Page 3 -
P. 3

c TOH CA                                                                 r¿:^:na 22?
                                                Aquest petit i antic temple, era insu-
RUTES VILAFRANQUIN
es ésies a V i l a f r a n c a ficient per a poder contenir els piadosos
                                                                  habitants de la vila ^que cada día eren
                                                                  més nombrosos, i vegeren la necessitai
                                                de construir-ne una de més gran. A fináis

il i i e p i ilels í r a r e s trínilarís    La fábrica de la Capella, el seu empia- del segle XV fou consograda la^ nova Es-

  La primitiva Església i convent de la    çament. el jardinet del devant i la reixa    glésia Parroquial al dia 28 d'agost de 1489
Santísima Trinitat estava empîaçat a la     que el tanca li dóna un encís que tot se-   pel Rvnd. Sr. Dr. Pere per gracia de Déu
plaça de Jaume I. L'any 1582 els frares     guit el remarca el visitant que passa per   Patriarca d'Alexandria i Arquebisbe de
trinitaris compraren els solars de l'hospi-   la nostra vila. Moites vegades hem vist    Tarragona.
tal dei S a n t Esoerit i allí es traslladaren  màquines fotogràfiques enfocant-la per
sibéels primers anys encara utilitzaren     tots cantons, cosa que ens donaría dret       Antígament existía una fa^rana que fou
com església l'antíga capella de Nostra     acreure. sino n'estéssim ja convençuts.    coniencada al segle XV, però que es sus-
Senyora del Remei que llindava amb el                              pengué per falta de recursos. Mes tard es
nou convent. La construcció d aquest       com és d'important i bonica la capelîa de   reemprengueren les obres i abandonanfe
edifici fou esplèndida; comprtnia Ies de-    Sant Joan,                   r estil clàssic,'adoptaren el Reneixement,
pendències del que avul és Jutgat; magat-                            Aquella fafana fou sbstituida per ¡actual
zems de TAjuntament. casa rectoral i Es-     Capelia úels fiolors              d estil gòtic, i s'inaugurà el dia 20 d'agost
glésia. El predicament que en aquells                              de Tany 1905, actualment amb d e s p e r f e c
temps inculcaren els frares trinitaris fou      S'ignora la data en que fou edificada   tes produits per la crema de l'Eeglésia d e
cxtraordinari. tant per la predícacíó 1 di-   la Capella. Amb tot és segur que ja exis-   l'any 1934.
recció espiritual com per la seva meritòria   tía l'any 1763, puix quan en aqucll any
labor docent. A I'esclatar la révolta de    »'hi establia la Congregació deis Dolors      Tota l'Església es d'estil gòtic d u n a
l'any 1835, el convent fou ctínfiscat i els   de Maria, ja comptava amb algunes fun-     gran belíesa. La grandiositat del nostre
írares dispersais. A l'any 1868 fou conver-   dacions de Misses,               primer temple imposa així que es passa
tida en Parròquia i la Capella del Remei                            la porta... Les columnes elegants i esbel-
va èsser reservada per a capella del San-      D aquesta capella surt encara la Pro-   tes. s'ajunten a la clau de volta sobre cl
tissim Sagrament. Des de que ha estât      cessò del Divendres Sant, L'associacíó     presbiteri, i ¡unt amb eis grans finestrals,
                        del Cos de Portants del Sant Crist. que    Thi donen un magesfuós aspecte.
                        radica en aquesta Capella es fundà en da-
                        ta relativement moderna.              Actualment està en projecte construir

convertida en Parròquia tots els Senyors Monument als calguis                 l'aitar Major.

Rectors que han passat han anat e m b c       L any 1334 a la plaça dita del Rei. els  l a Mare ile Déu vislia al Potìle ivo«
Hint i míDorant la fábrica de l'Església.    frares trinitaris fundaren una Capella
Actualment s'està construint Torgue fet     sota ladrocació de Ntra, Sra. del Socós,      Fruit de la Missió de lany .959 i de la
malbé durant Túltima revolta.          satisfent així la peticló del Sr, Rector de  vinguda de la Mare de Déu de Fàtima a
                                                la Vila, quines solemnitats recordarem
                         Santa Maria í dels jurats de la vila feta a
la Capella de üant J o a n            aquells monjos, a fi de que fundessin     molts anys, s'inaugurà la Capella dedica-
                         anexa a l'hospici, una capella i un hospi-   da a la Verge, Ja feia temps que es parla-
  L'antigí^ capella romànica ogival de     tal que ultra als malalts donés alberg als   va de la necessitat d obrir una nova Es-
Sant Joan fou construida l'any 1307 pels     pobres mendicants.              glésia en aquest barri apartat del centre
monjes hospitalaris de S a n t Joan de Je-                           de la Vila, i sacerdots i pöble units pel
rusalem sobre el solar de llur antiga Co-      Més eridavantcambià el nom de Nos-    mateix ideal, ho aconseguiren, adquirint
manda. La característica més destacada     tra Sra. del Socós pel de Sant Pelegrí, A   uns locals destinats a aquest fi on tiagué
déla Capella de S a n t J o a n és la mescla  la nit del 6 d octubre del 1934 fou crema-   Hoc la Missió, El següent any posada en
destiis que presenta : romànic, gòtic      da totalment no quedant altra cosa que     condicions s o b r i Ja Capella al eulte.
i barree El portal està format per una sè-   les quatre parets.               Cada diumenge es celebra la Santa Mia-
rie d'arcs i columnes amb els seus corres-                           sa i eis dies feiners es resa el Rosari, can-
pon^nts capitells.                  A lany 1934, l'Ajuntament inaugura-    tant al final els Goigs de la Marc de Déu
                        va el Monument als caiguts de la locali-    de Fàtima.
  En efectuar-se les obres de restauració   tat durant la revolució de l'any 1936, fun-
de 1929 a la paret lateral nord s'hi desco-   d ó que ve realitzant actualment.

bri un portai romànic del segle X l l . ente-                         En el c a r r e r if e S a a l Pere
rament aparedat. Es suposa que era el l a Caleflrai ilei Penedès

portai de la primitiva capella dels Hospi-     Seguint la ràpida creixença de la nos-      Hi està enclavada l'Església de Sant
taiaris.                   tra Vila, La Basilica de S a n t a Maria, s'en- Francese. Aquesta, juntament amb el
                       grandi en diferents époques, fins a esbo-    convent, fou fundada per frares francis-
  Acabada la guerra civil, la capella fou  rrar per complert, la primitiva Església     cans rany 1283 al matcix Hoc on es supo-
destinada al culte i acumplí les funcions   Romànica, que datava segfons sembla dtl     sa que en alíres temps hi hagué un tem-
tie parròquia fins que la Basílica de San^  segle X n . Aquesta esglégia era mole peti-   ple pagà.
JaMarlapoguéobrir les portes als seus     ta i la seva llargada venía a èsser Templa-
%esos. Actualment. el culte durant      da del temple actuaL L'any 1188, Alfons        La fafana totade pedra és d'estH ro-
'^iiyesredueixalacelebració de la no-     rei d'Aragó, feu donació dels drets de no-    mànic, i té un rosetó amb calats ojivals.
¡l^nadelsantieldíade la festa es cele-    taría a favor d aquesta Església,        La ñau esbelta i espaiosa és d una gran
''ren Misses i Ofîci S o l e m n e .                              bellesa de lineas,

                                                           (Segueix a la pàgina 229)
   1   2   3   4   5   6   7   8