Page 5 -
P. 5

C/TOLiCA                                                           Pagina 75

    .¡ COMARCAL

JORNADA

         El T i v ö l i s e r ô t e s t i m o f i i             JORNADA COMARCAL

  Sí, el Parc del TlvoH, testiiöont mut de taiïts actes impor-                    On      RAMA
 t a n t s corn s h a n tingut en et s«ti reciôté, bo serà uïra vegada       Ma nona
 lliés el dia 8 de març.
                                          8'30 Concentración en el Parque TÌvoii,
  Hi pot haver alguna cosa més bonica que un dinar de més
 de 2000 germans?                                   9 ' - Misa en la Basilica de Santa Maria. Durante el
                                                ofertorio, jóvenes de los diferente» pueblos de
  Bé sabem que el dia 8 és la Diada de la Joventut i qui diu                 là comarca, harán ofrenda de productos típicos
joventut diu al23ria. Aquesta alegria sana, noble, despresa, la                de SU localidad.
palparem en aqueH sobre taula on tots, ben agermanats, ' hi
partidparem, A l'ombra dels escuts i pancartes dels pobles             10'45 Bendición y colocación de ura lápida en home-
jsslstents, de les serpentines de colors, dels xiscles i rialles, dels            naje a Mosén Pou.
aplaudiments i paraiiles d'encoratjament, aniran desfilan't els
joves i noies del Penedès. amb aquella naturalitct que és carac-          i r 3 0 En el Casal, conferencia a cargo del Rvdó. Con
terística del jovent i amb el cor obert, qui un acudit. qui una                siliario Diocesano de la juventud.
caneó, qui quatre paraules, tots col laborant amb unitat i                  A continuación, sesión de Cine-Forum dirigido
caritat farem possible una estona divertida i no fácil d'oblidar.               DorD. Torge Torras, crítico cinematográfico de
                                               Radio Nacional. Proyección de la película
  Imentres les cançons van prenent peu, íes rialles extensió, i               TODOS SOMOS NECESARIOS,
la sana alegría profunditat, les gentils noies encarregades de la
ïtnda de begudes s'esforçaran en pregonar el iíquit que refres-
ca i dóna ànim per continuar la gatzara i cridar de tant en tant
VISCA LA JORNADA DE LA JOVENTUTI!

Eis e x ^ m p v o l a n t s c ô n t î n u e n v i s i t a n t                            «••

               el P e n e d è s                   Tarde

  L assistènda de noies i joves a Gelida fou d'una 60. Mólta            2'30 «Dinar de Oermanor> en el Parque Tivoli,
animació i seguretat de la seva assistèncià el día 8. Es nombra-
tenTesponsables',                                       «Sobretaula», actuación de grupos de distintos
                                               pueblos.
  A Ordal el total de jovent va èsser de 30. Sortiren respon-           4'30 Asamblea presidida por el Exmo. y Rdmo. se-
sables. Disposats a no faltar a la Jornada. Pensen fer una ca-                ñor Arzobispo-Obispo de Barcelona.
Hrata de motos i altres vehicles per tal d'anar junta.                    Seguidamente breve acto eucaristico.
                                          5'30 Audición de Sardanas por la cobla «Melodía»
 m:Almûnia ts iTOhò. ja «1 jovent disposât a treballar i a no                de Vendrell.
faltar el dia 8 en la festa de la Joventut. Total d'assistents 60.
Sortiren responsables.

 kOlèrdola es formaren grups mixtes responsables. L'assis-
tència de jovent fou total.

  A Les Ganyoles hi assisti tot el jovent (uns 30). Sortiren            Diada de Germanor
I responsables; Han promès la seva presència el dia 8.

  k Santa Maria de Foix la rtunió-{ou optimista i animada
I Hi assisti tot el jovent (uns 25). El senyor Rector va dir que es

j cuidaría d anomenar eis responsables.                         La Jornada Comarcal del   tots agermanats amb Ies mans
                                          próxím día 8 será una diada   entrellaQades. ballarem a la
  L'assisîència de noies i joves a Sant Marti Sarréca va ser            de Germanor (amb majúscula).   tarda... Itot... tot ens tindrà
 uns 80. Sortiren responsabfes Í varen assegurar venir a la            El jovent del Penedès demos-   d'ajudar, no tan sols per fer

I Jornada.

^ Can Bas l'acte tingué Hoc a la mateixa casa del senyors trarem que no estem adormíts que la Jornada siguí una veri- .
Bas. Molta animació Í disposats, el jovent, a no faltar a Vila-
franca el dia 8                                   i que tots junts també treba-  table diada de germanor, sinó ¿^i
                                          llem per l'Ideai, ja que amb la perqué després, al retornar • '
 L'assistència de j o v e n t a Levern f o u t o t a l , t o t s ells d i s p o - nostra jovenesa podem èsser   alsnostres pobles. per pefcits
                                          capagos de tot.         que siguin, continuem i p e r '
sals a c o l l a b o r a r .

 A La Granada es nombraren comissions. L'animació és                  La gran concentració deis  sempre agermanats.
«a.Hihagué molt de jovent.                             jornadistes al Pare Tivoli será
                                          la primera cosa que ens mos-     Diada de Germanor!!! que'
  A^es Cùbònes i CaniaZ/ops, resultà molt animat. L'assis-             trará la germanor que tot el   no falli per la nostra partii!
'^Mia va èsser d'uD 50.                                               posem-hi el nostre esforfll!

 vant 50. Molta alegria da-                             dia ens unirà; Ja Santa Missa    La joventut del Pcnedés se
 ^ la 8. Iiis responsables sortiren espontàniament d'una              a la Basílica, no cal dir que  sent' germana : així anirem
                                          será Tacte de germanor per    endavant.
["«era tnolt despresa.                               exceTIència amb el nostre

|torva^° Görna? assistència total de jovent (35). El senyor Ree-

creure convenient anomenar eli eis responsables.                  Cap, Crist... Les Sardanas que    Conxita Ruhires
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10