Page 1 -
P. 1

ioXIX Vílalranca ilei Panadés, 23 He Mayo fle 1939 m . 20  Arribem, amh la festa de la Trinitat, al misteri
                              més alt de l'any liiúrgic. Entrerà en la vida
                              intima de Déu. I la vida íntima de Déu entra
                              en nosaltres, ens penetra i ens incorpora a la

                                         vida trinitàrio.

                              Déu és el nostre Pare. Des del fans del nostre
                              cor, el Verb està clamant amò gemecs inena-
                              rrables per incorporáronos al Pare. I ve l'Espe-
                              rit~en sentim encara el remor en els nostres
                              temples-i ens arrastra a la intimitai de Déu,

           m

feTv..

 t'-'-Àv

ìtTha

rPeTefmrl'!" ''!!'^   del misteri dei Sant Sopor. És uno mostra de còm els misteris rri.tionc -u

Ì^e «          ' interpretoct sig v S o - i p T Tn. aro'en'le«
     nieres c o m u n . o n s - c a l q u e h, h o g i s e m p r e l e s p e r i t outèntic.oquell q u e v o fer que e! misteri tingues un v o l o r p e r S u ^ b r e Z Z l ò i
   1   2   3   4   5   6