Page 8 -
P. 8

Página 330                                                                                                         Aí'ClOM

Familia vilafranquesa Croniques de Penyafort

         MES DE A G O S T O                                                                            VIII - La segona tanda deis Aspirants

Bautiimos              dad. hija de José Martin de la                                                       LA GRAN TANDA' - Po- la piscina arreplegant tots elj

Josefa, Francisca,¡María, hi' Torre y Virtudes Pachón Leiva dríem batejar-la així perqué és caramels que s'esllavissen de^
                  Jaime. Pedro, Félix, hijo de la més llarga - 10 dies — i la les mans dels nadadora que no
ja de Santiago Millán Carva-    Jaime Vinyals Rovira y de Ro- més nombrosa • 57 nens que poden deturar-los quan els eli^

llo y Josefa Barroso Millán.
Juan'Antonio, José, Tomás, sa Soler Bertrán.
                                                                                        es divideixtn en dos grups de tira Mn. Poch, D'aquests sub-
                  José-Luis, Juan, Félix, hijo quatre colles : Oriols, Alpins, martnistes destaqucm en Jof'
hijo de José Sabaté Mtíl i Car-   de Eugenio Rodríguez Rojero y Decidits i Izards del grup A- di Solé, en Terrades, en Joan

men Saumell Biqués.
Maria, Montserrat. Teresa, Milagros Muñoz García.
                                                                                        VANT que és el deis més grans d i v e l l a i en Delrlu. Hi ha
                  M " Magdalena, Antonia, i Ferms, Braus, Valents i Ar' també els capbocadors de
hija de Félix Balañá Güell y    Rosa, hija de José Pita Fariña dents del grup P R O A format trampoli, molts d' ells grup

Montserrat Maicaró Vallés.
Juan, Ranión, Tomás, jhijo y Antonia Gil Pubill.                                                                principalment per P r e - A s p i ' Proa : Miralles, Bolet. Bcuma'
                  Pedro Juan. Eulogio, José, rants.                                                                       la, Guilamany, Guardiet, Pros
de Ramón Alborná Termensy
                  hijo de Gregorio Lopez Parra y                                                       MOLTA ALEGRIA I UNA i altres que no volem anome'
Rosa Roviro Raventós.
Francisco Javier. Agustín. Carmen Tetas Vive».                                                                 GRAN GERMANOR.—No és nar perqué són els de les pan^
                  Felicitamos cordialmente a pas un tòpic destacar com a xades i buiden la piscina amtr
Tomás, hijo de Federico Cas-
có Atsct y M.* Rosario Camp- todos los venturosos padres, caractéristiques d'aquesta tan- els seus esquitxos.
                  al mismo tiempo que deseamos da Talegria i la germanor. Tots                                                          De casiells també n'hemfet
llonch Suriñach.
                  larga vida a los nuevos cris-                                                                         i a part d'un magnífíc «pilar dr
  M * Mercedes, Francisca.    tianos.                                                                   coneixem eis nens i sabem     nou» — estírat a terra! — hem
Teresa,hija de Acisclo'Sdnchez   Enlacesinatrimoniales                                                            quins són eis seus défectes    coronat felipment el de quatrCf
Marín y Carmen Ros Guillén.                                                                           principáis i per això podem    el de tres pujat per sota i la
                    Pedro Doménech Torrcnts                                                         trobar estrany que no estiguín   torre de cinc i el set de tres-
  Félix, José. Jorge, hijo de   y Josefa Codcrniu Baftomeu.                                                         alegres, sinó que convisquin    que no és el tres de set-. Hi
José Miró Forns y Carmen PaS'                                                                          com a bons germans. Però és    ha bons primers que són tots
cual Yebra.               José M\ Martínez Marcilla                                                        la Verität; hi ha alguna vegada  els s dirigents i bons segónsl
                  y Victoria Albelo Gota.                                                           alguna discussió, però no hi ha  lleugers tercos, cassoletcs ienq
  M.® Nieves Enrica, Teresa,                                                                         baralies ni ressentiments i és   xanetes nrolt lleugers dc pesi
hija de Jaime Sauleda Roca y       Pedro Bonet Pros y Mont-                                                        que eis nois s han fet ben bé   carnes com en Guilamany, en
Enrica Rovira Rovira,        serrat Colet Ollé.                                                             càrrec de que a la Colònia hi   Beumala. en Cuscó.
                                                                                        ha d'haver una base segura i
   Adela. Isabel,, Francisca,     Ricardo Cuscó Valls y Tere-
hija de Pedro Paria García y    sa Palau Doménech.
Adelina Moreno Jiménez.
                     José Puig Mas y Ana Mun-

