Page 1 -
P. 1

-               Vilafranca del Panadés, 24 de Ab ri l de 1954 Número 17

2

-

=:=;a •

p

          Añ o XIV

  f

=

'.
   1   2   3   4   5   6