Page 6 -
P. 6

-260-

                                         -- -- - -- -... _._------

Per an ñ a Missa Major       O flci a m 6 tr es cn pell a ns :       L ' Ajuntameut sur t ti ' O fici   D ' UD carré canvien el nom
es p osen el 60 i m'illo r .    s6n e ls r ectors d eis vol tan ts.                         perque hi va ueixe un prohom.
                                         portant un llu'it seguici.

beata tranquilitat. 1 t o t és Ilum i m úsi ca i o ra to r ia : t o t es d e vé     La gent torna a eara fo r ar-se dins els seus cataus, perqu é és
espiritual i se ré dcspr és de l ' Ofi ci . Ca l ve u re amb q u i na ao m-    I'Ii ora d e laput. Un g l'U n si lenci s 'ajeu sobre la Vi la ; sois una
ri ent os ruvc ta t retorna l'A ju n ta mc nt , tot enq uit ra n a t. Aq uell a, orda molt deli cada se n tiria la fressa d e barres al vol t d e la taula
és I'h ora tran sparcnt , en cara n o cmpatx ugad a de ga ll, e n qu e      qu e resson a co m un cornen camenu d e di sc d e gr a mo fon . La
s'c n rc t ira uu a co rt i nu i es fa justícia a UII pro ho m il'lustl:e;    gatza ra n o tri ga a en gega r-se : tothom crid a , to thom riu; tots
lh oru CII qu e /lor ci x' i ot un manat d c ro se ll es i és un c hal' qu e   parl en a l 'hora : les c o pes , se use saber com , es de canten i vessen;
a rn b pOl:l al m arcial canla cancons de la t erru , i tot d 'u n a ha d e    les pl a tes va n i vé nen : els pla ts es renoven fin s exhaurir tot
para r pe l'l¡U C suco ta una xaranga militar tocu nt a ires que 11 0       I'estock de vuixe lla; la n oia xisc1a p erqu é 1'am en a ce n encarant-li
SÓ II d e la terra. Aq uc ll a és I'hora eu q ue tots es done n les m a ns    una am polla d e xa mp any; un que fei a l ' eixerit Ii escapa el
i es d cslun d e peus [J cr bailar la Sa rda n a . Aquella és lho ra e n     ga n ive t i es c a m pa els oss os per la taula; un al tre s ' esborrona
qu e voru 1' h um i tar d e la Iont, reptant la m ira da r oe u t d el so l    so rollosa ment a l 'apuntar els Ilavis el g lacé. Só n l es quatrel
i les ires d e la ruestressa , neix el líqu id eslla nguit d 'un idilIi
                                            Sí, l es q u atre ; i b en toc ad es . Els caballitos ja roden verti-
de moment.                                    ginosament com fent ralet, ralet sobre el palmell de la Vila .

Canta aquest cLor forasté      Aques ts mús ics d e l ' exer ci t.     Les sardanes a la plal;a       (Jna estoneta de gresca
cG lo ria a Españu, d'En Clavé.   .a mL a Ma r uxa » t en en ex i t,      no tothom les baila amb traca .    quan es va per l ' aigua fresca~

P ero d ei xeu'vos de caballitos i d e tiro de pichón i de ca n aris d e     Aixo és u n n o vi ure . E n un i nsta n t les baran es d els balcons

la pla n etu ; d eix eu-vos de to ra aqu esta fau n a b a r ata i d escol ori-  qu ed en folrad es d e d orn assos i co m un s d omassos e m por ta ts

da , i c n tre u e n el regne de la m és es pir it ua l d e les Ilo rs . Entren  pel ve nt passen els ga m fa rons, i al se u darrera d os r egu erons

en els Jo cs Florals . Ací i al la , test os exp atria ls i enyor a d issos ;   d e llum. Qu e en direm d ' aq uel1 ho n se n yo r qu e cada any

un pusillo ; que pentina a un i aItre ca n tó al p ú blic, sen puja        tra vessa l a processó , co m a quell ru c ca rrega t d e l1 enya que

fins a les grades del tron o                       .    cada any , p el p essebre , tra vessa e l pont? 1 d el gos qu e n o se sap

En mig d' un gra n, si le n ci se sen t es tri pa r un so Lre: so na un      com a' ha ficat en tre m ig de la process ó fent-Ii perdre la se r ieta t?

nom i despr és un g ra n picament d e ruans ; músi ca ; els ca ps en       Verirabl ern ent no va l la pena, i aqu est es n en es vestirl es de blanc

darrera , i la Hein a d e la festa aparci x i d esapareix tot seg ui t      i aquests angels coberts dé vidre volador aviar us ho Iau oblidar .

entre la gent q ue ha pujat a les cadires . El de la flor natural,        Un foraster pregunta el perqu é eng~lUn y és tan lluida la festa

la ma al pit i e ls ull s a l sos tre, r ecita la se va po esia, i d espr és   major. La ra ó va arrapada al mateix penó: és el diputat re-

en vénell d 'a It res .                              gionalista.            '

No ells podem en treten ir . La pro cessó es ta a punt de sortir.         Pero no hi valen diputats ni compromisos, La ruó va en

Del « reIJen o » i d el p ollastre En 06sequi al forasté             Van voltant els c ca b a ll itos»   AIs J ocs Florals els poetes
en Un dir J esús, ni rastre.    xamr~DI i biscuit slacé.
                                         la Pepeta i el Carlitos,       guanyen premis en pesset~a.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11