Page 4 -
P. 4

-258-

                                                                   ,

                                                                   :

En 11aor del Sant Patr6       U na gentada a desdi    Les campanes i els mortera    Una música famosa
es fa la Festa Major.                      saluden als foraster,.
                   ve en el tren del dematí.                  arriba tota polsosa,

AUCA DE LA FEST A MAJüR                                                        m

             per ENRIe c. RICART                                             d

         Comentari per ARNAU DE ROCAFORT                                           m

  Sota un sol imp lacable,     Gracias a la generosidad del eminente artista ponade-    les morterades que esfereeixen   e
brunzent, com un soldad or
autogen, s'inflama de sobte,     sense, E. C. Ricart, podemos Izo)' reproducir originales   les ólibes arrupides en ses en-   al
crepitant i avalotada, la Festa
Majar . 1 aquí en ve ure u la seva  en nuestras páginas, sus magníficos grabados al boj     tranyes com trossets de vianda   pI
gl ori a esven tadiss a, en com-             glosando la Fiesta Mayor.        del dia abans entre queixals.
primi ts meravellosam en t pre-                                                    V
parats . per aquest artista que   e L'auca de la Festa Mejor» que se editaba por primera     Sota la mágica palma del     UI
fins a París ja nesta n assahen-   vez en 1919 y se publicaba de nuevo en 1921 en la intere-  Sant Patró diríeu que sorgeix
ta ts i que s'an omen a Enric C.   sante revista «Penedés» , tiene, a pesar del tiempo trans-  un nou món, quasi de Ilegeu-    b¡
Ricart i, per ac abar-h a d ' arre- currido, una lozanía y frescura que sólo tienen las cosas - da, que en lloc d 'espaordir els
g la r, é s fill de Vi lanova.                                  bons botiguers, els fa riure i   la
Aquest artista amoix a i clenxe              auténticamente buenas.         esbargir-se com no és de dir,    h
el boix d' un a tal manera que                                                    es
li fa Ier el que vol i només de   Los com en tarios, publicados también hace veintisiete    Sort que és una vegada al' an y.
passar el nas per sobre aquests   aiios en di cha revista , debidos a la pluma de un agudo                     el
grava ts ju e n se utire u ta ta la escritor vilafranqués que firmaba sus artículos con Arnau  Heu's aquí, dones, que arriba
naire de ceru i pól vora, de suor  de Rocajort, acaban de completar lo que el ingenio del    el tren (amb 15 minuts de re-    é
i olor, que són les emanacions                                  tras) i Ilenca un crit com si
més cas tisses d 'una festa ma-         grabador explicaba en sus «redolins» .      digués: da no puc m ésl s , de   a
jor, sobretot si és pen edessen-                                 tan t pIe que va d 'una gent,
ca COlO la qu e fu el caso      Al agradecer a uno ya otro este derecho de reproducción   tivant i virolada, que va esco-   ca
                   nos place divulgar esta expresión popular de la tradición  rreut-se per l 'estaci ó i escam-  qr
  Aixeca el San t Patró la se va  y el arte, tan bellamente hermanadas, )' tenemos la se-   pant-se com un rumbós gallaret   V'
p alma, en se n yal de gracia, i   guridad que servirá para saborear las esencias de las    pels carrers de la Yila. 1 us gi-
ja no hi ha qui s 'aguanti. Tata   festividades que se acercan y para preparar la Fiesta de   reu d'un altre cantó i veieu    al
la Vila , se nse com va ni com    San Félix, en la que deseamos a nuestros favorecedores,   .corn, d'una d 'aquestes barques
costa, esbufega en un neguit     colaboradores, amigos y a toda rila/ronca, una especial   terrestres de ' vela, que a'ano-
de joia, i necessita tot el cam-                                 menen tartanes, van baixant,
panal' per esbafar son ale que                bendición del Santo.        d eliquescen ts i sópits, uns m ú-
de tan ardit fa brandal' l es                                   sics que ja v énen d 'una altra
campanes i escampa el fum de                                   festa majar veina i porten a
                                                 dins una veritable trarnunta-
                                                 na a punt de desencadenar-se
                                                 a través dels instrumenta,

                                                   Com el gall d'aquest nou

An En J oan de la Gralla       El N oi gran, el timbalé,  Re-ec, cata-cric, cata-crac,   Camina amb molta catll:ll51a
tothom I,lui l' escolta b.lla.                                  la zocvinguda m¡Ja"a.
                   tamb~ ho fa d' aUo mEs bé. tiran t riulea rassa el drac.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9