Page 5 -
P. 5

C TO ICA       veure?                                                                      Fagina 209

Gòm se US voi                                      Essent ben agradables a Déu será més fácil que la gent com
                                          cal en informar-se de vosaltres us tinguin en gran estima.

  io no sé si encerto a endevinar el tama que m'han demanat            Diverses concrecions personals
unsex-alumnes respecte ais joves que com ells ja no són co'-            d'a questa formació
legial. de cap centre. A més a més, m'han senyalat limi,, potser

perno prendre'tn massa temps. Tant mateix aquí van unes                 Altres aspectes Importantíssims també del jove per a la seva
idees programàtiques, més que cap^desenrotilament, en forma             formació integral, a més del biològic i tècnic, aquest avui tan
nostrada i pionera sease sortir del col legi sinó com aquell que
els ensopega.en un replà d'escale, en un passadís o en un pati.           en vogo, són Irntel lectuai i el sociologie dels quals aqui no en
                                          parlo perqué cada un deis joves que jo conec posseeix ja el seu

Eduraciü integra                                  «curriculum vitae»,sigui en estudia o en arts i oficis. Una últi-
                                          ma advertència, però : no es creguin mai estar ja ben formats i

  Fn robra educadora hi influeix Hmmoble i tota la familia            I Z T ' "fx ?  de supèrbia els ulls bo i per-
col legial i això el matí i el vespre i sempre, actuant cadascun          dent la visió de 1 obrar normal i fent se antipàtics ais homes i a
en els educands, a la seva manera, des de la simple presència            Déu encara més.
al traete més íntim passant per les classes, organització s'assig-
                                                          Lluis Piquer, S. F.

naturesi vigilàncies. Totforma. l'informar es fa perfectament

en les aules, i j o crec que totes les Congregacions tenen com a

las oUras de laIglesia de San Franciscofi primordial el formar l'alumne en tots els sentits.
Una cnncepciü cristiana de Thome, a la base J , p. ^
                                                          ' I""- " " a i-uiiiiaiun

  Per a la formació humana, entenent la com 'da consecució             del Patronato del Hospital Comarcal, recorre nuestra villa, con
de la pròpia Personalität» cal recordar tres idees bàsiques com           el fin de recaudar fondos para poder realizar las obras n e c e s a -
la mecánica clàssica assigna a les c o s e s materials tres dimen-          rias para la consolidización de nuestro magnífico templo de
sions. La direcció que pren la Pedagogia cristiana es basa en la           S a n Francisco y que por espacio de hace diez y ocho meses por
concepció católica de l'home com a ser compost d'ànima 1 còs            orden técnica y superior se convino su cierre, ya que. inespera-
en unió substancial, el pecat original i la gràcia santificant.           damente, se notaron unas señalee y grietas que aconsSjaron ta»
Aquesta última harmonitza aquelles dues primeres parts de              decisión.
l'home, i trobar l'equilibri en tots els terrenys és l'ideai d e l à
Personalität humana. El problema del ser humà és el primer                Hace ya un par de meses que gracias a la ayuda de los veci-
                                          nos de Vilafranca se empezó a trabajar en el referido templo v
que es presenta i s e g o n s s ' e n t e n el ser humà aíxí s ' o r i e n t a l a como el primer esfuerzo económico h a sido el de la villa es ló-
pedegogía.                                     Ííico que sepan, conozcan y comenten el estado de las obras

                                            El comentario más importaute y en el aspecto general a pre-

El govern de sí mateix, conquesta suprema                      sentar. es. que ha sido providencial y milagroso, que.'después de
                                          tantos años, hasta estos nuestros días, no se hayan advertido

L'anterior exposició tan esquemática no és sinó per a adver- síntomas inequívos,-tarde o p r o n t o . - d e derrubamíento S e

tir que un e x c o l legial o una ex col-legiala. malgrat llür edat explica ello sencilla y claramente por la Inexistencia de cimien-

jovenívolaqueeleempenyatrencarlligaffisque els uníen ais               tos en todas las paredes y columnas de la Iglesia.-aparte el
pares i professors, n o oblidin m a i aquells principis cristians 1         presbiterio y la pared del antiguo órgano, reconstruida a conse-
humanístics que tanta falta els faran en hores de possibles cri-          cuencia de la quema del m i s m o ; - e l campanario, no solo no
sis de la virtut i de la fe El j o v e n t q u e e s b u s c a aliats entre eis
seus Companys per a defensar la Ilibertat acabada de topar i            ten a cimiento alguno, sino que además, en un ángulo se le
somnia amb victòries de tota m e n a sàpiga que la més brillant           hallo una sepultura.-que debió ser fosa común por la cantidad
conquesta que pugui realitzar una persona és la del govern d'un           de huesos humanos hallados en la m i s m a . - q u e forzosament.
mateix, dels seus nervis, del seu temperament i del seu cor.            tenía que debilitar .1 heróico tramo de tierra contigua y que
                                          digamas. constituía el cimiento nominativo del campanario'
  Tot el saber restaría réduit al no-res o a una bonica teoria           Razón tenían las venerables piedras que lo forman en demos-
si, conei.xent la Verität, veient-la ¡próxima o llunyana. no tin-          trarlo con su desplomo y las aberturas en sus sillares de piedra
íuéssim una força de voluntat que ens pogués apropar a ella;
                                             S i importante es la falta de cimentación de casi toda Ja Igle-

"tantelcorexhausitil'ànima, no podriem convertir en vida sio. incluso la fachada, no lo es menos lo hallado en las falsas

'a Verität coneguda.                                por el cálculo inexperto del peso preciso a cargar y distribuir

^aber on es va                                   en la parte superior de las arcadas y bóvedas, completamente
                                          falso, y que seguidamente habrá que arreglarse para !a s e g l ^ -

^ Els célebres cxercicis espirituals posen com a primera medi-          dad absoluta de todas las obras, ya que subsistiría el peligro
   el fi de l'home a b a n s d'entrar en la práctica moral i a c a b a r   igualmente.
      ® Lesánimes que en aquest ambient han viscut
                                           Actualmente puede, - g r a c i a s a la actividad técnica del ar-
 «ven moites possibilitats de m a d u r a r amb més facllitat. encara      quitecto Sr. Brugal, que con cariño incomparable lleva la direc-
^ue a vida temporal els hagi e s t â t curta, com a l'enyorat Mos-        ción de las obras, y al ritmo acelerado de las m i s m a s . - darse

 nîïalvador Pou a qui tan familiar era la frase als joves : «si-        por terminada toda la parte de cimentación y con ello' la tran-
peu ferms».                                   quilidad en lo que respecta al subsuelo, y a continuación proce-

                                                   (Sigue en la página 211}
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10