Page 4 -
P. 4

Página 236                                                              ACCION

RUTES ViLAFRANQUINES                                        —1, el cine...?

  IES l l I B R E R I E S                                                                              .*

                                                  —No, el cine al revés, doncs alguns

                                                llibres no s'han venut en quantitat fins

El Cine en lé la culpa                — Senyof Benages, hi ha crisi de ven-   que s'ha viit la peiiicula.
                         da de llibres?
   —Bon dia, senyor Pujol. Miri, m'han                            - E s i l e geix per distreure s o per pen*
encarregat una «Ruta viiafranquina» so-        — Ja ho crecî el llibre es car i además
bri el liibre i les Uibrerics. Vostè coneix   moltes vegades dolent, i una de les cau-    sar?
tot això com la palma de la mà. Voldria     ses de que venguem poc son les Bibliote-
donar me alguna orientacíó?           ques, molta gent vé, demana el preu d'un    — Per distreure's, es llegeix molta ton-
                         llibre i fuig corrent a demanar lo a la Bi*
   —Molt bé. Qué t'interessa?         blioteca.                   teria si vols, però al menys, no t'ompla
   — Dones, miri ; tot ellreferent al Ilibre;
la lectura, causes de que es llegexi poc...      — Segons éll, una de les causes és    el cap.
   — La causa principal, crec jo, és el ci-  també el cine, encara que no té tanta in'
ne. dones és més assequible per al públic    fluéncia com sembla.              —D'autors nacionals...?
en general que el Ilibrc; demés, si en el
                         Llegim per dlslreure^ns            —No n'hi han^ el camp seu és més

                                                limitât.           Josep Estalella

                                                     ACTUA LIT AT

cine hi presenten un problema, el dónen .    A Can Cuscó venen Ilibres; cap allá

resolt. no tens de capficar-t'hi. Una altre anem. Resulta que en Frederic està ocu^            ielMIiEnèÉ
causa és Tencariment del Hibre. done» és pat i em cita a casa seva a tres quarts de
car; també pot influir hi el que. en molts
cassos, s'ha de treballar més bores de les    dues, pero com un es una mica despistat,      Des de la pau Constantiniana (s. IV),
normals i resta temps a la lectura. Dintre    entro a Ics dues i quart.           l'Església sorti de la clandestinitat i es
de tot, quan es ven més és per la Festa                             manifestà ecumènicament, — per tot el
                           — Bé Frederic, quins Ilibres vens.     món.
del Llibre.                     —Mira, els Ilibres que vene són més

                         aviat de íormació, són Ilibres de pensa-    L'Església pels sínodes diocessans 1

Autors exirangers                ment, m'he especialitzat en aixó i, la Veri-  eoneilis provincials, nacionals i ecumè-
                         tät, es ven força.
  —Aquest any el Ilibrc més soliicitat ha                           nics, h a a n a t f e n t arrelar la fe «segons eis
sigut «El Juicio Universal» d'en Pappini.       —Es llegeix per distreure s, o al revés,
També el Premi Nadal, encara que cada      per pensar?                  temps».
vegada es veu menys. dones es un premi
                           — Nosóc jo qui pot contestar això,       Els sínodes diocessans     esdevenien

                                                «orgues de direcció espiritual» o «de re-

                         dones, com t'he dit, els Ilibres que jo tine  forma de tota l'Església» (eis de Roma
                         són de formació i es ciar, si contestés di-
massa comercial, en (a meva opinió.       ría que es llegeix per pensar* però en opi-  especiaiment).
  Mentre està parlant entra una senyora    nió personal crec que es llegeix més aviat
                         per distreure's.                  Eis Concilis provincials i nacionals
que demana una revista femenina y una
altre paper. Aprofito per anar tafaneijant      —Aquest any, quin llibre s'ha llegit més? en occasions han arribat a [èsser orgue
per les estanteries. La majoria de Ilibres                           eficaç de govern pastoral.
són traduccions, autors nacionals ben
                                                   Els Concilis ecumènics     (univcrsals)

                                                historicament han aparegut com a neces-

                                                s a r i a i fets en moments de crisis (doctri-
                         —Dcsprés d'estar pensant un bon rato nal sobre tot). Han sigut un mitjà per
pocs. Miro el preu d'un d'ells (I) No_el
                         era diu que és «Rejuvenir el exàmen de     declarar la fe.
die per a no espantar ais futura lectors,    conciencia», també, «La vida de Cristo»,
però, ja, ja...                 de Fulton Sheen, el bisbc de la T. V.       Mentres es va fent la Hîstôria l'Esglé'
                         així com també el Missal català.        sìa, com a Cos vivent, declara el sentit
   — Per qué l'autor nacional té -menys                            de la Sagrada Eicriptura «en el temps».
sortida que l'extranger?             ''El Caso" i demés vulgarllals
                                                  Ademés, el Concili ecumènic repre^
   — Primer de tot per qué és de qualitat                           sentata la unitat no solament estàtica,

inferior, en moltes ocasions; per altre       A la tarda vaig a visitar la llibreria   sinó també dinàmica de TEsôlésia.
part, per qué ei públic no es deixa guiar    Jolper. Vostés veuran que són eis més
per la crítica, sinó que prefereix empor-    explicits...                    Generalment ha reprentat en la His-
tar-se un llibre d'un autor extranger ja                            tòria Vocasió d'un gran i fécond impuis,
que si està tradu'ít a l'espanyol vol dir      —Es llegeix molt?
que l'autor és de qualitat, segons el seu      —Sí que es llegeix, però, cada porque^     El Papa Joan XXIII a Tanuncíar e!
entendre. Un dels autor« nacionals" més     ría... Una de les coses que es llegeix més   Concili, senyaìà dos objectíus :
llegit, o al menys el més comprat, és Zu-    es El Caso. No s'ho creu? dones es així.
Kunegui. i també Cela,                —Però...                    l.®^ El bé espiritual del pöble cristià-
                           —Si, si, s'esgarrifaria si vegés qui ho       Invitació a les comunitats sepa-
   El tema es va extenent, però l'espai...
                         llegeix.                    rades, en recerca de la Unitat.
El llUire i^s car                   — Bé, quina es la causa de que es       En un diseurs receni el Papa c o n c r e t à

   Sí anem voltes avail, cap a la Rambla,   llegeixi poc?                 més : Per l'orient, el r e m e m b r a m e n t del
en arrivar a la cantonada del carrer «de       —N'hi ha vàries. una d'elles l'esport,  Còs Mistic de Crist.
les moaques» hi ha una altre llibreria Can
                         més coses d'esport ps publiquessin, no       Per l'occident, la col laboració pasto-
                                                ral dels dos cleros, secular i regular.

                                                   Quan en el s. XIX el Papa Pius IX^a
                                                invitar als ortodoxes i protestants al
                                                Concili Vaticà el clima era de deseen-
Benaiges. La botiga. petita, està, en un obstant, també es té de tenir en compte fiança, rivalitat i d'oposició.
delscostats. farsida de llibres; tots ells Tencariment deis Ilibres, dones mentre
                                                   Ara hi ha un veritable diàleg. confian^

s'apilotan.i'un damunt de l'altre esperant ia vida, des d'abans de la guerra, s'ha en- ça í una estima mùtua comença a renei-
                                                xer entre una i altrMesn.,
que una ma despresa i un cap^interessat     carit, posem, deu vegades, el llibre ho ha                  Josep
s'endugui el seu capdal de sabiduri^.      fet vint o trenta en molts cassos.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9