a l'Argentina i un jove
Per aquest mctiu és gairebé impossible    al'Aleqianya. Ells dos i nosaltres dos,
caminar i^és precis que cada famiìia tin   anem cada setmana a diferents Clubs o
gui un o dos cotxes per a poder se tras.   High Schools, a parlar dels nostres pai-
Hadar.                    sos i del interessant que és tenir i èsser
                       becari, tot procurant que l'any que vé hi
  A Tobíecte de que es coneguiiti millok-  puguin haver encara més becaris extran-
                       gers en les escoles dels Estats Units. Els
                       hi agrada molt sentir á parlar dels nos-
   1   2   3   4   5   6   7   8