Page 3 -
P. 3

==-==-:;;===~=======~=~cx=--====-==-=== ~=--== =- =~=======::==A=cel=O -=.3 =

    de s u bscripcions,mostran1 a r r eu    co r r en t mes, s' es cai g u é el primer                                             En el so rte ig cel eb r a t dílluns
                         ani versa ri de la benedicció de la
    les finali tat s d el d i a ri, f ent que ca pe l la de les Dolors de la Vila     iSENYORAI                                      del « C u pó de ls Cecs de Vila-
    paulatinament vagi entrant a        pel venerab le Sr. Dega Dr. D .                                                 franca » sortí premiat el número
                         J oa n Budia, pvre,
    totes les lla rs pe r tal que hi dei-                                   VOL VEST IR ELEGA 'rxu. TT?                   570.
    xi caure tot el bé material i es-       L a popu la r capeI1a r esta ura-
                         da pro dueix a ra una vertadera                DESITJA BONA MO DISTA?                            •••
    piritual que es pot desprendre       emo ció r eligiosa, pu ix tots r eco -
                         neixem l' en cert que ha presidir                 Cacilia Cañis Parara Dema, estaran de torn els es-
    deIs seus fu n..              la seva ornamentació artística                                                        tancs de la placa de la Constitu-
                         ben apropiada a la devoci ó.                                                         ció, Rambla Pi i Margall i Prat
     N osaltres, els fejocistes, obli-                                                                    d e la Riba i dimarts els dels
                                • ••                       PRAT DE LA RIBA , 8,         VILAf RANCA
    gats per principi, a aiudar, pro-
    pagar i emparar aquesta premsa         Trametem al nostre estimat                                                 carrer de la Cort, Garcia Her-
                         sen yor D ega , D r. D. Joan Badia
    que defensa interessos tan sa-       i Capdevila , el nostre mes senti t                                               nandez i Igualada.
    g ra ts, venim obl~,gats a conver-
    tir-nos en col'laboradors mate-                                        ,                RICO                   •••

    rials seus, ja que no tenim tots                            AC ADEMI A                                        Botiga mal il-lumínada és bot iga
    prou aptituds per a llan~ar-nos                                                                      que de ixa r á de prosperar.E.ls clients
    a aquella collaboraci ó més ele-                                                                      senten latre cció de les bctigu es

    vada, fruit d'una preparació i pésam per la mort del seu nebot,               exclus iva per i'c·nseny a01en t d e Te ned uri a d e l li br es       mes ben i1 ·luminades. Demaneu

    d'un temperamento             oco rreguda dilIuns passat a Sa-         (siste ma C:0 1S de Ba rcelona ), Meca nogr afia, T aqui g ra-        que els tecnics de • Riegos y Fuer-

•   Propa,guem tots p legats la badell.                             fia , Các u l m erca n u l Cor res pondeu cia comercial i           zas del Ebro, S. t\ .• us diguin com
                                                  particular , Ortografia castellana ¡catalana, Reforma
    bona premsa, j a que ella és un      •••                                                               amb el míriirn de des pesa podeu

    factor indispensable en el triomf     Les funcions religioses de la 1          d e lIetra an glesa, rodó i góti c. Idi om es , Dibui x per          t e n ir més bona lIurn . Acudiu a les
                                                  arts i ofi c is , arr lstic i labo rs .                    oflcí ne s A vda . F. Macia , 4S.
    dels nostres ideals.            Setmana Santa a la nostra víla,

                         s'han celebrat amb el matei x es-         pa rs Bs ler s t i re ra s     d v ass i   na tu res - Professorat
                         plendor de l'any passat,          P re c ió   t xi f               g

                                                  co mp eren t '- C ultura ge neral _ Au les per a sen yoretes

    Catolics catalans!             La benedicció de palmes d el        Cl as ses: de 9 a 1:1 i de 3 a 10 n i t     Ram bla F. Macia, 11-:1 ."        auna•s divBFSOS

      Protegíu la premsa eato-        I .Diumenge de Rams, com els

                         Divins Oficis de Dijous í Di-

    Hea, {ent-vo, s suLseríptors        vendres Sants i les. funcions de a l'estranger reconeixin els me- Passió.                            - PE~ F rJl\'I S IT HA M, estractes
    d' EL MATI i de la revista
a                         les Set Paraules a les dues par-      rits deIs nostres técn ícs, Rebi el     Tots han coincidit en elogiar . g ra n no v etat. - MABULlA-
z,   aolustrada ESPLAIo             róquies han estat concorregudís-
                         simes.                   senyor Mestres, la nostra efusi-     la destresa i propietat amb que HONOLULU - ALl NAFL OR.
                                               va Felicíre ció.
[.                                                                   es representada.                    P a lma 15.

