Page 1 -
P. 1

ARO X X V i L A F R A N C A DEL P A N A D E S , 2 de enero de 1960 Nùmero 1

A C C I O N falicita a sus lectores y omigos, y les deseo un    1960 ?
                  venturoso 19Ó0.
                                 vida nova?
                    /
                                    Hem deixat un altre any enrera. El mil
A C C I O N anuncio io inmediato aporición de un número      nou-cents cinquanta nou, ia ha passat a ser
especial d e d i c o d o o un onólisis del oño que o c o b o de  història, obrint-se ara la promesa i l'incòg-
                                  nita del 1960.
   irse. ¿Qué se ha h cho en Vilofronco durante 1959? .
                                    Ei pas de 3'Any Nou porta sempre un
           Lea nuestros próximos números.        curiós movíment sensacíonalista. La prem-
                                  sa sembla posar-se d'acord en la visió d'un
                                  any especialment pié de grans aconteixe-
                                  ments i canvís radicals a la vida del nostre
                                  planeta.

                                    I és fácil que enduts per aquest clima,
                                 imaginem que la nostra vida canviarà, i que
                                  l'any que comenga será el de les nostres
                                 grans realitzacions.

                                    Però el que normalment no es pensa és
                                 que qui vulgui millorar la ,vida, no es pot
                                  refiar de que la miliore vingui de fora.

                                    En tot cas, un ambient més favorable o
                                 uns mitjans més efectius, podran ajudar-lo,
                                 però el treball té de sortir d'un mateíx.

                                    I per comencnr a treballar en aquest pía,
                                 no és bo esperar a l'any que vé..

                                    El dit popular, *Any Nou, vida nova», té
                                 molta aceptació i aquests dies, ségurament
                                 nosaitres mateixos el repetírem més d'una

                                 vegada. No obstant, no passa de ser une
                                 frase bonica que, això si, va acompanyada
                                 de les millors intencions.

                                    Però després la vida continua com abans,
                                 tan buida i tan descuidada.

                                    El que de veritat està en camí de millo-
                                 rament no necessita que canvíi l'any per

                                 comencar a treballar, perqué per a éll tots
                                 eis any són igualment bons i aprofitables.

                                    L'Any Nou. això si. li servirà per refer-
                                 mar la seva convicció amb un nou propòsit.

                                 Serà com l'indicador del quilometratge de
                                 la carretera, que servcix al ciclista per a
                                 comprobar la seva marxa, però si èli. no hi
                                 posa el seu e9for9 si no és élì qui domina
                                 amb energia al carni, és inútil que li portin
                                 la pedra indicadora, que aquella distància
                                 no rhaurà venguda.

                                   La victoria exigeix dominar, i per domi-
                                 nar la vida no podem confiar en que l'any
                                 que vé ens ho porti lot fet. La victòria la
                                 portem a dintre, cora l'arquitecte porta *
                                 dintre seu la catedral que un dia aixecaià. i
                                 com la llavor amaga en la seva petitesa la
                                 pianta airosa i la meravella d'ura flor.
   1   2   3   4   5   6