Page 5 -
P. 5

C/TCLiCA

L'únic que ens pot fer grans ELS EQUIPS VOLANTS,

  Tots els actes de la Jornada són grans, però ens volem detu-                 incansables propagan-
raren un.Ja presència del Jove entre «Is Joves, del Germà entre

els germans. de TAmic e n t r e els a m i e s . S i , el Jove p e r excel-           distes de la Jornada
lència, el q u e e s t i m a la j o v e n t u t fins a fer-se u n d e l s tals, v i n d r à

Jens donará la seva abraçada.                                    A m b el cor encès de caritat i a m b u n a abnegacjó t o t a l m e n t
  Dftsprés del dinar de germanor, Crist es farà present entre                 d e s p r e s a , els e q u i p s de p r o p a g a n d a h a n c o n t i n u â t Ja s e v a m a r -
                                                xa pel Penedès.
totel jovent del Penedès, No sabem si les boques restaran mu-

des davant de la D i v i n i t a t o e s c i a t a r a n e n c à n t i c s d'alegria de-    L assist ència de jovent a Sànt Perè de Ribes va ésaer d ' u n s

vant de l ' A m i e . El q u e sí s a b e m és q u e els c o r s v e s s a r a n d e 200. Va c o m e n ç a r i a c a b a r l ' a c t e a m b m o l t a e u f ô r i a . S o r t i r e n

goig i moites l l à g r i m e s s a l t a r a n d a v a n t la d e l i c a d e s a d e t o t u n d o s r e s p o n s a b l e s . La seva o r e s è n c i a a la J o m a d o és s e g u r a . , ;

Déu fet h o m e q u e vé a d o n a r - n o s la s e v a p a u i la seva f o r ç a .                                                                         • >I
  En aquells m o m e n t s senzills p e r ò g r a n s , n o d e i x e m de fer
                                                  A La Bleda eren u n s 25. Es n o m e n a r e n d o s r e s p o n s a b l e s . '

                                                Asseguraren venir.

ben nostra la c o n s i g n a d e « V O L E M M I L L O R A R » i p o s a n t als        CasíeZZt^í c o m p t à a m b l'assistència d ' u n s 45 j o v e s 1 n o i e s .

pcus del n o s t r e G e r m à g r a n la p r o m e s a d ' é s s e r millors, j u n t H i b a g u é u n col l o q u i m o l t a n i m a t S o r t i r e n n o u responsablos.^i

amb la b o n a v o l u n t a t de p o r t a r la a t e r m e , t o r n e m a les n o s t r e s El t o t a l d a s s i s t e n t s a La Llacuna va é s s e r d e 37. L ' a n i m a l '

ilars convençuts d e q u e h e m e s t â t e s c o l t á i s .                 ció era tanta que les comissions estaven ja fêtes, el cotxe llogath

S'ha dit amb raó que mai l'home és tan gran com quan està i els preparatius quasi acabats.                                                U

agenollat. H e m p e n s â t a m b la g r a n d e s a d e d o s o tres mil nois         A Sant Joan de Mediona s o r t i r e n d o s r e s p o n s a b l e » 1 c o m p - ' ' '

0 noies agenollats, d a v a n t TUnic q u e ens p o t fer grana?        . tà a m b l'assistència d'uns 60. No faltaran a la Jornada.

                                Maria                                                                                                                                                                                                 •j '

                                           A Totrelles de Foix el t o t a l era d ' u n s 80. F i d e l s al r e c o r d
                                   Ripoll del seu r e c t o r M o s s è n P o u . e s t a n d i s p o s a t s a f e r - h o t o t i n o ^

                                                cal dir que no en mancará cap el dia 8. Una animació gran.

                                                Sortiren responsables,

                                                                                             ?f •

                                                A P û c h s e r e n 16. M o l t a n i m a t s i d i s p o s a i s a n o f a l t a r a 1«

       't                                         festa de la Joventut.

                                                   Malgrat el temps i U dificultat d'aplegar-se el jovent, donc»

                                                les m a s i e s e s t a n a l l u n y a d e s , a- Font-rubi hi a s s i s t i r e n t o t s el»^

                                                joves i noies (uns 25). Va sortir un responsable. No faltaran elî
                                                dia 8-

                                                Es visitaren t a m b é Torrelavit, Sant Ptre de Riudevitlles i '

-Habríamos vendido el doble.de los entregados, pero se                     Monjes, arreu l'entussiasme era gran i la promesa d e n o ::

ajotaron las existencias de los a l m a c e n e s . De m o m e n t o tene-           Al sortir aquest número s'hauran visitât ja, si a D ë u p l a u J -

mos más encargos de los q u e p o d e m o s servir, s o b r e t o d o de los Sant Qainti de Mediona, Cal Cartró i Vilanopa.

aparatos de p a n t a l l a g r a n d e .                            Es p r o b a b l e q u e vingui u n a u t o c a r Igualada.
  -¿Cree Vd. que el elevado precio actual, permanecerá,
  ará o subirá?                                        De PaZauíordera, la terra del que fou el nostre consiliarf. ^

 "El modelo que cuando salió valia 22000 ptas., lo pasaron                   comarcal, Mn. Pou, han donat quasi per segur la vinguda de

                                                dos autocars.                               ^

»18000. Creo pues que el precio se mantendrá fijo para poder                                                                 Í.,
competir con otras marcas.                                   Q u e aquesta diada de la Joventut, per la que donà la vida r'

-¿Y finalmente, c o m o p a d r e de f a m i l i a , q u e o p i n a d e la M n . P o u . sigui el c o m e n ç a m e n t d u n a n o v a i f e r m a e t a p a a l a f '

Televisión?                                           que posem oer tftol «Volem milloran. Q u e éll, des del Cel, en î

-El problema en este sentido es bien palpable en nuestra beneeixi i que la seva presència espiritual no ens falti                             j

casa, pues cada día h a y d i s c u s i o n e s p a r a llevar a la c a m a a los                                      fHlllllllil
pequeños. En c u a n t o al a s p e c t o m o r a l , c r e o q u e p o r a h o r a n o

cay complicaciones.                                       Juventud femenina de A. C
  Y agradeciendo al Sr. G u a r d i e t sus r e s p u e s t a s d a m o s por

«raimada nuestra e f i c u e s t a p ú b l i c a a .                      Como de costumbre se celebrará el círculo de estudios, los

                                José V, Gay p r ó x i m o s l u n e s y m i é r c o l e s , en los l o c a l e s y h o r a s h a b i t u a l e s , .
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10