                           A la tarda del dijous, foren            •••
                         no mbrosissims els fidels que vi-
                         sitaren els Monuments a tates          Aquest vespre sortiran a can-
                         les esg lésies,               tar pels carrers de la vila, les
                                               tradicionals caramelles.
                                •••
                                                      •••
•5,                                                                          ••                i, I S I SA BONS , a · p reus

L'influencía o.s
la lluma
                                                                     Una botiga que no tingui un .
                                                                                            red uits Pal ma, 15.

                                                                    bon enllumenat es trista 1 poc atrae-

          d~                                                         tlva, Illumlneu-Ia correcternent. - E s d esit ja com prar u n carretó
                                                                    Demaneu un projeete d 'il'lumina - en bún e~ ta t. Raó: a l'il11pr~l11 ta.
                         Ha estat nomenat director de
  1                                             Pel dimarts vinent, cinque ció als tecnics de Cl Riegos y Fuer-

  s L'any passat va realitzar-se a la Caixa de Credit Agrícola i aniversari de la proclama ció de zas del Ebro , S . A. » Tele foneu a l - ES DESITJEN dos jO \'cs a
    París un expedient sobre I'atracció    Cooperatiu, el vilafranquí Pere       la República, l'Ajuntament de                            tot e~ta r P Ull t een tric. Raó: a
    que produ ei x un aparador que és     Mas i Perera. L'enhorabona.         la nostra vila, esta organitzant     núm. S3.                  l'impremta del periudic.
    il'luminat deficientment i q ua n es ta                        diversos festet jos públics.
    ben il ·l umin at. Oesprés d 'una des-         •••                                          •••             - P ER VEND RE casa que ren-
    filad a de GS 000 transeunts per da-                                •••                                  ta 300 ptes . a ' !la ny . per 3 .000
                           Divendres de la setmana pas..                          Llegiu e18 anuncia q u e
!O·
                                                                       publica AV C 1 Óo
'Is

'ó

    viint de I'a parador es van Bst ablir sada, morí després de rebre la          Ajudeu l'obra de l'Institut               •••             ptes. Raó: a I'i mp re m ta .

le·  percentdtge s dei s que s'ature·n;     Santa E xtremaunció la senyora        pro Obrers Sense Treball. Per a      Compreu cada setmana cu·
3it                        Carme Guasch i Martí.            donatius al carrer de la 'Porta-
les  E.stablim ent Amb iI lu - Amb bo-                           . ferrissa, 22 - pral. Barcelona. '   pons deIs cecs. Fareu una obra       - Cltr o~ n, 8 plac es , un 5 1000,
                           Trametem a la família el                                                  en bo n estat i a bon pr eu , es ven .
ú-         min ació na i1·!u-      nostre condol.                      •••            de caritat i ajudareu als desval-     Raó a I'imp rem ta.

          d o lenta minació             • ••                Han estat molts els vilafran-   ,guts.     •••

a,   Confe cc ions G'G 010 12'9 OJO
Ilro                                                                                                          . '.....~~ •."..

'en

nS

ca,
                         Les confe rencies de Sant Vi- quins que durant .aques1s últims             La farmacia de torn per a de-      .     . .... :~\.. ~ ;; . ' l '

    A.ntiguitats 26010 S'4 0,0 cens de Paul us demanen una                                                              • ;" • , '-'¡P "o/ ~      ',_' t .

    X arcuteria 4 'S 010 7·2 010 gracia de cari tat per amor de              diumenges de Quaresma, han ma, sera la d'En Josep Guasch;                El seu apar ~1 1 de ra d io té fre-
                                               anat a Olesa de Montserrat, Es- dílIuns la d'En Rossend Olive-           qü ents a ve rie~?
    Marroquineria 4'S 010 6'3 010 Déu per a socorrer els malalts              parraguera i Molins de Rei, a Ha i dimarts la d'En Josep Mi-
    Bijuteria  S'l 010 S'7 0,0 I i menesterosos. .                    veure la representa ció de la I ralles.                         Vol que fun cio ni ~ a m b r egu-
                                                                                         larita l?
      Si els comerciants tinguessin            •.• •
    una ve ritable noció de I'importan-                                                                      P orti 'l a R.A.D.A . Pra t de la

                                                                                         R,ba 13.
'.eS-
    cia que té des de l punt de mira del    S'esta treballant en la cons-
  P R O P I E T A R I S1- seu neoaoci I' e nl lu m e nat deis seus trucció de les vor eres del ca rrer                                    I

                                                                                            . . . .r -.., . ~ '"'      ...- ...'.
                                                                                         - . .•. . ' , . ' • . ' '.~.) ! -. "
                                                                                                  ","'        ",. -1.' ~ '.

