Page 3 -
P. 3

CA-^OLICA                                                  Página

            IVlLAFIRANQUiN                             Mn. Pou en la
                      r
M v DÉ ! 0 il Í3I[ nostra Jornada

Fasta i i o i a                 i Vilafranca, què farà aquell dia? V ia-   La seva presència espiritual será con-

Quan aqüestes ratlles vegin la Hum. franca no sols actuará aquell dia sinó que tinua, perqué aquesta «Jornada», que e»
                        ja porta actuant fa molt de temps. Un ac   presenta tan prometedora, era la seva
a r r e u del Penedès s'haurà extès I'entus-  te aíxí, com es comprèn, no és un acte    obra predilecta. E! seu record i el seu alé,
síasme per la jornada com un foc que
pren en tot ei bosc de lajoventut pencde- que simprovitzi en unes hores, ni tan no ens deixarà tot el llarg del día i posa-
senca. De Martorell al Vendrell i de Pon- sols en un dia ni en unes setmenes. Ha rá llàgrimes ais ulls contents. Ja ara en
                        estât feina de mesos, de molts passos,    tot endevinem la seva mà; la mà de Mos-
t o n s a Vilanova, elsjoves i les noies es-  que durant els mateixos un equip d'au-    sèn Pou, que ja no deixarà mai de guiar
tan enfeinats, préparant la seva vinguda
triomfal a la Vila pel proper diumenge tèntics entregáis ha preparat el gran pro^ la joventut del Panadès.
di? 8de Març. Preparen la fes*a juvenil grama del gran dia. Permeti s'em, des del
                                               Però nosaltres, egoisticament. Thau-
queperespai d'unes liores farà viure a meu espai, rendir un just tribut d admi- ríemvolgut tenir per sempre a prop nos-
Vilafrfinca un ambient que fa molts anys ració a tots els jpves i noies vilafranquins tre. a l'ombra d aqueH grapat de xiprer»
que no coneix i que mai ha tingut la iro- que perdent hores de son han sigut capa- de Torrelles, que hauríen estât com un
                        ços de preparar aquesc gran acte que ser- nord constant en el nostre peregnnatge fi-
portància que té ara.              virà per a demostrar a molts que la jo- sic Í espiritual. Però no ha estât així i com

Càiculs                     ventut del Penedès existeix i actúa i que a humans que som, volem materialitzar

  Americanitzem una mica i aboquem"      constitueix una autèntica força que cal    un Hoc on deixar hi reposar el nostre re-
nos a les estadfstiques. Es calculen de     respectar i escoltar.             cord sentimental i deixar gravaten pedra
dos a tres mil els joves que es trobaran a                          el seu pas entre nosaltres. El Hoc més a
Vilafranca, el que per altra part represen-   Actes                     propòsit és el punt exacte on es va pro-
ta uns trenta autocars, tres centes «mo'                           duir el mortai accident. aHâ a on va ves-
tos» i alties tantes bicicletes. Dues mil      No és missió propia d apuestes ratlles  sar la seva sang, quasi aî be!l mig del seu
comunions es repartirán com a minim       lanunciar el programa general confeccio-   estimât Penedès.
                        nat per aquest gran dia, solament voldria

durant la Solemne Missa que es celebrará destacar aquells actes que a la modesta       Si Déu vol, en la «Jornada», s'aixecarà
ala Basílica, en la que dífícílment podran manera de pensar meva, recullen una més en tai Hoc. una fîta amh un& placa recor-
colocar-s'hi tots els joves i noies, que gran importància. fin primer Hoc. el com- dant el seu sacrifici. Sera com una estela
després es dirigirán vers el P a r c Munici- pliment dal precepte dominical amb la funerària, rüstega i viril a la vegada, però
pal, gentilment cedit per a la festa, i on Missa de Santa Maria, que és d'imaginar amb gran dignitat. L arqtiiíecte S r . Bru-
es farà un fantàstic dinar de germanor, reunirà una inajestat mai assolida en el gal ha tingut Tamabilitat de fcr nos ei
                        transcurs dels segles d existència del nos- croquis, i com un acte més de ia «Joraa-
com mai ha tingut Hoc a Vilafranca.       tre primer temple. L'oíeriment durant el da>, sense afectacions, com a homes. la

l'nmemoriam                   sacrifici dels fruits propis de cada pobla^ placa será beneïda i portada aí seu em-
                        ció será sens dubte un dels alicíents més   plaçament per ima caravana de motoris-
  L'ímpuls intern, espiritual de la j o m a - importants del solemne acte.         ées i després de la seva col ïocaciô, rebrà
  . s'en va més enllà del nostre món ma-                           lobsequiflorít de Ies noíes del Penedès
                           El testimoni d'agraïment que amb la   s'acabarà l'acte desfilant, com a lilfím ho-
Nal.'desdelmésenllà gufa els passos       colocació d'un senzill monument en el     menatge, en silenci i marxa curta, davant
 delajornada. el somriure etern de qui                            la fita, la caravana de motoristes í acom-
M i a seva sang rubricà l'entrega total     Hoc on es truncà la vida terrena de Mos-   panyants.
                        sèn Pou, és, sens dubte. el més emocio-
Fsols ja a la Jornada, sinó a la Jovcntut    nant de tots els actes del día.
'aFEsglésia.

  Quan per tot el Penedès circulà la        Com aimant de l'art cinematogràfic
   trista nova del fatai accident que    no pue passar per alt la sessió de «Cine-
                        forum» que tindrà Hoc en el local de la
m la Vida al mai oblidat Mossèn Pou       Societat «La Principal» (Mercès també
r^Preparació de la Jornada adquirí un      a la seva Junta Directiva per a la cessió

L V ' ! ! ^ " ' ' """ desitjant        del local) i que permetrà a tota la joven-  par-hi. La festa és per tots, és de tots per
r »rihomenatje merescut a l'Apòstol       tut penedesenca valorar, d una forma au-   a tots, de nois i noies, d amies i amigues
• ^^ loventut penedesenca, dones fou      tèntica, el gran espectacle que, per altre  que ens trobarem plegáis a Vilafranca
                        part, tenen en la majoría de les seves po-  procedents de tota aquesta nostra gran
P ^ en acte de servei a aquesta         blacions, com és el «cine».          comarca que des de l'ombra imponent de

[^^«tutquaneiParelidonàlamà.

                        Crida a fothom                Momserrat fins a les runes de l'Arc de
                                               Barà. celebrará, ei diumenge, dia 6. la

a lajoventut del Penedès. però,           Seria lamentable que aqueH gran dia    seva festa. Quedeu conrldats.
                        dèls joves en quedés algún sense particí-
                                                                Josep V. Gay
   1   2   3   4   5   6   7   8