Page 3 -
P. 3

CATOLI^

                                                                    Págaia 41

                                                        De r«c<uaiitátmundínl

VILAFRANCA, ELS PERIODICS                                            SÁCERDOTS - OBRERS,
      I NOSALTRES
                                                         PERO... ANGLICANS!

                                                           Fins ara jo havia cre^ut que les.
                                                        temptatives deis sacerdots obrers eren

BA L A N Ç t         Any 1929       34 publicacions                        patrimoni exclusiu de la nostra Esglé-
              Any 1959         3 publicacions                           Católica,

Una mica d'hrstòria                cremaren tots els temples. Bona part de               Amb certa sorpresa i fins admiració
                                                         •aoabo de llegir que a Anglaterra'
  Ais entorns del 1865, és a dir, encara culpa hi tenien, sens dubte, aquelles Mar-               —Eytbocne. en el comtat de Kent—,
nofa cent anys, aparagué a Vilafranca el gues polémiques periodístiques del'època.                uns sacerdots anglicans, s'han posât a
                                                         treballa.T en unes mines. Es tracta d'un
primer periòdic amb el titol de «Eco del                                     irector i un vicari, que amb l'autoritza-
                                                         ^ió de Jiur arquebisbe, han posât en
Panadés», realítzat segurament a I'im- Més diàleg i menys lluita                         ipràcticaaana eombinació de ministeri
                                                         .parroquíal^i de treball miner. Alterneir
premta de Francese Vilaita o d'en Pere         El mal està en qué els esperits s'enve-          Jles funcious religiosesîmolt s o l e m n e s -
/ilegret, dues de les més famoses imprem-     rinen. La missió del periòdic - n o s a l t r e s       Missa, V e s p r e s - a m b la labor junt amb
tesyilafranquines de finals del segle pas-     ho entenem a i x í - no està en atacar les          .els treballadors de sota terra.
sai. Però autènticament l'època d'or del      póstures contràries, sinó en aportar a la
                                                           Aqufist fet concret ens fa pensar
nostre periodlsme corresponen als anys vida vilatana aquelles idees que l'amor a                 sobre el moviment nou que s'experi-
                                                         menta en l'anglicanisme, que consistei^
quevandell909 (Data de fundació del la mateixa ens dictin. La diversitat de                   en acostar se als médis obrers, fins ara
jetmanari Acciò) fins a l'esclatament de punta de vista és cosa bona. El trist és                tnolt apartats de l'església d'Anglaterra

la guerra civil, dones trobem un exem- que hi hagi gent que s'aïri quan u n altre                  Els pastors d'aquesta comunitat
                                                        cristiana h a n sentit el neguit de buscar
plar del mateix s e t m a n a r i del dia 17 de pensa d'una altra manera.                    les noranta-nou ovelles perdudes pels
                                                        camps de l'obrerisme.
Julioldei 1936,

[Ventatges i inconvénients             Anecdotes

                            Per conèixer la vida interna del món

Molt s'ha disuctit sobres si és millor la periodistic d'aquells temps res roÜIor que

publicació dels fins a tretze setmanaris visitar els «nius> d on sortien els periò-

id'altres époques o dels dos d'ara. Si es dies, és a dir les impremtes. En elles n o

¡ia més abans que ara, és a n fet indis- sols se'ns h a n m o s t r a t exemplars de Ila-              No deixa d'ésser simpàtica aquesta
                                                        acritud dels nostres germans separats
cutible. Si bé és probable que el tiratge vors, sinó també la vida i activitats d'a-

[d'alguns deis periôëies vilafranquins quelles generacions que ens han precedit

ÏÏS més réduit que Tactual, es llegía més. en la feina periodística. Visites polieia-              T '^ separats? El nostre cor

p m o t i u és ben fácil de c o m p r e n d r e : les ques, estripades de periòdics en massa,          s esponja de joia a I'anunci del Concili

lolémíques, generalment de caire politic      i fins l'elaboració en una mateixa imprem-          Ecumènie convocat pel nostre Sant
 religiós, feien encendre el bosc de les      ía de dos o fins tres periòdics de tendèn-
M a r s i els articles. Gràcies a Déu els     eies completament oposades, amb les             Pare. Veurem nosaltres el retorn de les
emps han cambiat. Avui les coses ténen       cónsegüents trobades a l'establiment dels
ID altre a s p e c t e .              seus diferents redactors. Per finir aquest          esglésies separades?—

'olltica i religio                 espai,-anotem dues titulars de llavors :             Larecançad'estar desconectats de
                          «Ni Dios nos quitará los Votos» amb que
 En el transcurs d ' a q u e l l s anys, c a d a un periòdic contestava al seu contrari,           la gent dels nostres tallers, fàbriques
'«lòdicresponiaacadauna de les ten-        que, una -setmana abans, havia escrit :'
lèaciessectàries, del partit q u e econòmi-    «Dios les quitó cinco concejales»...             camps... l'hauríem de sentir tots moli
» e l s o s t e n i a . Veiem, sinó, alguns                                   vivament.
                          Agraïment
  titols d'aquells t e m p s .- . P a n a d é s                                  M'agradaria ara poder treure esta-
                                                        distiques que ens descobrissin la reali-
epublicano. «El P o p u l a r » «Lluitem»     Finim avui com en una autèntica pelí-            tat de la vida cristiana dels obrers de
                                                        casa nostra. No quedariem esgarrifats?

                                                          Tothom està batejat, però práctica-
                                                        ment la classe obrera la tenim paganit-

Quatre Barres». Des d'el p l a n o poli- cula d'acció : Agraïm la col'laboració de               zada,mortaifredaalavida cristiana.
                                                           Només cal conviure una mita en els
I ' religiös s ' e n f r e n t a v e n «Acciò» i les impremtes «Claret. i «Esteva», ja que
                                                        nostres médis de treball i parar oída
fi fet trist a que portaren totes sense les mateixes no hauria estât possi-                   a les espontànies converses que sorge-
                                                        ixen en matèria religiosa: Trobarem
           d u b t e , la tràgica ble la realització d' aquest reportatge. A             una vaga creença en Déu, però com-
                                                        provarem una perfecta ignorància del
            Vilafranca va èsser tots, dones, moites mercès.

> de les p e q u e s Viles c a t a l a n e s o n es
                                                 íosep V. Gay

                                                        Crist; de les seves veritats, de les seves

^ rriipiii OB lictiL....                                            fonts de vida, del que ès l'Església Ca-

Domingo, día 1 de febrero, a las 5'30                                      tólica. I trobarem unes pràctiques de

L MOTIN DEL CAINE                                                Vida que res tenen a veure amb l'ideai
                                                        de Jesús.

                                                          No US sembla que hauríem de pre-
                                                        ocupar-nos-en?

                                                           Frederic Cuscó
   1   2   3   4   5   6   7   8