Page 1 -
P. 1

Ario X i X V I L A F R A N C A DEL P A N A D E , 2 8 da n o v i e m b r e d e 1 9 5 9

                                            Nùmero 46

           A

           ^ ^ ^ església parroquial és cbm el simbol
           de tota uno Parroquia. És el centre d ' O r c c i ó ; El
           Hoc on tots els crisfians es reuneixen en les grons
           festes, O n els sacerdots imparteixen el pò de la
           Doctrina i aquell altre Pa que d ó n o ì a vida
           eterna.
           Peraixò,quan ¡oves i homes es proposen estudiar^
           perordre del Senyor Bisbe, aquest concepte i a-
           questa realitat ton viva de la Parroquia, portem
           a aqüestes planes el nostre primer temple p a r r o -
           quial, bo i recordant que la Parroquia, és a q u e l l a
           porció de territoriassenyaiat d una maneraprecisa
           i exacte, on hi viuen, hi treballen i hi sofreixen,,
           uns milersde germans que es recorden de Déu,
           o hi són indiferents o, potser, Déu no ho vulgui.
           alguns hi són hostiis.
           A tots ha d arribar I alegria d'un Déu Pare que
           ens estima, i de Jesús que ens ha redimit a m b la
           seva sang...

ISA EN ES'ÌE NUMERO

rr G£L D£      PANAR

           por LUIS GIMENEZ NOGUERA

                                            j
   1   2   3   4   5   6