Page 3 -
P. 3

OTOLiCA

   nmera nnnio no es i ib lot el sen sinica
          Hi entra massa Ja cosa profana,
Vo estan be les diferencies de classe a dintre de l'Església.

  Creiem d'actualitat parlar sobre aquest  en alguna vetllada familiar, que girés en-     —Ja sé que molts diuen que les mares;
tema, en aquests dies que es celebren les   torn de l'Eucaristia. P e r desgràcia es veu- però de vegades la culpa la té la familia
graüS festes de la Primera Pasqua dels                            sencera, O més exactament, la societat.
infants.                   en molts acabaύnts de festa que consis-
                       teixen en un «bailoteo» o portar l'infant al    —Quina opinió té deis obsequis que
  Tots sabem ja el que és la Primera     cine.                     es fan aquest dia? (Consti que l'agafo una
Comunió, Però a vejjades i sobre tot en                           mica desprevinguda).
els nostres temps, hi ha el periil de sobre-   - L a preparació actual, li sembla sufi-
                       cient?

posar aspectes secundaris al veritable       - N o , i és molt de lamentar. En sem-    —Home... dones crec que no hi ha res
Júnic aspecte essencial.            bla que hauria de ser una preparació au-    a dir, perque no solament som esperit
                       tèntica tant pels pares com pels fills. Hau-  sinó també earn, i aixó pot fer més sensi-
  Demanem Topiníó a algunes persones     ria de ser una preparació que en els nens   ble la gran festa. Demés que els temps
que hem cregut podien tenir-ne experièn-   els entrés fàcilment pels sentits que és la  d'ara s'ho porten aixó dels obsequis.
ciaí criteri. Els diversos punts de vista   millor manera de fer que alguna cosa. Ais
ens ajudaron a formar el nostre propi     pares sels hauria de fer intervenir en la      - E s gasten grans quantitats de diners
                       preparació dels infants. Cal citar el mag-   amb els obsequis?
judici.                    nifie opuscle del Dr. Trens que explica tot
L'OPINIÓ D'UN P A R E DE FAMILIA       això magnífícament.                 - P e r experiència he de fer constar
                                               que generalment no. Fora d'alguns cassos
  - C ò m veu Vté. la celebració actual                           de compromis els demés son simples ob-
de la festa de 'a Primera Comunió?                              sequis.

  —Amb una part profana molt impor-       —Quina manera creu millor de com-     L'EXPERIENCIA DEL SR. RECTOR
tant, que desvia l'atenció de la part prin-  bregar: sol, per coliegis o per parròquies?   DE GUARDIOLA
cipal.
                          -Indiscutiblement per parròquies; en-     — L'any passat, a la meva parròquia,
  - A qué creu que es deu, aquesta des-   cara que hi ha el perill de que siguin 80 ó   vaig aconselllar-no rmposar—a les ne-
via ció?                   90 i aleshores el résultat podría ser desfa-  nes, que anessin totes vestides amb túni-
                       vorôble. El nen, una hora i mitja centrât   ca, sense cop ornament i sense reilotge ni
  -Priiperament a que som humans i      amb atenció, havent se llevat molt més     devocionari ni guants, solament una me-
com a tais estem propensos a. equivocar^   aviatquede costúm, no pot resisiir. En     dalla. El vestit qüeda proprietat de la
nos. Segonament a Tambient en que vi'     aqüestes condicions s'hauria de fer en 2    nena.
vím, ja que crec que un 75 per cent de la

societat cspanyola no és autènticament    ó 3 dies. En la familia tinc l'experlèacia     Els nens van anar amb ?la túnica de
cristiana i això fa que no s estengui la raó d'haver célébrât la comunió sol i en la    Sant Tarcisi, proprietat de la parròuia. A
principal.                  parròquia. Es més «ficaç pel infant sol,    quest any no hi ha hagut cap nen que
                       ja que s'evita el citât perill, però es més  combregués: amb pantalons llargs i dos
  —Com li sembla que és podrien evitar    recomenablc fer-la a la parròquia si s'evi-  ho han iet amb jersei. La túnico a sobre,
certes diferències, que es nota en TEsglé-  ta això que hem dit.              els ha estalviat les despeser del trajo.
sia, com per exemple en els vestits?

  -Donant la Jerarquía Espiritual cor-    PARLA UNA MARE                   —Content, dones?
responcnt unes normes prohibint que és                               - N o gaire, dones hi ha hagut una bo-
Í8CÍ cap altre vestit que el que és dictés a    —Com veu Vté. cl dificultós problema   na manca de preparació aquest any, però
la parròquis.                 dels vestits en les primeres comunions?    penso a l'any vinent dediear m'hi de pie.
                                                  - S a p concretament Jalgun cas que hi
  -Com veu el pran dinar en la festa?       r-Molt esquebrós. Primerament per-    hagi hagut abusos d'exteriorització?
                        qué en l'Egglésia s'hi troba la diferència     - S í . Una familia obrera del Penedès
  -Crec que el dinar hi ha de ser i fins   de classes socials , es llàstima, que da-   que es va gastar per la comunió de la s e '
Ili tot en amb carácter d'extraordinàri,   vant d'un fet tant sublim com es aquest,    va filia 12000 ptes. Com compendràs és
dones tenim també part humana í cal con-   hi hagi d'haver aquest tribut a la mesqui-   un abús i ostentació fóra de mida. També
tír hi. Ara Vé, aquest extraordinàri, natu-  nesa dels homes.                sé, que hi ha hagut families que s'han fet
'ílment, ha de ser proporcionat a la situa-                         la competència per veure qui podía fer-ho
cit^econòmica de cada familia. El dinar,      - Com solucionaría el problema?      millor, organitzant inelús autocars per
hadeser célébrât entre famíia, no - h o      - R e c o r d o un col legi important de
»calca- en restaurant o Hoc púbíic. Per-   Barcelona que obligava, als alumnes,      anar a dinar a Vilafranca.
qué en aquests llocs es pot perdre molt el  a anar amb el traje de cada diumengé.                  •••
««ntit de la'gran festa que es celebra. -   Però aquí crec que seria millor fer unes
                       túniques i portar solament una creu o una
    tués important que hauria desub-
"tllar-se en la festa de Comunió?       medalla penjada al coll. Aqüestes túni-    Tres testimonis, tres punts de vista

 ^L'Eucaristia. Per això crec que s'hau-   ques, quan en una familia hagueesin En el fons, una mateixa direcció ; mé»
 de pensar que la mateixa festa familiar
NésalnendeTEeucaristia. A part de       combregat tots, podría ser molt bó cedir' iimplicitat i més autenticitat, caldrà par-
^®Preparació s'hauria de pensar en l a c a -
                       les a les parròqu es i els Srs. Rectors lar-ne més d aqüestes coses per tal de que
    del dia, que hauria de consistir
                       prestar-Ies a les families necessitades.    aqüestes idees, de mica en mica, entrin

                       —Qui creu que té més culpa en aquest a la nostra societat i quin el nostre criteri.
                       problema?                 * Toan Terrados
   1   2   3   4   5   6   7   8