Page 1 -
P. 1

ACCION     VILAFRANCAOÉLPANADES                   Jornada
           28 de febrero de 1959               Comarcal

        Año XIX                   Número 9

                                         Ja per tot el Penedès ia pro-
                                      paganda ha escampat la bona
                                      nova de la îornada Comarcal.
                                      I i'ha escampada també, mé»
                                      eficaçment. lentussiasme dels
                                      mateixos nois i noies que es
                                      •preparen ja per venir hi.

                                         Aquesta concentració del
                                      jjovent del P e n e d è s és, per
                                      inosaltres, -un motiu de goig,
                                      T a i m e n t c o m Ja florida dels
                                      ametilers, la ilusíó que han
                                     posât en la Jornada, sota el
                                     leînade *voIem míllorar», ens

                                     anuncia Ja pioximitat d una
                                     prim^avera. I fa bo de veure-la

                                            a m b toía Ja riquesa
                                     de Vida, , i u a n tants a'tres en-
                                     velleixen i .^oren.

                                     Unajorna     així és el tes-

                                     timoni vaiiosís     de que la

                                     joventut vibra ei/cara per l'i-

                                     deaJ. El testimoni v ^ ^ seva

                                     capacitat d'entussiasi     Que

                                     no és pas fácil congre^       tot

                                     el íovent si no els atreu al^

                                     cosa que eJs moguil A n o s . ^^^

                                     tresna tota la s o c i e t a t - a r

                                     temps que aquest testimoni

                                     ens ompJa dalegria, ha de

                                     fer-nos sentir com som res-

                                     ponsables d aquest anhel dels

                                      JOves.Enellshiha il vocació
                                      per les coses grans. Però per-
                                     qué la vocació es desenrotllií
                                     arribi a reeixir, cal que sigui
                                     cultivada, que trobi un am-
                                     tíenfc propici i un camí. En
                                     Hoc. dones, de l a m e n t a r n o s
                                     delsjoves. valdria més que—
                                     advertits perla Jornada^obrís-
                                     sim un camí a la seva inquie-
                                     tut i laniméssim a arribar on
                                     nosaltras hem desitjat.

En r I T """ '                  ideal.            Ais nois i noies que hi pen-
                                     dran part, aquesta Jornada el»
rn'm r """ '  «o disfruten per res, neis                enfortirà. L entusiasme de tors
                                     farà més viva l'adhesió deis
1 mren amb fàsùc tot allò que passa per da.arrt de la seva mirada, nais jornadistes a l'ideai. Retorna-
                                     ran ais seus pobles després
   e^tan tips de viure. NOSALTRES VOLEM NOIS  D'IDEALS        d'havervist més ciar l'Ideai i
                                     més bell : més atraient, per
      IDEALS A UTENTICS, IDEALS VERDAD ERS.             tant.

        Paroules de /Viossèn Salvador Pou. l'any 1956.      TOMÁS PUJADAS
                                     ^egà del Penedès
   1   2   3   4   5   6