Page 1 -
P. 1

Añil XIX Vilalranca ilei Panaflés, 4 de Julio ile 1959  Mm. 26      de la lectura

^eto Arogonèt            BIBLIOTECA DE LA CAIXA DE PENSIONS     Ha arrivat ja l'estíu, i en tot el que ens
                                      envolta s'hi ha fet present. L'endevineu en
Tottemps és bo per llegin Però sembla que l'esfiu, amb les voconces    eJ cel enlluernador, en el sol que ens crema,
                                      en Taire espès i calent, en la vegetació ubè-
més o menys ¡largues, nes I epoca més propicia. Mentre el eos desean-   rrima... Nosaltres mateixos sembla que en»
                                      identifiquem amb I'cstíu i el pregonera amb
   lo imoginació reviu les més exfranyes aventures: cada vegada que   la nostra abúJia, amb el nostre abandó i amb
                                      la neceisitat de crrcar dimes més benigne»
ogofem un Ilibre, ens llencem a qui sop quins mónsi I refornem 'de     que ens letornín de la xafagor de la víla.

        l'avenfura enriquits exfroordinàriamenf.            Però aquelles hores que passem a la mun-
                                      tanya, a la vora dei mar, o estirats a l'ombra
                                      d un arbre damunt l'herba fresca del prat,
                                      correm el perill de perdre les si no ens preo-
                                      cupem de donar-li un valor i un sentit.

                                        Una de les formes més sen2illes i a la ve-
                                      gada més eficaç de donar un valor autèntic
                                      al descans i a les vacances, és dedicarles a
                                      la lectura.

                                        Però cal saber escollír Ies lectures, no si-
                                      guí cas que en Hoc d enriquir-nos ens deixin
                                      més pobres del que érem.

                                        Un bon Ilibre ens permet posar nos en
                                     contacte directe i profond amb gran« homes,
                                     que han deixat en els'llibres eis seus millor»
                                     pensaments.

                                     distHànocmiaes qquuee emnasi hseapuraíream dcoenllesg, uttanpt eern leal
                                     temps com en lespai. i ens dónen a travers
                                     de les fulles d un Ilibre el seu trésor més
                                     preat : el recuil de les seves experiències de
                                     tota una vida.

                                       Pensadors que han tingut una clara visió
                                     del món i de molts fenòmens que nosaltres
                                     potser ni tan sois intuiríem. ifa més, han tin-
                                     gut l'habilitat de trovar les paraules més a-
                                     dequadesper a donar-nos-ho a conèixer i
                                     obri-nos així nous horitzón» que fecunden
                                     la nostra Personalität, donant-nos una visió
                                     autèntica i fecunda del que en» envolta, i de
                                     nosaltres mateixos^

                                       Un bon autor, tant si escriu una novel la
                                     com si fa poesies, com sí ens conta senzilla
                                     ment els seus pensaments, fent-nos confi-
                                     dència de les seves inquietuts, contribueix a
                                     modelar el nostre carácter i la nostra mane-
                                     nera d'ésser i de comportar-nos.

                                       Es molta, dones, la importància de la
                                     lectura, i és trascendental el sapiguer esco-
                                     llír. ja que de Teleccíó feta a l'etzar o amb
                                     criteri desviat o malsà. se n poden esdevenir
                                     desordres i.fatals conseqûències, mentre que
                                     de la lectura orientada segons un pensar
                                     recte en podem treure beneficia immesu-
                                     rables.

                                       Si ens propoaéssim dedicar algunes de
                                     Ies estones lliures a llegir obres de contingut
                                     en Hoc de les publicación» volubles i in-
                                     trascendentals que infecten el mercat del
                                     Ilibre, ben segur que hauríem trovat la mi-
                                     lloi forma d'aprofitar l'estiu i de créixer en
                                     força Interior, que és, a la fí, la que dóna la
                                     mesura de l'Home.

                                                     Tosep M.* Giménez
   1   2   3   4   5   6