Page 1 -
P. 1

ELS ESTUDIS
                                           S acaba el curs escolar, i amb l'arribada
    tJ . î              » IÍ-- -.» • Í Î          21  deis exàmens es fan novament vius molts pro-
                                         blèmes que durant l'any havíem oblidat.
Foto « r o g o n è t VMairaflcaHel Panatf6srl3 fle-Junti-flfi M M marm
                                           El més trascendental, i del que s'en deriven
                                         molts daltres, és Tequivocat concepte deis
                                         estudís acctptat per una gran majoria.

                                           L'important sembla ser, .passar cada any
                                         els exàmens. i al final rebre un títol que per-
                                         meti exercir legalment una professíó determi-
                                         nada. Llavors no és estrany que es donguin
                                         cassos tan lamentables com lesrecomenacions.

                                           Niímporta solament adquirir nous conci-
                                         xements de la matèrie que fonamenta Ja nos-
                                         tra futura professió.

                                           Segons aquest; criteri, r«empolJén> será
                                         l'ideai de Testudiant, i és aquest principi el
                                         que perjudica en gran manera ais que. per
                                         tenir una capacitai d assimilaciój lenta, no po-
                                         den seguir el ritme imposât en el centre docent.

                                           Un altre criteri generalment acceptât, és el

                                         de limitar Testudi al temps i a l'espai del -^urS
                                         i orientar-lo, com a fi concret, de cara ais
                                         exàmens.

                                           Però cal que tinguem present que els exà-
                                         mens només tenen raó d'ésser perqué la So-
                                         cietat necessita unes garanties d*^ fque eJs' que
                                         ocuparan els ilocs de responsabiütat están ben
                                         preparats, però l'estudiant conscient no en té
                                         prou en passar els exàmens - tot i servir-K
                                         d'estimul per estudiar-sinó que veu la impor-
                                         tància de formar-se per ocupar efìcientment i
                                         dignament el Hoc que li correspondrà.

                                           Es necessari, dones, humanitzar els estu-
                                         dis, sapiguerveure que Testudiant no és sola-
                                         ment l'associació d'una intel iigència i d'una
                                         memòria, sinó, sobre tot. és una voluntat que
                                         cal fortificar i encaminar rectament.

                                           Llavors donarem més importància a la for-
                                         mació que a Terudicció.,

                                           Neccssitem l'home abans que el savi.

                                           Un carácter vigorós.i équilibrât abans que
                                         la tècnica.
                                         ^ ^ u i vegi els estudis d'aquesta manera, no en
                                         ;tindrà prou amb cumplir amb el pia del curs,
                                         sinó,que buscará el complément que hi falta.

                                           Les vacances les entendrà. aixi, com un can- v
                                         vi de temes i de ritme, no pas com un somni
                                         letàrgic sota el sol d*estiu.

           c r x é patrocinat pel Coi tegi Sont R a m o n         Podrem pensar, llavors. que s'està formant
                                         un home.

                                                          Josep M."" Giménez N.

l^er uns dies els estiidis dels nens passen al primer pía de la         EL PRÓXIMO NÚMERO

^ida vilafranquina.  O mes exactamente eh exàmens. En un            será dedicado a los aprendices. Además
                                         podrán leer una noticia de la conferencia
instant —i és Ilàstinia—no és solament Vaprovat i el suspens           del Dr. Trensy una Interviú con el señor
                                         Juan Miret, organizador del último torneo
e/ que un sliijuga : sinó toi el trebali del curs, els sacrificís
                                                   de Ajedrez.
           dels pares, Fesforç dels professors.,. '
   1   2   3   4   5   6