Page 2 -
P. 2

Página 72                                 habituales a nuestras Misas de                 _ACaON
                                      9 y 10'15, que oigan Misa en
Espumes d'Esperit                             otras Iglesias de Vilafranca, o  nor y súplica de San José.
        J o VE S                          acudan a nuestras Misas de
                                      otras horas.              Via Crucis,-Caóa día, a
                                                       las 7'45, Rosario, visita y Via
  Es simpàtica aquella escepa del jove ríe acostant-se al Mestre       También advertimos a los   Crucis.
per preguntar li quina cosa bona farla per a obtenir la vida eter-     jóvenes que deseen comulgar
na. J e s ú s , ho diu TEvangeli, li mostrà afecte i el convidà a la    en su Misa, procuren confesar     Jueves Eucarísticos. - ji^
perfecció. Més, quan ci iove senti que si volia èsser perfete ho      la víspera a fin de dçjar libres las 7'45, después del Rosario y
tenia de deixar tot. és contristà i se n'anà afligit, dones era ri'    los confesionarios para aten-   Via Crucis, exposición del
                                      der a jóvenes visitantes.     Santísimo y Hora Santa.
quissim i tenia moltes hisendes.
  I si US die que em sembla simpàtica aquesta escena no ho        Estadística parroquial,—       Primer Viernes. Alas?
                                                       Misa de Comunión rogándose
faig per el desenlia^ que tingué sinó perqué trobo que amb         Bautismos : (día 22) Josefina   por las intenciones del Sumo
aquell jove hem sigut tots plegats una mica massa exigents. Eli                       Pontífice. exposición menor,
tenia ganes d'ésserbò. S'equivocà, però, al preguntar quines        Becerro Gil. Defunción ; An-   acto de desagravio y visita,
coses són les bones, per cercar-Ies. car buseant a Déu. que és el
Bé per essència. en tenia prou. I Jesús ho entén també aixi.        tonia Poch Esteve.          A las 9, Misa rezada.
                                                         A las 7'45, ejercicios al Sa-
dones li mostrà afecte.                              Parroquia de 'a      grado Corazón de Jesús con
  En altres llocs de l'Evangeli haureu vist com Crist acostuma                       exposición menor.
                                        Sontísima Trinidad        Estadística parroquial-
a completar el que podriera dir que ha comengat amb una con-                         Defunciones : (día 17) Felisa
versa com la que tingué amb el jove ríe, Tenim el cas de la          Catncismo parroquial, a las  Torné Via; (día 24) Rosa Soler
M a g d a l e n a , per n ó m b r a m e un. a qui veiem després tant a la 3'30.               Estevej Pablo Ferré Cañis,

vora del Mestre. Amb el jove no succeeix el mateix. Passa per         A las 7, Rosario, visita al            l^xtMdah
                                      Santísim«>, Quinto domingo
la narració evangèlica com un meteor. Desprésja no es parla        de San José, Via Crucis solem-               Tf LítONO 525
                                      ne y plática cuaresmal.
d'eli. A mi m'agrada pensar que podrià èsser aquell jovenet^que                                VIlñCWNCA DEL PÜNtó
                                        Mes de San íosé.— Todos
q u a n Crist fouprès a la muntanya de les oliveres l'anava se-      los días, a las 7, santa Misa de
                                      Comunión y ejercicios en ho-
guint cobert amb un llengol. Ja sé que alguns comentaristes

diuen que es tractava d'algun membre de la familia que posseia

aquella granja i que altres asseguren que es traeta del mateix

Sant Mare que ho escriu. Pot èsser; però no em negaren "que

també podría traetar-se d'aquell ric. A mi em plau veure'l ^de-

mostrar l'afeete que el Mestre li tenia i, per amor a Eli, el seguía

per veure la fi d'aquell tràgic epissodi.

Es una llàstima que aquell jove no es decidís de seguida a

seguir a lesús. A bon segur avui seria recordat com a varó per-

fet, seria sant.

Una cosa semblaot a la que acostuma a suceeir a'tants joves

d'avui, ries de món. que llegeixen un eartell i en ténen prou. Ja      ¿Es de velocidad?
                                       ¿Es de kilometraje?
no els cal res més. Planyeu-los!      Aleix d.es xValí
                                      ^^ '  Le aconsejamos
PARROQUIALES                                   la nueva cubierta

Domingo,! de Marzo Dominica III de Cuaresma

   Basílica Parroquial     de la tarde, se celebrará una             B - 213
    de Santa María      Misa vespertina, seguida |de
                 las deprecaciones y Consagra-      disenada precisamente pensan-
  Mañana domingo, por la    ción al Sagrado Corazón Jde       do en las exigencias de los mo-
tarde, a las S'30 Catecismo. A  Jesús con Exposición mayor.       dernos vehículos de transporte
las 7'30, Función vespertina   Antes, habrá solamente Rosa-
con Rosario, visita, quinto do-  rio. mes de San José y Via         rali! eolra
mingo en honor de San José    Crucis, a las 7'15.
plática y Via Crucis solemne.                              Avenida Tarragona, 7 7 - Tel. 45

Mes de San /osé.—Empie-      Aviso importante,— El                Vílafranca del Panadés

za hoy. Cada día, ejercicios próximo domingo, día 8, con                         AGENaA

del mes, a las 7,15.       motivo de la magna Jornada

Via Crucis,—Prosiguen en Comarcal de Juventud, queda-

la función de la tarde.      rá reservada la Basílica para

Primer Viernes de Mes.— los jóvenes desde las 9 hasta

Es el próximo día 6. Como en ¡as 11. Recomendamos, por lo

meses anteriores, a las 8*30. tanto, a los fieles, asistentes
   1   2   3   4   5   6   7