Page 1 -
P. 1

V I LA F R A N C A DEL P A N A D E S

17 do enero de 1959                                       necessari

Año XIX                                        Número 3

                                                 Difícilment podrlem lostreu-

                                                 re'ns a la suggèrent lliçô de l'bi-

                                                                                                                            > . -"

                                                 vern, en pressentir, sota la neu

                                                 que ho iguala tot, la liarla Iluíta

                                                 de la rida per germinar. Han pas-

                                                 sât ja molts dies de des que la

                                                 primavera ens sorprengué amb

                                                 aquell esclat fàcil de vida. Vingué

                                                 l ' e s t i u - a m b un sol cru i enlluer-

                                                 nador - i la lenta ago/.ia de l a

                                                 tarder,

                                                 Però eJ siîenci de l'hivern el'

                                                 reconeixem, ara, benafactor. A

                                                 l'estiu tota cuca viu. — No hi ha

                                                 herba, per menuda que sigui, que

                                                 no trobi el .moment de fiorir -

                                                 Després del desordre de tanta,

                                                 proliferació, l'hivern mata tot a '

                                                 llò qui n o é s Prou viu. Reculllcs
                                                 llavors, despulla els arbres i f¿

                                                 possible la próxima primavera. "

                                               Ho hem pznsat moites vega-
                                             d " . A l'home li caldria també
                                             sotmetre'sa I hivern. Ens resis-
                                             tim massa al silenci, al treball
                                            lentiocult. Horn voldria-sobre
                                            tot quan s'és j o v e - viure en cons-
                                            tant primavera. I oblidem que el
                                            que dóna perennitat a la fulla
                                            dels cedres i de I'abet, és la llar-
                                            ga preparació d'una llavor, pro-
                                            bada per la neu i pelá freds.

                                              Fiorir és fácil. Però d'entre la
                                            proliferaeió exuberant, solament
                                            una llavor, de tant en tant, ens.
                                            donará un roure,

^^ da ony, en arribar els freds, la neu ho cofare/x fof : safa la seva abraçada,       Esser roures. Construir de
         la vida. Només les llavors, terra endins, guarden l'esperanca d'una  manera que perduréssim : vet-
                                            ¿qui Túnica Ilei d'existència que
  a. abet. Perqué també i'abet ha dormit llargament sota la neu. fies seves      val la pena. Es tan trist confor-
    s. ara profundes, reben la tebior d'aquefta mateixa terra. Quina merave-     mar-se a acabar la pròpia histò-
      llosa perennitat, la d'aquest cbet, en mig de tanta vida efímera!      ria, a cada tardorl Perqué que
                                            morin les herbes és natiiral. Però
                                            no que mori l'home, eli que coro
                                            cap altre arbre, està fet de pe-
                                            rennitat.

                                            Mn. Jaume P. Sayrach, Pvre.
   1   2   3   4   5   6