Page 7 -
P. 7

A)a Cort d' Amor hiQhan bustos     Tot veninl e ls gOll fa non s     Comen ~ a la prec essó           A quí va lo bo i millo
     i perfils per tots els gustos.     endomasscll els La lc ons.       i lr aves sa ~n n b on .scn r ó ,
                                                                  honoranl el S a nt Patró.

10m.   tabernacle, perqu é és la que dignifica m és a l'h om e. M ire u-       I'a ire . A l11 b aq uesta to ca d a Ja n ' h i ha ~prou per Ier el judici
                                             crÍ tic de la xara nga.
  ,   vos-el com branda el San t Patró e n t re quatrc c iri s apa gats!
     Tothom es descobreix i ~' i n c l i n a . Darrera segue ixe n les Auto ri -     Nois i n oi es da nse n com a plllllpols i hi ha un moment en
 es   tats empeses pel públic que, abans separat , to rn a a reunir- se       q ue un ja no pot d ir fa va. Heu 's aqu í la mi tjü hora. Aquesta
una
lUla   com les aigües darrera Ia barca.                        m itja hora és la que senyala la devallada; 1'etiqueta es dissol :
. La      Se sopa e n quatre es gar ra pa des, parlan t am b pe rdó, i a      ja no hi ha esma de Ier més compliments i un no sé que, que
tots                                           a ha ns no gosava, su rt del COI', i entre giravolt i giravolt a la fi
len;   sarau-ralta gent. Barrinant materialm ent l 'a ire co rnenca 1'ob ligat
, tot   de cornetÍ. Tothom calla m entre elc or ne ti va Ient d i b uixos a      s' ho diue n . 1 per si n o ho havia acabar d'entendre-ho, prou clar
it-li
1 el   Les no ies, havent sopat,        m. joves passen for ma ls       E n arr ibant la mi tja hora .       Pels v int duros de la toia
ona    se' n van capa l' en vela t.                          se'n van a refresca a fora.        se' ns ha enamorat la n oia,
                         cercant parella pel vals.
~ r ti ­
     parlara la toia , qu e és c om la r all a amb que s'emba la el COI'      esta fart de Vila, i la gent fuig d'entr e parets per anal' a pIe
ila,                                           camp a fer el Gos, a atipar-se sense etiquetes ni compli-
     quan es r end ei x.                              ments, i despr és, sense mo ures de taula, ajassar-se i dormir-se
   !     La noia ha so m rig ut en tr e l es ba rni lles del vano . La mama    com a beneitons. En aquella hora de sestil, vet aquí que se sent
                                             el brunzir com d'una abella; un es desperta per esquivar-la i ,
esca~   amb una mirada obl iq ua ha d onat el conse ntime nt. Més, ai de        oh joia, és un aeropla que senyala I'hora de despertar a la vida
     la donzella a qui n i n gú li ha dit r es: per la m a re sera un imper-    normal i tranquila.
io n s  dibl e qu e n o es treu r á m a i m és d el CO I'.
ita ts
ro n s     La fe sta es pon : to th o m esta far t d e gall i d e tib eri ; tothom
any
/lu e
 sap
tat?
anc

 al' .
esta
 re-

1 en

     Pare i mare assabeutats         Q lli ambJjoia , qui a mb desenga ny,                   Després de l a festa, el G as,
     ja es veuen els n ois casats,      va so r ti n t del b al1 d ' engu a ny.
                                                              que és u n d ia de re pos.

      CEMENTOS                Viud a de dU A N COR A L                             CERAMICA

                    ,     Rbla. San Fr an cisco, 33-35 : Teléf0110 104 : VILAFRA CA DEL PAJ'A DES      MOS AI COS

                        •    URA LITAAgencia                                               so F

      AZU LEJ OS                      oficial :

     v                    Placas Gra no nda, Canale ta, Cha pa B, T uberías a pres ió n, Dre na y Ligeras,

                                  Mold ead os, Dek or , Fib ro má rmol, Polit, etc ., etc.

                         :- ( T O D O PAR A LA C ONST RUCC IO¡ ') _
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12