Page 7 -
P. 7

jUTEi VILAFRANQUINES                               El CANCEIi; ¿NUESTRO ENEMICO?

   ÛÛ

                                         El día 15 de enero de 1955 falleció en Florissant, Mo..

Mai hagués dit que aquesta casa tingués cada dia tanta ac- EE.UU., víctima da cáncer en los pulmones, a los 66 años de

tivitat 1 sobre tot els dissabtes. J o quasi ni savia ben bé el que edad el R. P. Daniel A. Lord, jesuita, conocidísimo publicista y
„a. Només en tenia noticies quan veia els rebuts per c a s a i apóstol de la juventud.

.¿airebé prou.                                  Sin duda seria una noticia vulgar, aquí y aún en los Estados

Pelò al tenir-hi d a n a r alguns dies m'ha cridat l'atenció i hi Unidos, si no fuera porque el P. Lord nos dejó un precioso arti-

pensât de seguir una ruta pel casal.                       culo. describiendo sus reacciones a causa del diagnóstico que le

A l'entrar ja se sent e! teclejar de ïes màquinea d'escriure de dier on unos meses antes los médicos.

íes oficines. situades a la dreta. P e n s o entrar... però em dis-       Dice que ante la posibilidad de morir de un ataque al cora-

(reuen. Sento que em pregunten :                         zón o de una muerte repentina y sin sacramentos, «el cáncer le

-Quin número té per les injeccions?                       parecía algo amable, casi como la venida preliminar del ángel

—Perdini, però no és per això que m'esperò                    de la muerte.. Y ¡«ñade : «puesto que todos debemos morir,

I m'adono que hi ha un bon nombre de persones que s'espe- Dios se muestra amable cuando envia un mensajero anticipa-

,en per «punxar-se» i vlsitar-se. Qui deurà sei aquesta punxa- damente con una gentil pero enfática advertencia».

<iora?em vaig preguntar,                               Ante la hermosa reacción que ese gran espíritu cristiano,
                                         agradeciendo la enfermedad mortal que le permitiría preparar-
  A la sala d'esperà, espaiso, hi impera un color verdós d a r         se para el encuentro definitivo con el Señor, no podemos me-
llums fluorescents, uns gran bancs de forta fusta i una magnífi-         nos que mirar con nuevos ojos, bajo un nuevo aspecto, esta en-
«ataula al mig, per les revistes.

Em criden i passo cap a la sala d'injeccions on hi ha l'apa- fermedad que tantas vidas siega en la plenitud de sus facultades

iell de corrents d'onda curta.'Darrera. la Srta. Just. Encetem y de su labor.

un petit diàleg :                     donat           Precisamente estos días se celebra en Barcelona la cuesta-
  —"^u ets la punxadora?                 a l'oc-
  - S i , ja fa més de 10 anys.                         ción pública anual del DI4 MUNDIAL DEL CANCER Se trata
  -Els dies de més feina?
  -Cada dia; però sobre tot els dissaptes.                   de allegar fondos para que ningún caso de cáncer quede sin su
                                         correspondiente ayuda económica-y también para financiarla
  I em recalca que des del primer de gener fins ara ha             investigación en torno del origen y posible prevención v cura-
                                         ción de la enfermedad.
fflés de 3 000 punxades, encara que el temps fort és allà

•tubre, quan hi han més refredats.                          Nuestra mutua solidaridad nos impulsará a colaborar en la
  I tot seguit va a donar una injecció.                     Campaña, para ayudar a aliviar el dolor de nuestros hermanos

Al cap d'un minut torna i a l'interessar me per les dependèn- Los enormes gastos que ocasiona el tratamiento de la enferme-

des i material de que està dotat «Germanor». m'especifica que dad, la investigación de su origen y el estudio constante de

iihannou saies. Les enumera i crec oportú apuntar-Ies. Són • nuevos métodos psra su posible curación, justifican plenamen-

«tómac, úlls, cirugía, medicina general, infància, raigs X - c u i - te un amplio movimiento de generosidad.

<iatraagníi:cament per la S r t a . U d i n a - u r o l o g i a , coli i injec- Pero también el ejemplo señero del Padre Lord, de nuestro

ílons i aparell d'onda curta.                          doctor Tarrés el sacerdote barcelonés apóstol de la juventud

 T o t e s les sales están d o t a d e s a m b material modem í apro      de santa memoria, y de tantos otros, debe enseñarnos que si
pla^ Es de remarcar que hi ha sempre a punt un servei d'ur-           algún día, dado que la muerte es la entrada a la Vida «el cán-
                                         cer. el amable i mensajero, viene con alguna anticipación

  Un cop passats els 15 minuts em despedeixo de la Srta. Just.         nos alegremos personalmente». «Porque la vida parece más dul-
Ahi em descuidava de dir que entretant ha preparai i donat 5           ce cuando se funde suavemente en la Vida que es Promesa
Jneccions a la sala del costat.                         Eterna».

  Abans de marxar entro un moment a les oficines per ente-              Aqüestes seccions són : Prestacions sanitàries amb dret a
«r-me una mica de l'aspecte administratju. Ca! remarcar l'a-           clínica, maternitat, prestacions econòmiques, defuncions ente-
n>ab.i,tat amb que tots empleats han anat contestant a les me-          rraments i sepultura. Demés col labora amb el «Seguro Obli-
-ves preguntes.                                 gatorio de Enfermedad, a través de la Federació de Mutuahtats
                                         de Catalunya, a la que «Germanor> hi està federada.
  Fent una mica d història. m'indiquen que la societat va
  xer any 1928, el dia 28 d'agost, sent el primer président el           —Molt bé. I els beneficis a qué els destinen?
S AntomGallemíiGumá.EI primer local que ocupà .Qer-

n "T                      Al cap d'un              - A l millorament deis aparells sanitaris o també deis locals
                                         També es pot donar el cas que estant tot això en bon estât hi
!"r aalliá/o"n es ara, carrer de la Palma, 24 ^l»» - - 'ocal» i         haguéssin beneficis. Aleshores es reparteixen entre els agerma-

a 30 ietat està regida per ana Assemblea i una Junta Di-               - O sigui que tot es fa de cara als altres?
                                           - A q u e s t a va ser la primera intenció i així es continua fent
. eleg,,es Ies dues per vots. Es de destacar que els ele.its             - O b j e c t m pel futur?

ciuna manera complètement desinteressada. Actual-                   - S e m p r e endavant per a servir a la gran familia mutualiste
                                           En sortir, respiro l'aire càlid i agradable del migdia que co-
aquesta junta regeix sobre unes 10.000 persones                 rre pels nostres carrers. - B o n e s tardes amies lectors!

lueellt"''"d'íerents               seccions                                             Jaan Terrades
  es vu-gu, pertanya es tributa més o menys.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10