Page 1 -
P. 1

VI L A F R A N C A DEL P A N A D E S
                                               10 de octubre de1959

                                            Año XIX Número 39

m

                              Foto Aragonés          Entorn
                                                                                                            I
  Í.O J , O . C v//afronquina sovinf surf al carrer amb les seves acfuadons : uno
                                            a rAniversari
  creun.onumenfal.una/farperla p r o c e s s ò , uno llisfo victoriosa d'aflefes en  de la J.0.C.

  ¡Gs carreros pedestres... Ara amb laniversari de la seva fundoció. Però fot         La J . [ 0 . C. celebra a Vilafranca la festa
                                             del seu aniversari : tretza anys de J. O. C..
  oixò és només l'aspecfe superficial de la vida de la J. O . C . Lonima està en    quatre de J O . C. F.. tres de P r e J . O. C. ì
                                             primer any d'existèacia de la Pre-J. O . C . F.
  I amistaf amb Crist que els ¡ocisfes s'esforcen en fer coda dia més viva i més
                                               Aquest fet hauria de ser per tots els vila-
  profonda i més participada. Solamenf aquell que hagi près port en les seves      franquins un motiu d'alegria : i no precisa-
                                             ment pel qué pot suposar pels obrers ma-
  oracions — en ui.o Hora Apostòlico, per exemple, com la tiñguda dilluns        teixos. sinó perqué és una Victòria de tots,
                                             Aquest avenç de la J. O C. dins el m ó n
  possot, nois i noies, a Sant Elfes—comprenc/rà d en eis vo no/xenf l'exigència    obrer senyala l'avenç de TEsglésia. L'Esglé-
                                             sia avança per medi de la J. O. C. Caldria
                 de ser coda dia millors.                que aquesta idea quedés ben marcada en
                                             els nos(res cristiana. La J. O . C, no és un
                                             club. Ni és tampoc un centre—ni que vol-
                                             gu€u parroquial-d'entreteniment o preser-
                                             vació dtls obrers. La J. O . .J. és el medi de
                                             que es val i'Església per penetrar en la mas-
                                            sa obrera. S i això és aíxí, eis cristians no
                                            poden mirar amb indiferència el progrés o
                                            retrocés, les dificultáis i èxits d'aquests mi-
                                            litants jocistes.

                                               Hi ha cristians que no comprenen cap
                                            altra manera de fer gent d'Església que por-
                                            tant la gent al temple. Veient-los buits, es
                                            queixen de que la gent no hi vagi. I no com-
                                            prenen cap de les activitats fetes fòra del
                                            temple, creient se que amb elles s'aparten
                                            eis fidels de les funcions religiöses. A q u e s t s
                                            cristians obliden que el món s'ha descristia-
                                            nitzat. I que hi ha tot un m ó n - I a massa
                                            o b r e r a - q u e està fora de l'Església i als que
                                            és precis que se'ls presenti l'Església. Per-
                                            qué no saben veure que el món està en estât
                                            de miasió, han oblidat que l'Església és es-
                                            sencialment missionera. Per això abui no
                                            reconeixen als apòstols que la mateixa Bs-
                                            glésia envia a míssíonar aquest món des-
                                            cristianitzat.

                                              Avui, en la festa de TAniveraari, A C C I O N
                                            vol felicitar aquesta plèiade electa d apóstol»
                                            seglars que han sentit el neguit no sols de
                                            portar una vida pietosa, sinó de dur el mis-
                                            satge de Crist als Companys de taller, de di-
                                            versión de Rambla. Militants que s'esforcen
                                            per èsser fidels a aquesta crida del Crist 1 a
                                            Teocàrrec de l'Església que els ha cridat a
                                            lapostolat seglar. Constitueixen ells la mi-
                                            llor esperança d'uns temps millors.*
   1   2   3   4   5   6