Page 3 -
P. 3

rON            ,.,.         ..... , . ,                  .                        Página 181

 . ex~                                                                   "!
imo,   L'ORFEO CATALA

s de                      IGUIS benvíngut, Orfeó, a casa nos"     rada, talla les ales a la inspiració encelada; pero si volem fruir
                          tra! Tú, gloriosa institució catalana
 Tri-                       que dónes prestígí i nom al nostre    encara en nostre art col'\ectiu, si volem donar encara goig als
                          poble, rep la més xardorosa abraca-
Cor-                        da de Vilafranca i del Peneeds.     nostres germans de patria, arrecerem-nos sempre a l'humilitat

 8'60,                         Si la nostra vila no ha estat pro.. que, com retreu j ~Iosa el nostre mestre el gran í enyorat b ísb é
                          diga en graos artístes musicals, sí
ayor                        ha ha estat en figures senyeres de la  Torras i Bages, ella no és res més que la Verítat>.
Coro   cultura i del saber huma, en quíns escríts i guiatge, traba la
     vasta cultura del vostre gloríós fundador, l'estímat i recordat           Dones bé, aquesta vila dels Raimonds de Penyafort, els Mila
  A   Mestre Lluís Millet i Pages, argumenta solídíssíms per a la seva
 Ro-   tasca de compositor i d'escriptor musical; vegi's slnó, per exem-         I Fontanals. els Morgades, els Torres i Bages, i tants d'altres,
 del   ple, en I'erudíta palestra sostínguda amb En Manuel de Mouto-
     Hu sobre el cant popular; En Millet deia aíxí mateix: «t>er aíxó         avui obre son cor per a rebre el vostre míssatge d'art i eapíritua-
's.-   és precís que l'anatomia no
     ens faci perdre la noció de                            litat cristiana que tant manca arreu del món.
  de  I'áníma: que l'entes s'aferrí
 s 7,   fort en aquell profund es pe-                            I al retre-us la nostra salutació entusiasta, ens plau divulgar.
 tísi.. rit filosófic que el senyor
     Montoliu tan justament ala-                            que la vostra tasca importantíssima i trasceodent , és filia d'una
com o   ba en el patriarca de la nos-
 Dn    tra literatura patria, en el                           voluntat fermíssima-recordi's els 230 assaígs entre parcial s i
 Don   sapientíssim, en el bo, en
l. A,   aquell catala de cos i anima,                           totals del curs passat-i és producte d' una abnegac íó admira-
 Cer-   el mestre Mila i Fontanals,oo
 (día   :El senyor Montoliu no gus-                            ble, ja que sense la més mínima retribució, tots, mestres í can-
 oms   ta les cancons populars. i a
     mi membadaleíxeu. Si és                                         taires, després de l'esgota-
-rgé:¡,  així, encara em puc envanir
     de tenir també al meu coso                                        dora jornada de treball de
 iz    tat el gran mestre Míla í Fon-
     tanals : ell com níngú les gustava i s'hí embadalia : per aixó en                    cada u, encara resta p it per
e 14   parlava d'una manera tan justa; perqué l'amor fa vidents als
     homes i aclareix i enllumena el fons de tetes les coses».                        assíatír a la famosa sala
 A      I en ocasió del 25 aniversari de l'Orfeó dígué així en ("1 seu
     parlament : «oo. No ens enorgullím. . . l'elogí és una gran tempta -                   d'assaíg del Palau, verítsble
     ció, els aplaudíments són estímul, la critica dura i desconsíde-
                                                          fornal on es forgen els vos-

                                                          tres grans éxíts. I cal remar

                                                          car aquest caire gratu ít d e

                                                          la vostra feina , avuí rnés

                                                          que mai, en que sembla ja

                                                          ímpossíble, fer res per amor

                                                          a l'ideal, en [q u e sembla

                                                          cosa la més natural del món

                                                          que no es puguí fer cap

                                                          esforc, sense les «primes í

                                                          sobreprímes > tristam ent fa'

                                                          moses dels nostres díes .. .

                                                Rebeu, dones, ben sincerament, la Junta Directiva i Mestres,

                                              la nostra felicitacíó. pero perrneteu-nos que aquestes últimes

                                              paraules stguín adrecades a aquesta massa - diem-ne anóníma-«

                                              de cantaires, gracies a quin esforc i entusiasme l'obra de 1'0r-

                                              feó, segueíx endavant plena d'esperanca i curulla de realitats.

                                                          LA REDACCIO

                                              ~                                   .

                                              •                                   :•••••••••••••••••••..

                                              ! Centro Interparroqllial de Acción Católica:             :•

                                              ~l " ó r r ó del Slel( ¡.••••••••••••!••••••••••••••••••••••••.    •:
                                                                 ------              :•

                                                    Domingo, día 20 de Hayo de 1956              :
                                                        TARD E, a las 5 '30
                                                                                 .••
                                                Cierre de Temporad a Cinematográfica con la

                                                Proyección de un gran programa

     CONCEsrONARIOS:  AL CO, TADO                            "César Danova Juny Orly, Isabel de Pornés
                                                     Félix de Parnés, -R afa el Calvo
              y A PLAZOS
                                                El Mundo Submo lne El Rey de 105 Botones
              fr:l sea del Panadés
                                              .                 Imágenes            .

                                                ..............................................................

              ro Comun~ón en fa Imp enta Claret
   1   2   3   4   5   6   7   8