Page 5 -
P. 5

. -=-=.-.-::-=:d

     Després vénen tremolllnt       F all el s del ball de ba slons Els dia bles amb llur ball   P er a enla irar l' enxeneta
     la seganta i el gegllnt.       difícils combinacions.      mouen gran terrabastall..    el s xiq uets fan esq uene ta.

   món que es desperta, refila una gralla es t r ide n t qu e us tra vessa ge mecs qu e tots plegats n o se m h la si nó q ue d ig u in m al de vos-

   d'orella a orella com un filferro, i ja respon CO\ll una Iera altres d e l a n t qu e us fan xiular les o relle . 1 per acah ar- ho

   malhumorada el red .h la n r conegut de tota la co ma rca, que d'ad obar, co m una escorria ll a d 'a q uest i n fern q u e supera una

   cada an y, a 1'hora del con tracte, s ' h i fa se r. 1 pega vo lad a en vegad a a l'a ny, co r re n i es petegue n IIlIS diables de bon regent

   mig de la placa , el drac cargolat com una firma d e n o tari , que que vo m i ta nt foc es va n o b ri n t pas entre la gent. 1 sembla que

   amb uns esternuts de foc fa apartar tota la ge n t.            ja n o hi h agi m és Iloc per to ra aq uesta allau llo gada de damnats;

     La invasió fatillera va pujant i e ns e nyo ri nt-se d e la Vi la . mireu CO Il1 uua colla de " ique ts pugen, IIlIS sobre els altres ,

   Av enca solemnial i entenimentada la mula ssa amb una c erta c om si vo lg uess iu a na l' a aguantar els fila de l'Energia El ectricu

   coqueteria en la seva planta baixa de llustrina voleiadi sa oDes- de Catalunya .

ten  prés, amb sohir á meuyspreu, el gegant i la gega nt a, que per      P ero , ah senyora (i sig ui di t entre parentesi), axequin,

~n- veureTs-hi la cara sha de pujar al prim er pis. 1 darrera dells axequin la vis ta a aqu esta fin es tra q ue brilla en mig de la nito

Ida una mena de gen t amb les carnes peludes d e ca sca vells que Darrera aqu esta co r tina in cand esc en t veuríeu el trasba ls i les

I1s. bailen i s 'esd eru eguen al so de flubiols i de gralles i d e sacs de angúnies qu e són agulles d e c osir clava d es e n aquesta toia de

del

elX

en-
els

'e 1

lir.

uy.
iba

re-

1 SI

de

.el;n t ,
co-    Cusen fins a última hora       tro deis loes d ' ar trlici   L es rodes q ua n són d e gala R" ben t s ' enlai ra el coet,

Im-    les de l'art de la tisora.      mou la gent amb gran desfici.  lIencen cent focs de bengala.  esc up foc i fa 1In xi ulet.

rr e t •

gl- la festa major. Dediquem un record ben .m e resc u t a aqu estes d 'amaga t , mal deIs for asters .

reu  hero'ines de les tisores que tenen davan t d els ulls, co m una      Un so n profund sem bla qu e clogui d ins d 'una capsa tota la

ues  esfin x mutilada , el rnan iquí-amh un ves ti r per a cabar.       Vila. P ero la honanca no dura gaire : la Diana, que no té res

no- Pero, qui seu recorda ja da tot aix ó d e d es qu e h a es cl a ta t que ve u re amb la mitol ogia i m és q ue ell a fa voltar el cap,

n,t, el primer senyal del castell de focf La taula es pl egara des p ré s : recorre , detonant, fu ri enta , com una on ada d e soro ll que fa
nu-
   és prec ís, un escuradents a la boca i t o t cordanr-se el puny, tumbar de l ' altre cantó al s que encara je uen. S' aixeca un núvo l

ltra anar a veure els focs.                           de pols sob r e els carrers d es erts i rn és tard ca u u n al tre núvol

1 a Oh el misteri de la nit, tot llagat d e bengales , tot travessat, de pols sobre les cares d e les dam es qu e es prepa r en per

ta- COlll una capa arriada; per mil cohets voladors! Talm ent sembla anar a Ofici i que ja ten en sort que l'Ajun tamen t sempre fa

i-se qne aquel! inferu de lloguer va de debo i per uns moments la tard, del contrari no hi serien pas a temps.

   Vila fulgura dantescament.                        L'Església lIueix tota l'encesa: d e tant en tant un ciri es

lOU     Pero, passat el penúltim esglai, uns sen van a funció, decanta desmaiat. El Sant Patró , qu e és el v ertad er cu lpab le
   altres a heure i fer xeru i altres a endegar el pollastre i a dir, de tora aquesta tempestat, esta allí r efulgent i gloriós amb una

aa  U ns comics que passen gana       Es passejen fins altra hora   A les cinc del dematí      Escombra fent polsaguerll

   representen "'L' Africana e .      els deIs pobles de la vara.   la Diana es fa senti.      un tras d~ carré i l'acera.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10