Page 3 -
P. 3

C/TOL'iCA

RUIES VILAFRANQUIN                                              liss. concretament els pares, no.els sabe^
                                                       o poden educar i es treuen responsabili-

NOVA MEN                               ;N CAMI                tat portant los al collegi. 3) Necessitats
                                                       particLïhrs d'algunes families. En el nos-,
                                                       tre Coriegi. tots els pensionistes de la

      DE S A N ' R A M O N                                       c o m a r c a , els d i s s a p t e s m á r x e n ^^ c a s a i
                                                       així poden tenir contacte amb la Parrò-
                                                       quia i amb les amista's.

  Parlant d'estudiants, qui no pensa,           Herat. N'hi han dues que sobresurten : la      — Els que es queden el diumenge, què
aquí a Vilafranca, en el Col'legi de Sant          de Ciències naturals i el laboratori de Fí-   fan a la tarda?
                               sica i Química.
Ramon?                                                      - V a n al Centre d'A. C. al cine, enca-
                                 -Tenen alguna adquísició d'última     que no estàconcebut en una línea neta-
  M'hi he arribat per recorre el gran            hora?                      ment educativa.
casal i per conèixer les últimes ínstala-

dons, ja que les crec intéressants.                —Sí i importants. Unes coleccions     la formacíú espírilual liaurla
  Riííiííngl —El Pare Superior, per favor.         molt complertes de minerals i cristalogía.   He peüar més inure
  Eil és qui m o l t a m a b l e m e n t ens acom-     També un microscopi.

panyarà durant tota la ruta.                 A la dreta de l'escala, donant ja a la     - C ò m v e u vostè la formació espiri-

Ens esperem en el vestíbul, que com- façana posterior hi han set aules per graus tual en els coliegis?

parât amb el resto de l'edifici q u e d a m é s       elementáis, estudi i primers cursos de        — J a s é que es discuteix molt i que hi
enderrarit Es pot veûre que la casa ja té          batxillerat. Totes molt ben airejades i     ha gent descontenta que es queixa de que
uns quants anys. A la dreta, l'escala que          il'Iuminades durant tot el día, qualitats    la vida religiosa s'imposi als nens. Però
porta a les c l a s s e s . A l'esquerra la que       molt importants. Veiem també, en aqües-     aquesta vida és imprescindible, encara
emmena als d e p a r t a m e n t s de la comu-        tes sales, calefacció central, cosa que a-   que crec que deu èsser més lliure. La Co-
nitat.                            judarà a mantenir la netedat i el bon      munió. aquí; no ha estât mai obligatòria.

El Pare S u p e r i o r ens notifica qiie hi gust. E l s sanitaris, ben instal'lats en les L a M i s s a h o ha d'ésser diària. Al m e n y s

ha el projecte de fer el vestíbu) a fóra, al d u e s ales d'edifici.                     oprenen d'oir-la bé.

pati que c o m u n i c a a m b l'entrada de la        El corredor que passa per la sala de      -Aquesta assiduitat forçada no pot

Capella :                          material, comunica amb la part dels pen- influir en la vida'post escolar, en sentit

- A m b el temps taparem aquest celo- sionistes.                               contrari?

bert i servirà de rebedor.                  - Q u a n t s alumnes abriguen aqüestes     - N o ho crec. El Col legi, com la Pa-

Una Capella austera i de Iion gust              sales?                     rròquia, ensenya a viure una autèntica

                               - Uns 250, entre els de la vila, comar- V i d a cristiana. S i després no són b o n s

  Es espaíosa, de gran ressonància (una           ca i pensionistes.               cristians, és perqué no en volen èsser.
de les qualitats m é s b o n e s ) i m é s aviat                               C u l p a r e m a la m a r e p e r q u é sntre els filis
segueix una linea a u s t e r a . A la dreta hi       El pensionai no i^s l'iffeol          n'hi hagi algun de dolent?

, han les finestres en les que dintre de poc         Tema molt interessant i discutit. Cai      En sortir veiem l'altra ampliació d'ha-

s'hiveuran els vidres definitius, cromats. seguir ho amb atenció. Aqueta part d'e- bitacions, per a cent internats.

lesllànties de 1a nau han de ser de ferro.          difici és nova. En una gran sala la cin-    El tulboi cedei! el pas a nous esporis
  Passera al Presbiteri. Hi destaca el           quantena d- pensionistes de Sant Ramon

formidable S a g r a r i del que en una edició hi tenen el Hit a m b la corresponent tau-          El nostre apreciat camp |de fútbol ha

anterior se'n va o c u p a r ja a m p l i a m e n t el    leta. L'habitació està acondicionada. No    dçsaparegut. S'hi han construit tres pis-
nostre periòdic. D e s s o t a mateix hi ha un        hi ha però massa gent junta dormint en     tes de basket que també servirán per hoc-
«Agnusdei» de récent colocació. L'aitar           una mateixa habitació? Si, somnien al-     key. S'hi construiranldutxes ijvestidors.
ambla c r e u s o s t i n g u d a , m o d e r n . I el grup bora...

«scultòrie de la S a g r a d a F a m i l i a , obra     Els lavabos i n s t a l i a t s a «base de bé», S'Iia pensai lamUé en els anlics alumnes

den Solanich. Les llànties del presbiteri          dutxes i sanitaris, tot molt modem. Unes       La construcció d'vn gimnàs, la sala d'
han d'ésser de p l a t a . A l'esquerra un al-        grans estanteries ben distribuides. aca-    actes i Tinstalació de focos a la pista per-
tar que será dedicai, a la Verge.              ben per ara el departament dels pensio-     melran als ex-alumnes reunir-se, assistir
                               nistes. Pregunto :               al gimnàs i celebrar partita de nit.
  AI tombar-nos, veiem el chor d e la
Comunitat a dalt. D e s s o t a , es construirá          —Vostè creu ideal la vida de pensio'                m•
unretaule dedicat a.la n o s t r a Moreneta.         Dista?

Mola Hum i unraodernísslmmicroscopi                —Crec que no. L'ideai és lambient        Des de fora, miro la faganp de casa
pels esluiílanis                       d'una bona familia.               velia, noble, cansada, aparentment atu'
                                                       rada en el record d'antigues grandeses,
  Passera cap a dalt, a les classes. Al             —Com creu que és forma el pensionai?    però de vegades les apariències engan-
  de les escales, una cartelera d a n u n -           —Pot ser de vàries maneres : 1) Els    yen... A dintre els nens xisclen empaitant
  A l'esquerra trobem quatre aules, que           que viuen llun i per tant els és un incon-   la pilota. A les aules els esperen els ìli-
                               venient traslladar-se d'un Hoc a l'altre.    bres i llurs professors.
    èsser pels ûltims cursos de batxi-          D'aquests són Ja majoria que venen a
                               S a n t R a m o n . 2) Els que les seves fami-                     Joan Terradem
   1   2   3   4   5   6   7   8