José M ® Jaime. Tómás, hijo taner Algina.                                                                    indestructible í no pot èsser       Ton el Cronist(f\

de José Miret Via y M.* Pilar    Jaime Cusiné Rafecas y Encar-                                                        altra que la Liei d'or deis Aspi-
Nogués Ripollés.          nación Fernández Fernández.
                                                                                        rants : «Ens estimem eis uns    V l i l C o n v i v e n c i a de
  M ® Teresa. Rosa, Raimun*      Antonio Valla, Babiloni y
da, hija de Ramón Cuscó Ma-     M". Rosa divella Miró.                                                           als altres com Jesús ens ha es-  H o m b r e s d e A. C.
sochs y Concepción Planas
Salvany.                Facundo Rosé Örozco y                                                          tira a t>.             Durante los días 5. 6 y 7 hai
                  Clotilde García Rodrigez.
  Jdime. José, Lorenzo, hijo                                                                         JOCS. CASTELLS           tenido lugar en Penyafor la
de José Rubio Soler y Ana                                           >                                                  VIII. Convivencia de Hombntf
M.® Romero Conesa.                                                                               INATACIO              de A. C. habiendo participado
                    Fernando Laguna Sola y                                                           No poden fallar aquests tres  en la misma más de cuarenta]
  José Francisco, Juan, Lo-    Amparo Benages Andrés.                                                                             hombres el domingo y cerca di
xenzo, hijo de José Francisco    áSLe» deseamos a todos mu-                                                         capitola en una tanda de nens   veinte permanecieron el lun«/
Llarch Surroca y Concepción     cha felicidad en su nuevo es-                                                        de Vílaíranca. En eis jocs no
Ciuset Vandellós.          tado.                                                                    podem pas destacar ningú per-     En un ambiente de admira-
                  Defunciones                                                                 qué eis que es destaquen són    ble fraternidad, se celebraroi
   Alfonso. Ginés. Rodobal-                                                                          tots i gairebé passa el mateix
do. hijo de Pedro Vila Roseli    Magdalena Gavaldá Graset.
y M.' Antonia Aldama Riego'     Julia Sadurní Cañas.                                                            en la piscina, però aquí ja hi : las Misas, en las que el Rvdo
                  Dolores Rigual Miret
   Ramón. Magín, José, hijo    María Pamies Guasch                                                             ha catégories : eis del neumà-   Juan Vinyeta. pbro dijo una'
de Juan Ametller Escofet y     Juan Valldosera Masip                                                            tic. eis del capbuçô, eis de les  profunda» homilías, y a carjí
Josefa Estadella Ribera.      Ramón Almirall Colomer                                                           panxades, eis esquitxadors i
                                                                                        eis «catapulta»que es dediquen   de los Sres. Fernando AriñOr
   Montserrat. Elisa. Trinidad                                                                       0 a llençar a Taigua a tots eis que
hija de Juan Esteve Albet y                                                                           passen pels seus dominis: dels   Dirigente Diocesano, Rvdo. P
RosaKa Palau Palau*         Josefa Reyes Reyes                                                             del neumàtic podem anome-
                  Casimiro Gil Tomás                                                             nar l'Aureli Andrés, en Félix   Daniel Cervera. S. L.
   R a m ó n Esteban, José, hijo Marcelina Jover Lopez                                                            Raventós, en Félix Marti i al-
de Esteban Vives Martí y Mag-    Jaime Escofet Queraltó                                                           tres especialistes en carreres   José Totosaus. pbro., s'
                  Francisco Gil Retamar                                                            marxa enrera. Hi ha eis capb«-
                  Francisco Novell Vallbona                                                                           desarrollaron las ponencias so-

                     Expresamos nuestra más                                                                          bre .«La Acción Católica».

                                                                                                          Catolicismo norte-aoierícanor

                                                                                                          y •Roma y el próximo Concílif

                                                                                                          Ecuménico» alrededor de la!

dalena Bujaldón Martínez.      sincera condolencia a sus fa-                                                        çadors que amb les sevet ulle- cuales se suscitaron animadoí

Dolores, Francisca, Trini- miliares'                                                                      fcs poden «netejar» el fóns de coloquios.
   3   4   5   6   7   8   9   10