Page 1 -
P. 1

Mort

                                         a la carretera

                                           Amb massa freqüéncla. sobretot tn
                                         aquesta época d'estiu en que es viatje més
                                         es produeixen accidents de la circulació que
                                         molt sovint tenen mortals conseqûències.

Aílo XIX    Vílalranca del Paoaiés, II de Julio de 1939 Wdm. 27          I es tràgjc constatar que moites vegades
                                         - q u a s i sempre- la desgràcia ha sigut oca
                                         sionada per no observar les normes de la
                                         circulació o per imprudència dels mateixos
                                         accidentais.

                                           El que véritablement ens té de preocupar
                                         no es pas el fet de qué hi b.gin accident,
                                         - q u e mai es podran evitar totalment—, »J-
                                         nó la irresponsabilitat que impera en el món
                                         del transport.

                                            Potser al sortir a la carretera pensem
                                         massa en eis mécanismes del vehicle que
                                         ens porta i en donar satisfacció al nostre ne-
                                         guit de corre, i massa poc en el Cödici de ìa
                                         Circulació, 1 menys encara - a q u e s t a és la
                                         llàstima- pensem que els coches i les mo-
                                         tos que trobem pel nostre carni son porta-
                                         dors duns homes que, com nosaltres, tenen
                                         les seves preocupacions qflotidifcnes i la se-
                                         va familia que espera impacient, uns home«
                                         que, a la fi, son «ermans nostres que tenen
                                         el mateix dret a la vida que nosaltres.

                                           Potser si tlnguéssím present aquesta Ve-
                                         rität, tant repetida però també tant oblida-
                                         da, aniríem amb més precaucW. 1 el panora-
                                         ma de la circulació - a r a tant poc halaga-
                                         d o r - s'ens presentaría més optimista.

                                           Però l'líome, que ha aconseguit controlar
                                         les force» de la Naturalesa i utiJitzar les per
                                         a fer més profitós el seu esforç, no ha après
                                         encara a dominar-se a éll matelx,

                                           I aixf li costa molt contenir la impacièn-
                                         cia i el neguit de 1« velocitat i llença la má-
                                         quina vers els limits després dels quais fa
                                         escapa del seu control.

                                           Li còsta moli fer el gest generös-que n e
                                         és generesitat sinó justícia-de parar se, si
                                         ha tingut la desgràcia d atropellar a un via-
                                         nant, i auxiliar-lo.

'oto Aragonés Clixé potrocínat per GESTORIAB' IUMALA                 Li costa molt, i per això a v e g a d e s - m é s
                                         de les que seria llògic creure—es dóna a la
                                         fúgida deixant la víctima abandonada, sense
                                         pensar que potser seria a temps a salvar la.
                                         i que si mor, éll n'és responsable.

L'H                                          l é s que es dóna molta importàocia a la
 ^ome, miijansant lo tècnico, bo sofmès ol seu servei les liéis de lo velocitot preparacíó tècnica i !eöal del conductor,
                                         oblidant la part moral, que és la única que
Anib la maquina domina lespoiji per ferra, mar i cire, ho superai als més     pot fer prendre consciència de la seva res-
     animals. Es precis però, no perdre el control, tn arribar a certes   ponsabilitat.
          velocifofs, és la maquina qui pot deminar l'home...
                                                          / o s e p M / Giménez
   1   2   3   4   5   6