Page 1 -
P. 1

Allo XX      VILA FRANCA DËL PANADES, 26 d« marzo de 1960    Número 13

          TT^ Àr    ones  DS e x p icd e s e u        El mon es dels
            VIclLH          its d ' À m è r i c a .
iJ               ns                     que somriuen
                    ^^ eoi en la pàgina 12.7,
                    « 'ònicd de Nordamèricd»         «El món és dels joves», s'ha dit'
                                       I rexperièiJcia fns mostra que directa-
                                       ment o índirectament és la Joventwt la
                                       que mou el món.

                                         Els caps dels movimcnts podran per-
                                       tànyèr a generacions anteriors, però el
                                       clima que orienta la seva actuació és en
                                       gran part fruit de les inquietuds i de les
                                       necessitats que, inclús sense adonar-s en,
                                       mostra la joventut.

                                         S i e l m ó n - c a r a al f u t u r - é s dels jo-
                                       ves, és evident que de la formació de la
                                       joventut que ara puja en dependrà la fe-
                                       somia del món del demà.

                                         laixòque comentem com a fenòmen
                                       universal, és aplicable també a la vida de
                                       lesciutats, i concretament a la de Vila-
                                       franca.

                                         Si volem viure demà en una Vilafran-
                                       ca a l'altura del moment hiatòric que enr
                                      tocará travessar, és precis preparar ala
                                       que ia regirán llavors.

                                         Es prec/s que le-j exigències que pre-
                                      senti la joventut del demà aiguin recta-
                                      ment encaminades a aconaeguir Ta Vila-
                                      franca millor que desitgem.

                                         Aquesta és la missió que s'ha imposât
                                      TAspirantat a la nostra vila ; educar ala
                                      joves del demà-avui nens encara—en el
                                      sentit de ciutadania i rtsponsabilitat, aa-
                                      sentant aquesta educació-humama da-
                                      munt d'una sòlida i autèntica formació
                                      religiosa

                                        Es aquest l'únic carni que ens pot por-
                                      tar a la pau per tots tan buscada.

                                        La perfecta convivènza necessita, méa
                                      que tolerància, amor autèntic. I la prime-
                                      ra exigència de l'Amor és el sacrifici.

                                        Per això, diuen ells, ^VaspÌTant no té
                                      por del sacrifici».

                                        Dicm que l'amor exigeix sacrifici, i
                                      podem afegir encara que el sacrifici no-
                                      mèa val quan és al servei de TAmor. Per
                                      lamateixaraó podem afirmar que el sa-
                                      crifici vai nomèa quan es fa amb alegría.

                                        Arribem a la conclusió, dones, de que
                                      el món —>1 món. que esperem — és del»
                                      que estimen i es sacrifiquen, que és tant
                                      com dir que és delà que somriuen amb
                                      sinceritat.

                                                    Josep M.^ Giménez
   1   2   3   4   5   6