Page 10 -
P. 10

^J/iè i r a 342                                                       vision

  Mo cpma Vd. una sopa cualquier?..
             Eí^'ja una marca de calidac

                                                 0

                                                    Ir^—i]

Antigua Casa Guarro

       Fundoda en l847

]uan Rlvarez, 54     ' Teléfono 80                       [LRISfljL          • G r u p o compresor herméHcs
                                                           completa mente silencioso.
Vilafranca del Panadés                                         T^r
                                                        ALMACENES EL SIGLO I Í

                                                         ELS Q U A T R E CANTONS

Es t i l o g r n f i n i i e s                                  -»•eR'
    i bolígrafs per a rcgal
                                                       £\ eópuopajo       ^
 El iiiillor m a t e r i a l il'cs-                                        májgíca _ \.
c r ì n t o r i , «liliiiix i iiiiitiira

    Clarct

Vino» de Me»« y Ch«inp«6iie                             MUY UTIL          Para la limpieza if
                                                        abrillantado del
  CAVAS HILL
                                                        ALUMINIO

Moia - Panadói      Teléfono 92                        PARA BATERIAS DE COCINA • CUARTOS DE BAÑO
                                          P I A T O S - L A Í A B O S - M A R M O L E S , ETC. ETC.

COLA"                                             n       A
                                          AtTia           DE P U N
 con leche helada,
refresca y alimenta                                                  p

Duranl les VACAN CES ilcls vosires filis                                    ''Arenas

     heu de procurar que no perdin el que                    Jov" Aníon=o, 1S y 20  reléfono 20^  Vilafranca

     han guanyat a l'escola :

       Que dibuixLn. que pintin, que llegeixin i que es
       üdiin.tot dlvertintse, amb eU «^tres i ll.bres i
       q u a d e r n s q u e U S s u m i n i s t r a t à l a Z M P . LLAR ti

Con censura eclesiástica S u p l e m e r t o cié las Hojas P a r r o q u i a l e s               IMP. CLARET ^ TBL.
   5   6   7   8   9   10