    aparado rs, no n' hi ha \lria pn ele s o l del General P rim , que tindran
    q ~e dei xés d 'il'luminar-los conve- una nova alinea ció .
  · . !' aust ~JOV8FBS i 01sa nfentment.
                                                     Assegureu les vostres cases a la                                       .
    nGTUft CONTRft INCENDI5 DE VILftFRftNCft 9(¡ Riegos y fuerzas del Ebro.
                                ~

                         Dílluns dia 13, si a Déu plau.                                                       DOC10ft

    S . A .ll posa él (él dis pos ic ió deIs tindra lloc al v eí p o bl e de Les      'MAxima serietat i g ara nU a Entitat purament vilafranquina            de l'Hospllal de la Sra. Cre u
    seus abo nats c omerc ia ls uns tec- Gunyoles, u n so lemne Ofici en
                                                                                               Sol. Pau.
    n ic s espec ialihats e n lum inotec ni a . acdó d e gra cies i la benedicció

    L1urs consells só n gratu its . ~ol 'li­ de la no va casa r e ~t o ra l.                                                  Especia lis ta en malallles de li

    citeu-I o ~ per t e léfon a l n 4m. 93, o                                                                • Gola , Nas i Orelles

    •pé a le s se ve s o ficines, 2l\ v ipguda                                                                   VILA FRAN CA DEL PENEDÉ~
                                ••

                         Un anuncl a AUCIO sem-
  A. Campllonch Suriñachs f. Macia, 45.
                         p re él eficB~.                                                         carrer de MISSER RUFET

                           •••

    A ut o mobilj stes l              Conti nua l'ensenya m ent de l               DEN"TIST~                               0.-(carrer de l'Eslacló) 10
      Un bon scrvei d ' ullta tges     C ateci sme a la p arroquia d e l a
                         S an tíssim a Trinitat, cada dia a '            Rambla de Fraoces c Macla, 11 I 13                          e o l r e s s o l.
    rc n tats .

    Tal Je rs ~ .A .D .A . San ta Dig na 38 dos quarts de 6 d e la t arda, pels                     VISITA DIÁRIA                      Dlveodr es de 8 a 12 del malí.

  de                       infants que han d e fer la prime-                                                Domlcll' ,Barcelona: Carrer de

N o v e sseS,                   r a comunió.                   TALL ERS DE PROTESI A CÁRREC DB

                         •••                     R. e A M P L L o N e H s U R I Ñ A e H                          Mooraoer, 191-1.0 - 2:

onS                          El passat mes de mare, con-
                         tragué matrimoni canonic el jo-
]lle-                                                Aquesta ruanitzacld permeI enllutlr els treballs amb UP81 ra.ldesa

• ~1a~t~¡1~~~~a•lita-tal             ve amic nostre, En Joan Socias

~d e -1 el

 ent
¡ida

Jala
.eals
ora -
1Sis-
 aP-
les i
lila-

pro'
    Per disposicions donades p el i BatHe amb la simpatica senyo- j

    nostre Prelat, dema, diumen,g e, I reta Antonia Badia i Pascual.            .'     •:      •• ~-      :.:     .' #" •~

    en totes les misses que se cele-      Els desitgem moltes felici-

    b r a ra n a les parroquies del Bis- ta ts en el nou esta t.                       ;t\,quest periodic és el de més liratge de tot
                                                         el Penedes.Cal que ho tinguin en compte els
    bat es recaptara per les voca-       •••                              anunciants. Val més un anunci en aquestes
                                                         planes que arriba a moltes mans, que no
    cions ec1esiAstiques.           Pels seus serveis prestats a la                pas un anunci en un periodic de difusió             [)iIIun •• dimec:r~St i
                                                         minsa. A m és ACCIÓ és el periodic que                          divendres
          ••              viti-vinicultura, ha estat atorgat               e s I1 egeix m é s i la s ev a subscripció no més
                                                                                         = PLA<;A JAUME 1, 11 =-
      Dillun s de Pa s qua , se cele-    el grau d'Oncial d el Meót agrí-                      v al SO ce ntims mensuaIs.
    brara a Pen ya fel el t radicion al    co la de Fran ~a, a l engin yer-di-                                                 AME CENSURA ECLES~ÁSTICA
    aple c. Assistiu- h i.           rector de l 'Esta ció de V iti cultu-                                                IMP. ESTEVA.-VILAFRANCA.

             ••            ra i Enologia de la nostra vila,

                         D . C rist Ofo r Mestre i A rtigas. ]

nbte  Pimarts passa t, dia 7 del         Molt ens complau que inc1ús
   1   2   3   4